تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در140صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده:
امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که     می دانند است. در واقع دانش فردی هنگامی برای سازمان قابل دسترس خواهد شد که کارکنان تمایل به اشتراک آن داشته باشند. در این راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان علوم پزشکی گیلان بوده و طبق یک فرایند نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس تعداد 303 نفر از بین آن ها انتخاب شدند. پرسشنامه ای شامل 26 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوی و جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.53 استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر مثبت و مستقیم اعتماد و امنیت روانشناختی بر تمایل به اشتراک دانش بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد به طور غیر مستقیم واز طریق امنیت روانشناختی نیز بر تمایل به اشتراک دانش تاثیر دارد ولی تاثیرخودآگاهی بر امنیت روانشناختی تایید نشد.

واژگان کلیدی: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی، تمایل به اشتراک گذاری دانش.
- مقدمه:
نقش حياتي دانش در دست يابي به برتري رقابتي در مبانی نظری مربوطه تاکید شده است. از این رو تمامی سازمان ها در پي يافتن روش هايي براي مديريت بهترِ سرمايه هاي دانشی خود هستند (رنجبر فرد، اقدسی، البدوی و حسن زاده، 1392). پیتر دراکر معتقد است که راز موفقیت سازمان ها در قرن بیست و یکم، به کارگیری صحیح مدیریت دانش است. بنابراین در هزاره سوم، به کارگیری مدیریت دانش برای  سازمان ها ضروری بوده و آن ها باید برای کاربرد عملی دانش، برنامه ریزی داشته باشند ((Azma & Mostafapour, 2011. پژوهش هاي انجام شده در مورد اشتراک دانش حاكي از پيچيدگي آن و ابعاد چندوجهي مؤثر بر اين پديده سازماني دارند (, 2009 Azarbayjani). در واقع يکي از چالش هاي اساسي مديريت دانش، واداشتن افراد براي به اشتراک گذاشتن آنچه که مي دانند است. چرا افراد بايد دانشي را که به سختي به دست آورده اند در اختيار ديگران قرار دهند در حالي که اين دانش يکي از عوامل کليد مزيت فردي آن ها در سازمان تلقي مي شود؟ در برخي از     سازمان ها، به اشتراک گذاري دانش امري طبيعي است اما در برخي ديگر هنوز اين نگرش قديمي که دانش قدرت است حکمفرمايي مي کند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در بین کارکنان سازمان علوم پزشکي استان گیلان است.
در فصل نخست تحقیق بعد از بیان مساله، به ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات و اهداف تحقیق به همراه چارچوب نظری تحقیق اشاره شده و در نهایت با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق فصل به پایان خواهد رسید.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل  اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه        3
1-2- بیان مساله  3
1ـ٣- اهمیت و ضرورت تحقیق  6
1-4- اهداف تحقیق    7
١ـ 5- چارچوب نظري تحقيق    7
1-6- فرضیه های تحقیق    8
1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق    8
1-8- قلمرو تحقیق   10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2- 1- مقدمه    12
بخش اول: اشتراک دانش
2-1-1- مقدمه 14
2-1-2- مفهوم داده، اطلاعات و دانش     15
2-1-3- مدیریت دانش    18
2-1-4- تاریخچه ی پیدایش مدیریت دانش    19
2-1- 5- علل پیدایش مدیریت دانش      20
2-1-6- تعاریف مختلف از مدیریت دانش      21
2-1-7- فرآیند مدیریت دانش 23
2-1-8- اشتراک دانش      27
2-1-9- تعاریف مختلف از اشتراک دانش       29
2-1-10- عوامل موثر براشترک دانش در بین کارکنان     30
2-1-11- شيوه هاي به اشتراك گذاري دانش  32
2-1-12- بسترها و مجراهاي اشتراك دانش    33
2-1-13- ساز و کارهای اشتراک دانش در سازمان     33
2-1-14- موانع بالقوه ی سازمانی اشتراک دانش     34
2-1-15- مزایای اشترک دانش در سازمان     37
بخش دوم: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی
2-2-1- اعتماد     39
2-2-1-1- تعریف اعتماد     39
2-2-1-2- اهمیت و ضرورت اعتماد     41
2-2-1-3- انواع اعتماد     42
2-2-1-4- كاركردهاي اعتماد     45
2-2-1-5- كاركردهاي عدم اعتماد     46
2-2-1-6- سطوح اعتماد     47
2-2-1-7- ابعاد اعتماد     48
2-2-1-8- انواع اعتماد در سازمان     50
2-2-1-9- اعتمادسازي     51
2-2-2- امنیت روانشناختی     53
2-2-2-1- تعریف امنیت روانشناختی     53
2-2-2-2- پیامدهای وجود امنیت روانشناختی در سازمان     54
2-2-2-3- پیامدهای عدم وجود امنیت روانشناختی در سازمان     54
2-2-2-4- عوامل موثر بر امنیت روانشناختی در سازمان     55
2-2-2-5- امنیت روانشناختی و رفتار یادگیری     55
2-2-2-6- امنیت روانشناختی و عملکرد     56
2-2-3- خودآگاهی     56
2-2-3-1- خودآگاهی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی     56
2-2-3-2- فواید خودآگاهی     59
2-2-3-3- اجزای خودآگاهی     59
2-2-3-4- مهارت های خودآگاهی     60
2-2-3-5- نتایج حاصل از مهارت های خودآگاهی     61
2-2-3-6- عوامل موثر بررشد خودآگاهی     62
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2- 3- 1- تحقیقات خارجی     64
2- 3- 2- تحقیقات داخلی       66
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه     70
3-2- روش تحقیق     70
3-3- جامعه و نمونه آماری     70
3-4- روش جمع آوری اطلاعات     71
3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات     72
3-5-1- روایی پرسشنامه     72
3-5-2- پایایی پرسشنامه     73
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات     74
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه     78
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان     79
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق     84
4-4- آزمون نرمالیته     88
4- 5- بررسی مدل تحقیق     89
4- 5-1- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد     89
4- 5-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری     90
4- 5-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق     91
4-6- تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق     92
4-7- آزمون فرضیه های تحقیق     93

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه     95
5-2- نتیجه گیری     95
5-2-1- نتایج آمار توصیفی     95
5-2-2- نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته     99
5-3- پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق     101
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی     103
5- 5- محدودیت های تحقیق     103
منابع و ماخذ
منابع فارسی    105
منابع انگلیسی  109
پیوست ها
پیوست 1 115
پیوست 2 120
چکیده انگلیسی  


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 1479 مشاهده

کد فایل:11394

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶

حجم فایل ها:829


اشتراک گذاری:
 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط