پاور پوینت ریاضی عمومی 2

دسته بندي : علوم پایه » ریاضی
هدف کلی :
دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو 

در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده  آنها ، نظیر 

پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و ... 

آشنا می شود.
هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درسهای 
آنـالیز 1 و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.

هدف های رفتاری :
دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند :

1- دنباله، دنبـــاله های صعودی،نزولـــی، و یکنــوا را تعــــريف و برای هر

کـدام مثالــی ذکر کنــد.

2- دنباله های همگـــــرا و واگــــرا را از هم باز بشنــاسد ، و در هـر مورد 

مثــال ارائــــه کنـــد.

3- ثـــابت کند که هر دنبــــاله یکنــــوا و کرانـــــدار همگــــراســــت.

4- ثــــابت کند که مجموع ، تفاضـل ، حاصلضرب ، و خـــــارج قسمت دو 
دنبـــــاله (بـــا مخرج غیر صفر) همگــــرا، دنبـــــاله ای همگـــــراست.
5- سری، جمــــله عمومی ســــری، مجمــــوع جزئیn ام سری،همگرایی 

و واگرایـــی ســـری را تعريـــف کنــــد.

6- آزمــون کوشـــی برای همگرایی را را بیان کند و با استفاده از آن آزمون 

واگـــرایی                    را نتيجـه بگیرد.

7- آزمون همگـــرایی سریـــهای با جملـــه های نامنفــی و مجمـــــوع 

جــزئــی کرانـــــدار را بیـــان کنـــد.                
8- انــــواع آزمونهای همگــــرایی ، آزمون مقایســــه ، آزمون نسبـــت ، 

آزمون ریشـــــه را بیان کنــــدو از آنها استفــــاده کنــــد.

10- سریـــهای متناوب را شناسایی و آزمون همــــگرایی آنها را بیان کند و 

به کار برد

11- همگرایــــی مطلق و مشروط را تعريف کند و نشان دهد که همگــــرایی 

مطلق همگرایی معمولی را ایجاب می کند .

12- سریــــهای توان را تعريف کند . شعاع همگــرایی و بازه همگرایی را برای 

هـــر ســـری تــــوان را به دســت آورد.

13- با سریـــــهای توان روی بازه همگــــرایی به عنوان یک تابع رفتار کند و 

تشخیـــص دهد که تحت چه شرایطی می توان حد ســـری تـوان را محاسبه
کرد ، از آن مشتــــق یا انتـــگرال گرفت.
دسته بندی: علوم پایه » ریاضی

تعداد مشاهده: 162 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 483

حجم فایل:8,626 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل power point