بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 152 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

رشد و توسعه هر كشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آن در مسيري صحيح است.در هر جامعه نهادهاي مختلفي مي توانند در جهت تحقق اين هدف گام بردارند و نقش مؤثري را در اين راه ايفا كنند.بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها يكي از مهمترين عوامل مؤثر در اين فرآيند هستند..بديهي است كارايي اين نهاد مستلزم تصميم گيري درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زيادي از شركتها با انتشار سهام براي اولين بار وارد بازار سرمايه مي شوند.معمولاً اين شركتها آنقدر سريع رشد مي كنند كه منابع مالي آنها جهت تامين براي توسعه اين شركتها كافي نيست.از آنجا كه تامين مالي يك مرحله بسيار مهم در رشد شركتها به شمار مي آيد،براي اين شركتها مهم است كه قيمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعي  دارايي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري آنها باشد.از سوي ديگر مهمترين گروه فعال در بازار سرمايه،سرمايه گذاران بالقوه مي باشند،لذا تصميم گيري مناسب آنها مي تواند در هدايت سرمايه ها و تخصيص بهينه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معياري كه نشان دهنده تصميم گيري مناسب باشد، در شرایط بازار سرما يه ايران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

مقدمه
در دنياي رقابتي امروز، ايجاد ارزش و خلق ثروت براي سهامداران  يكي از اهداف اصلي  هر دو بنگاه سرمايه گذار و سرمايه پذير است. رشد و توسعه هر كشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آن در مسيري صحيح است. سرمایه گذاران  خواستار آنند كه سرمايه خود را روز به روز افزايش داده و آنرا به حداكثر برسانند و به همين دليل به دنبال فرصتهاي سرمايه گذاري هستند كه بيشترين ثروت را براي آنان خلق كند .آنان براي نيل به اين هدف نياز به ابزارها  و معيارهايي براي شناسايي و اندازه گيري ارزش  بالقوه موجود در هر يك از فرصتهاي سرمايه گذاري  دارند. اين معيارها بايد به اندازه كافي قابل اتكا باشند ،تا سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصميم گيريهاي خود را انجام داده و سرمايه خود را در فعاليتهاي تجاري صرف كنند. در اينجاست كه دانش حسابداري و مديريت مالي  به كمك سرمايه گذاران مي آيد، تا آنها را در تصميمات خود ياري دهد. در ضمن تاثير بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي كشور انكار ناپذير است و وظيفه اصلي بازار سرمايه  به حركت در انداختن مؤثر سرمايه ها و تخصيص بهينه اين منابع است.
این پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشد و بر مبناي روش و ماهيت در طبقه بندي تحقيقات همبستگي  قرار مي گيرد و با استفاده از رگرسيون ساده و چند متغيره  به بررسي ميزان رابطۀ همبستگي بين بازده غيرعادي سالانه حاصل از عرضه اوليه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمركز مالكيت سهام عرضه شده، پرداخته است. يافته هاي پژوهش حاضر ادعا دارد كه قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به ديگر ساير متغير هاي پژوهش، همبستگي بيشتري را با بازده غيرعادي سالانه در سالهاي 1387-1381  نشان  مي دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليۀ فعالان  بازار سرمايه پيشنهاد مي شود كه ازاين معيار جهت تصميم گيري استفاده نمايند. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصل از  تحقيقات  ديگران مطابقت كاملي را نشان ميدهد.

فهرست مطالب

چكيده:..    1
مقدمه:..    2
فصل اول :کليات تحقيق
1-1 مقدمه    4
2-1  بیان مسئله    5
3-1  اهميت و ضرورت انجام تحقيق    7
4-1  اهداف تحقيق    8
5-1  چارچوب نظری تحقیق    8
6-1فرضیه های تحقیق    13
7-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات    13
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
1-2مقدمه    18
2-2 بازار مالی    19
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی    19
1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه    19
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی    20
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)    20
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات    21
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی    21
1-2-2-2  بازار پول    21
2-2 -2-2  بازار سرمایه    21
3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان    24
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    24
5-2  تعریف بورس اوراق بهادار    27
6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    27
1-6-2  انواع شرکت های سرمایه گذاری    27
1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر    28
2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت    28
3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال    29
4-1-6-2  شرکت مادر    29
5-1-6-2  شرکت های فعالیت تنوعی    30
7-2دارایی    30
8-2 دارایی مالی    30
9-2 اوراق بهادار    32
10-2 سهام عادی    32
11-2 بازده سهام    33
12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار    33
1-12-2 بازده تحقق یافته    33
2-12-2 بازده مورد انتظار    33
13-2  اجزای بازده    34
1-13-2 سود دریافتی    34
2-13-2 سود(زیان)سرمایه    34
14-2 موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار    36
15-2فرآيند عرضه اوراق بهادار    41
16-2 فرآيند وارد شدن شركتها به بازار    44
17-2 ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار    46
18-2  عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران    51
19-2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه    54
1-19-2  فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي    54
1-1-19-2   فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون    54
2-1-19-2   فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راک    55
2-19-2  فرضيه علامت دهي    57
3- 19-2 فرضيات گرايشات و علائق زود گذر    58
4-19-2  فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران    59
5-19-2  فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ    60
6-19-2  فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني    62
7-19-2 فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه    63
8-19-2  فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار    64
9-19-2  فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه    65
20- 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران    66
21-2 پيشينه تحقيق    66
1-21-2 تحقیقات داخلی    66
2-21-2   تحقیقات خارجی    68
فصل سوم :روش اجرای تحقيق
1-3 مقدمه    80
2-3 روش تحقیق    80
3-3 جامعه مطالعاتی    81
4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها    81
5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق    83
6-3 قلمرو تحقیق    84
7-3 روش های جمع آوری اطلاعات    84
8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    85
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:    85
9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    91
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه‏:    93
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها    94
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق    95
4-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    96
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    97
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل فرضيه ها به  تفکیک    97
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول:    97
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم    101
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم    105
4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم    109
5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه)    113
6-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه پنجم    115
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    119
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    120
1-2-5 نتايج فرضیه اول    120
2-2-5 نتايج فرضیه دوم    120
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم    121
4-2-5 نتايج فرضیه اصلي چهارم    121
5-2-5 نتايج فرضیه اصلي پنجم    122
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    122
4-5 پیشنهادها    123
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش    123
2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های كلي پژوهش    124
3-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی    125
5-5 محدودیت های تحقیق    125
پيوستها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري    127
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    133
منابع لاتین:    135
منابع اینترنتی    138
چکیده انگلیسی:    139

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 3235 مشاهده

کد فایل:10845

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵

حجم فایل ها:1732


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط