فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 3

رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه رشته روانشناسی

رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان دختر پرخاشگر-پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396

رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396- پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسی گرایش: راهنمایی مشاوره

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرج-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره توانبخشی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در سازگاری روانی و سرمایه های روانشناختی دبیران

بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در سازگاری روانی و سرمایه های روانشناختی دبیران -پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی پذیرش و تعهد(ACT) بر مسئولیت‌پذیری و ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس- پایان نامه ارشد

عنوان: اثربخشی پذیرش و تعهد(ACT) بر مسئولیت‌پذیری و ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (روانشناسی بالینی)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A.) در روانشناسی بالینی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان

اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد مخدر- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همه گیر شناسی اختلال های شخصیت در بین دانشجوهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در شهر تهران

همه گیر شناسی اختلال های شخصیت در بین دانشجوهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در شهر تهران در سال 1397- پایان نامه کارشناس ارشد روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی