دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري در شركت غله و خدمات بازرگاني

دسته بندي : گزارش کاراموزی » حسابداری
گزارش کاراموزي شركت غله و خدمات بازرگاني شامل(40 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:


فهرست
صورتهاي مالي
فعاليت هاي عملياتي :
1. تاريخچه فعاليت شرکت :
1_1کليات :
2_1 فعاليت اصلي شرکت :
2_2_1.عمده ترين فعاليت شرکت در طول سال :
3_1وضعيت اشتغال
2. مبناي تهيه صورتهاي مالي
3. خلاصه اهم رويه هاي حسابداري :
1_3. دارائيهاي ثابت :
2_3.درامدها
3_3. ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان .
4. موجودي نقد و بانک :
5. حسابها و اسناد دريافتي تجاري :
6.ساير حسابها و اسناد دريافتني
7. پيش پرداختها
8.دارائيهاي اماني
2_12. درامد حاصل از خدمات راهبري گندم و ارد
13. بهاي تمام شده خدمات ارائه شده :
2_13. هزينه هاي سر بار عملياتي
15. صورت تطبيق سود عمليات :
16. تعهدات و بدهي هاي احتمالي
و...شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14(سهامي خاص)
صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29اسفند ماه ××13

 

اجزاي تشکيل دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است:


عنوان
__________
1.ترازنامه.
2.صورت سود و زيان .
3.صورت گردش حساب سود (زيان) انباشته .
4.صورت سود (زيان)جامع .
5.صورت جريان وجوه نقد .
6.يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي.

الف. تاريخچه فعاليت شرکت .
ب. مبناي تهيه صورتهاي مالي .
ج. خلاصه اهم رويه هاي حسابداري.
د. يادداشت هاي مربوط به اقلام مندرج  در صورتهاي مالي و ساير اطلاعا ت مالي .

صورتهاي مالي اين شرکت بر اساس استاندارد هاي حسابداري تهيه مي شود.


شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه14 (سهامي خاص)


تراز نامه
در تاريخ29اسفند ××13
دارائيها......................................................................29/12/××13
دارائيهاي جاري :...........................................................ريال
موجودي نقد و بانک.......................................................×××
حسابها و اسناد دريافتي تجاري .........................................×××
ساير حسابها و اسناد دريافتي.............................................×××
پيش پرداختها.....................................................................×××
جمع دارائيهاي جاري...........................................................×××

دارائيهاي غير جاري:

دارائيهاي ثابت پس از کسر استهلاک ....................................×××
جمع دارائيهاي غير جاري ..................................................×××
جمع دارائيها....................................................................×××

شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه14 (سهامي خاص)

تراز نامه
در تاريخ29اسفند ××13
بدهيها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/××13
بديهاي جاري :................................................................ريال
حسابهاي پرداختني تجاري.................................................×××
ساير حسابها و اسناد پرداختني............................................×××
ذخيره ماليات..................................................................×××
جمع بدهيهاي جاري.........................................................×××

بدهيهاي غير جاري:

ذخيره مزاياي خدمت کارکنان.............................................×××
جمع بدهيهاي غير جاري...................................................×××
جمع بدهيها.....................................................................×××

حقوق صاحبان سهام :

سرمايه..........................................................................×××
مازاد تجديد ارزيابي.........................................................×××
سود (زيان )انباشته...........................................................×××
جمع حقوق صاحبان سهام..................................................×××
جمع حقوق صاحبان سهام و بدهيها......................................×××

صورت سود و زيان

براي سال منتهي به 29 اسفند ××13  ريال
درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................×××  کسر مي شود :
بهاي تمام شده خدمات ارائه شده ....................................................(×××)

سود ناخالص

کسر مي شود ............................................................................×××
هزينه هاي اداري و عمومي .........................................................(×××)
سود (زيان ) خالص ...................................................................×××

گردش حساب سود (زيان ) انباشته

سود (زيان ) خالص.................................................................×××
سود انباشته در ابتداي سال .......................................................×××
تعديلات سنواتي......................................................................×××
سود (زيان ) انباشته در پايان سال ..............................................×××

صورت سود (زيان ) جامع

سود (زيان ) خالص سال جاري................................................×××
اندوخته تجديد ارزيابي   ..........................................................×××


شرکت راه ماشين (سهامي خاص ) در تاريخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غير فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصويب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شوراي عالي اداري و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزير محترم بازرگاني سازمان غله منحل و از تاريخ 1/1/83 وظايف و مسوليت هاي ادارات غله به شرکت هاي تحت پوشش شرکت بازرگاني دولتي ايران انتقال يافت . با تغير و گسترش قلمرو فعاليت و تشکيلات اجزايي شرکت مجمع عمو مي فوق العاده در تاريخ 27/12/82 تشکيل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگاني منطقه 14تغير يافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسيده است . مرکز اصلي شرکت در زنجان مي باشد .

2_1 فعاليت اصلي شرکت :

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جديد عبارت است از تهيه ،تامين توزيع و نگهداري از قبيل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ايجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهيزات نگهداري ، ذخيره سازي (مانند انبار و سيلو و ...)و جايگاه کالا ها ي تجاري مجاز و صنايع بسته بندي ، اماده سازي کالا ، واردات کليه ماشين الات و قطعات يدکي مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت هاي موجود واردات و صادرات ، ترخيص کالاو به صورت کلي انجام تمام عمليات مجاز بازرگاني و توليدي .

2_2_1.عمده ترين فعاليت شرکت در طول سال :

الف )توزيع برنج و قند وشکرکالا برگي و غير کالا برگي در سطح استان .
ب) توزيع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگاني استان .
ج)خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .
د)توزيع گندم و ارد مورد نياز مردم در سطح استان .
ر)نظارت بر توليد و توزيع ارد و نان در سطح استان.

3_1وضعيت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است .

موقت
دائم
وضعيت شاغلين
تعداد شاغلين

با توجه به افزايش فعاليت هاي تجاري پرسنل شرکت افزايش يافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتي و  40 نفر پرسنل انتقالي از سازمان غله سابق مي باشد .


2. مبناي تهيه صورتهاي مالي

صورت هاي مالي اساسا بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده و در صورت لزوم از ارزشهاي جاري استفاده مي شود .


3. خلاصه اهم رويه هاي حسابداري :

1_3. دارائيهاي ثابت :

1_1_3. دارائيهاي ثابت شهود بر مبناي بهاي تمام شده در حساب ها ثبت مي شود  مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحضه ظرفيت يا عمر دارائيهاي ثابت يا در کيفيت بازدهي بهبودي اساسي انها مي گردد ، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده دارائيهاي مربوط  مستهلک مي شود . هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي که به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملکرد ارزيابي شده اوليه دارائي انجام مي شود ، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

2_3.درامدها

درامد حاصل از توزيع  قند و شکر و برنج سهميه اي بر اساس ميزان صادره وتحويلي مجوزهايشرکت ها در تخصصي و بازرگاني دولتي ايران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزيع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت ميگردد.

همچنين شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادي تحت عنوان راهبري امور گندم و ارد با شرکت بازرگاني دولت ايران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبري گندم واجزاي عمليات مرتبط با خريد گندم شامل تخليه، بارگيري ذخيره سازي و تبديل گندم به ارد و فروش گندم و يا ارد متقاضيان و کنترل کيفي و کمي گندم و ارد متابق دستور العمل هاي ابلاغي است.

3_3. ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان .

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هيات مديره شرکت بر مبناي سي روز اخرين حقوق ثابت هر يک از کارکنان براي هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گرديده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالي از سازمان غله به دليل نا مشخص بودن وضعيت انتقال ذخيره اي محاسبه نمي گردد .

اينجانب محمود خان حمدي دانشجوي رشته حسابداري اموزشکده  فني الغديرزنجان در تاريخ 1/3/85 دوره کاراموزي خود را در شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14شروع کرده و در تاريخ 14/5/85اين دوره را به اتمام رسانده ام . در اين مدت اينجانب در قسمت حسابداري مشغول بوده و در فعاليت هاي مربوط به امور مالي انجام داده ام . فعاليت هاي انجام داده به شرح ذيل مي باشد .
دسته بندی: گزارش کاراموزی » حسابداری

تعداد مشاهده: 489 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:23 کیلوبایت

 قیمت: 8,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل