« تعیین رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در سازمان x»

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
هدف اصلی تحقیق حاضر « تعیین رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در سازمان x» مي باشد. جامعة آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان واحد‌های دانشگاه آزاد استان خوزستان می‌باشد، که تعداد آن‌ها 2950 نفر می‌باشد. در این تحقیق حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 372 نفر می‌باشد. که با توجه به ناهمگن بودن جامعه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب خواهند شد. به منظور گردآوری داده ها از از پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مديران  (ترک زاده و معيني،١٣٩٠) و پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد شناسايي نوع ساختار سازماني ( ترک زاده و محترم، ١٣٩٠) استفاده شد. همچنین برای تعیین میزان پایایی ابزار اندازه گیری نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در اين پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون، تک متغیره انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین ساختار سازمان ارگانیک و منابع قدرت مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سازمان مکانیک و منابع قدرت مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتايج تحليل رگرسيون تک متغیره نشان داد نشان مي‌دهد ميزان ضريب تعيين رگرسيون بين متغير ساختار سازمان ازگانیک و منابع قدرت مدیران با 265/0= R2 مي‌باشد که اين ميزان نشان مي‌دهد 5/26 درصد از تغييرات منابع قدرت مدیران مربوط به ساختار سازمان ارگانیک می‌باشد و 5/73 درصد مربوط به ساير متغیرها است. همچنین ميزان ضريب تعيين رگرسيون بين متغير ساختار سازمانی مکانیکی و منابع قدرت مدیران برابر با 009/0= R2 مي‌باشد که اين ميزان نشان مي‌دهد 9/0 درصد از تغييرات مربوط به منابع قدرت مدیران می‌باشد و 1/99 درصد مربوط به ساير متغیرها است.
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 231 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:553 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل