اخرین محصولات ثبت شده

دانلود مقاله isi با موضوع مطالعه در مورد معماری از پلت فرم پشتیبانی از سیستم جمعی

دانلود مقاله isi با موضوع مطالعه در مورد معماری از پلت فرم پشتیبانی از سیستم جمعی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع ادغام بیوسنسور به الف سیستم کنترل مبتنی بر پنجره برای تشخیص احساسات کاربر

دانلود مقاله isi با موضوع ادغام بیوسنسور به الف سیستم کنترل مبتنی بر پنجره برای تشخیص احساسات کاربر | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع تأثیر سیاست آنلاین بحث در مورد اثربخشی از واکنش دولت

دانلود مقاله isi با موضوع تأثیر سیاست آنلاین بحث در مورد اثربخشی از واکنش دولت | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع تجزیه و تحلیل زنجیره تامین انعطاف پذیری در شبکه های جمعیتی

دانلود مقاله isi با موضوع تجزیه و تحلیل زنجیره تامین انعطاف پذیری در شبکه های جمعیتی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 19

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع اتاق تتریس در اتاق متعهد شدن

دانلود مقاله isi با موضوع اتاق تتریس در اتاق متعهد شدن | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی نگرانی های حفظ حریم خصوصی از طریق نظرات مهمانان ایالات متحده

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی نگرانی های حفظ حریم خصوصی از طریق نظرات مهمانان ایالات متحده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 26

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع نحوه ارتقاء علمی ضربه

دانلود مقاله isi با موضوع نحوه ارتقاء علمی ضربه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع منطقی و عاطفی گردشگر مشارکت در رویدادها

دانلود مقاله isi با موضوع منطقی و عاطفی گردشگر مشارکت در رویدادها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی ادبیات سیستماتیک غذا زباله در مؤسسات آموزشی

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی ادبیات سیستماتیک غذا زباله در مؤسسات آموزشی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 34

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع ارزش پیشنهادی غذا برنامه های تحویل از دیدگاه نظریه ارزش مصرف

دانلود مقاله isi با موضوع ارزش پیشنهادی غذا برنامه های تحویل از دیدگاه نظریه ارزش مصرف | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 31

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع نظارت بر اجرای کنوانسیون توکیو در مورد شناسایی

دانلود مقاله isi با موضوع نظارت بر اجرای کنوانسیون توکیو در مورد شناسایی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی تجارت کربن بر اساس در یک دیدگاه تکاملی

دانلود مقاله isi با موضوع بررسی تجارت کربن بر اساس در یک دیدگاه تکاملی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل