فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بینش هیجانی و بینش شناختی (فصل دوم)

بینش مفهومی چالش برانگیز است و ارائه تعریفی از آن که مورد توافق همه متخصصان و صاحبنظران قرار گیرد، مشکل است. مفهوم بینش که به طور گسترده به وسیله متخصصان بالینی در زمینه بیماری های روانی به...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ترس از ارزیابی منفی (فصل دوم روانشناسی)

هنري موري (1983؛ به نقل از موری،فان و ساکس ،2010) اولین محققي است كه نقش اصلي در تبیین ترس از شكست در دستیابي به اهداف را برعهده داشته است. موري يک رتبه بندي بیست گانه در مورد نیازهاي انسان ارائه مي دهد...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم افسردگی و اضطراب

اختلالات افسردگی جزو اختلال های خلقی محسوب می شود. افسردگی به هر شکل داده شود، شيوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می کند. افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می کند و باعت رفتارهای نامعقول می شود....

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های کمال گرایی

در دهه های اخیر سازه کمال گرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اولین فردی که در خصوص کمالگرایی نوشت، ژانت (۱۸۹۸، به نقل از بابا محمدی، 1395) بود. وی کمال گرایان را اشخاصی با عقاید ثابت و استوار می دانست...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن

اصلاح بدشکلی هراسی برای اولین بار در سال ۱۸۸۶ برای توصیف علائم اختلال بدشکلی بدن به وسیله مورسلی ، یک روان پزشک ایتالیایی استفاده شد. این اصطلاح یک لغت بوتاتی است و به معنی زشتی به ویژه زشتی چهره است...

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت کیفیت رابطه با والدین

رابطه والد و فرزند بسیار حائز اهمیت است. کنش های متقابل میان والدین و فرزندان، اساس تحول عاطفی کودك را تشکیل می دهند و این کنش متقابل در تمام مراحل عمر خودنمایی می کند نوجوانی دورانی بسیار حساس ويحرانی است و...

قیمت : 18,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی نگرش به روابط فرا زناشویی

مهمترين فرض روابط عاشقانه، منحصر به فرد بودن آن است، يعني اعتقاد به اينكه هر دو نفر از نظر مسائل عاطفي و جنسي متعهد به يكديگرند. با وجود اين در جوامع امروزي، روابط فرازناشويي و بي وفايي، امري متداول و رايج است...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیه

طرحواره به طور كلي به عنوان ساختار ، قالب يا چارچوب تعريف مي شود. در فلسفه يونان باستان قديم منطقيون رواقي ، مخصوصا فروسيپوس اصول منطقی را در قالب طرحواره ي استنباط مطرح كردند (نوسبام ،1994 به نقل از یانگ و همکاران 2003)...

قیمت : 18,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تعاریف روابط ابژه ای

نظریات روابط ابژه ای را می توان پیامد نظريه سائق فروید دانست (فیست و نیست، ۱۳۸۴). از آنجا که در متون مختلف و توسط نظریه پردازان متعدد این حوزه، اصطلاح روابط با ابژه، به گونه های مختلفی تعریف شده است، تعریف دقیق و جامع آن دشوار است (گرین برگ و میشل،۱۹۸۳)...

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی