بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 140 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهامداران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیتهای مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود میشود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سالهای 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار دادهایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی به عنوان محرکها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیتهای واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری انجام میپذیرد، به وسیلهی مدل روچودهری(2006) اندازهگیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین عدم تقارن  اطلاعاتی و محرکهای مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم-تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانهتری به مدیریت سود میپردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطحهای مختلف از عدم تقارن  اطلاعاتی فرق میکند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم تقارن  اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریانهای نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینههای اختیاری در دو سطح عدم تقارن  اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.  

مقدمه
   مديران با توجه به اختياري که به خصوص در به‌کارگيري اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهي از نحوه تاثير اين عوامل بر ثروت خود مي‌باشند تا با به‌کارگيري آنها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزايش دهند. بنابراين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي دستکاري سود با هدف حداکثرسازي ثروت خود برخوردارند. البته در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين خواهد بود که منافع سهامداران تضمين شده باشد. در نتيجه مديران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهامداران دارند، چون منافع خود را در گرو افزايش رفاه سهامداران مي‌بينند. بنابراين مديران اقدام به مديريت سود و افزايش ثروت سهامداران مي‌کنند؛ نه به خاطر اين موضوع که ثروت سهامداران زياد شود، بلکه به اين خاطر که منافع خود آنها تضمين شود. مخصوصا زماني اين رويداد رخ مي‌دهد که حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامداران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه بيشتري اقدام به مديريت سود خواهند کرد. از سوي ديگر، مالکان واحدهاي تجاري نيز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مديران به منظور اعمال مديريت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45).
 گزارشهاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار ميروند که مديران، سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهکنندگان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده ميکنند. از آنجايي که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار استفادهکنندگان قرار نميگيرد، بين مديران و سرمايهگذاران عدم تقارن  اطلاعاتي ايجاد ميشود. عدم-تقارن اطلاعاتي، وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايه-گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده ميباشند. همين امر سبب ميشود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند(ابراهيمي-کردلر و حسني آذردارياني، 1385، ص 488-500).

فهرست مطالب:
فصل اول)کلیات پژوهش(    1
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مسئله    3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق    7
1-4 هدف تحقیق    9
1-5 سوال تحقیق    10
1-6 فرضیههای تحقیق    11
1-7 شرح اصطلاحات و واژهها    13
1-8 ساختار تحقیق    15  
فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(    16
2-1 مقدمه    17
2-2 عدم تقارن  اطلاعاتی    18
2-2-1 تعریف عدم تقارن  اطلاعاتی    18
2-2-2 اهمیت موضوع عدم تقارن  اطلاعاتی    19
2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی    20
2-2-3-1 کیفیت افشا و عدم تقارن  اطلاعاتی    20
2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم تقارن  اطلاعاتی    20
2-2-3-2-1 اندازه شرکت    21
2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه    21
2-2-3-2-3 فرصتهای رشد    22
2-2-3-2-4 تعداد تحلیلگران پیگیر شرکت    23
2-2-3-2-5 تعداد سهامداران شرکت    24
2-2-4 معیارهای سنجش عدم تقارن  اطلاعاتی    24
2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد    25
2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیشبینی سود تحلیلگران    25
2-2-4-2-1 پراکندگی پیشبینی سود تحلیلگران    26
2-2-4-2-2 دقت پیشبینی سود هر سهم تحلیلگران    26
2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار    27
2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام     27
2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام    29
2-3 مدیریت سود    30
2-3-1 تعریف مدیریت سود    30
2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق    32
2-3-3 انگیزه مدیریت سود    33
2-3-4 ابزارهای مدیریت سود    34
2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن    36
2-3-4-1-1 طبقهبندی اقلام تعهدی    37
2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری    38
2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری    38
2-3-4-1-2 اندازهگیری اقلام تعهدی اختیاری    39
2-3-4-2 دستکاری فعالیتهای واقعی    40
2-3-4-2-1 طبقهبندی دستکاری فعالیتهای واقعی    41
2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری    43
2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود    45
2-3-6-1 اندازه شرکت    45
2-3-6-2 عملکرد شرکت    45
2-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت    46
2-4 عدم تقارن  اطلاعاتی و مدیریت سود    46
2-5 پیشینه تحقیق    48
2-5-1 تحقیقهای داخلی    48
2-5-2 تحقیقهای خارجی    50
فصل سوم)روش تحقیق(    55
3-1 مقدمه    56
3-2 روش تحقیق    57
3-3 فرضیههای تحقیق    57
3-4 نحوهي گردآوری دادهها    59
3-5 دوره زمانی تحقیق    59
3-6 قلمرو مکانی تحقیق    59
3-7 جامعه آماری     60
3-8 نمونه و روش نمونهگیری    60
3-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق    62
3-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها    62
3-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول    62
3-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم    63
3-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم    63
3-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم    64
3-9-2 متغیرهای تحقیق    64
3-9-2-1 متغیر وابسته    64
3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری    64
3-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی    67
3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال    67
3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی    68
3-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی    68
3-9-2-2 متغیر مستقل    68
3-9-2-2-1 عدم تقارن  اطلاعاتی    69
3-9-2-3 متغییر کنترلی    69
3-9-2-3-1 عملکرد شرکت    69
3-9-2-3-2 اندازه شرکت    69
3-9-2-3-3 پیشبینی رشد سودهای آینده شرکت    70
3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم    70
3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام    70
3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها    71
3-9-3-1 آمار توصیفی    72
3-9-3-2 آمار استنباطی    72
3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف    72
3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره    73
3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیهها    74
3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی    75
3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین    76
3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی    77
3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R    77
3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون    79
3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون    79
3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب    80
3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده    81
3-9-3-2-8 شدت همخطی(VIF)    82
3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل    82
فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(    85
4-1 مقدمه    86
4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق     86
4-3 آمارهای استنباطی    87
4-3-1 فرضیه اول    88
4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    88
4-3-1-2 تحلیل همبستگی    89
4-3-1-3 آزمون فرضیه    90
4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    91
4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    91
4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    92
4-3-2 فرضیه دوم    93
4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    93
4-3-2-2 تحلیل همبستگی    93
4-3-2-3 آزمون فرضیه    94
4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    95
4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    95
4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    96
4-3-3 فرضیه سوم    97
4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    97
4-3-3-2 تحلیل همبستگی    97
4-3-3-3 آزمون فرضیه    98
4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    99
4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    99
4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    101
4-3-4 فرضیه چهارم    101
4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    101
4-3-4-2 تحلیل همبستگی    102
4-3-4-3 آزمون فرضیه    102
4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    103
4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    103
4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    104
4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدلهای ارائه شده    105
4-5 شدت همخطی(VIF)    105
فصل پنجم)نتیجهگیری(    106
5-1 مقدمه    107
5-2 ارزیابی آزمون فرضیهها    107
5-2-1 نتایج فرضیه اول    107
5-2-2 نتایج فرضیه دوم    108
5-2-3 نتایج فرضیه سوم    109
5-2-4 نتایج فرضیه چهارم    110
5-3 نتیجهگیری    110
5-4 محدودیت تحقیق    111
5-5 پیشنهاد برای تحقیقهای آتی    111
پیوست الف(اسامی شرکتهاي بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)    113
پیوست ب(جداول آماری)    116
جداول آمار توصیفی    117
جداول آمار استنباطی    120
منابع فارسی    132
منابع لاتین    134


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2233 مشاهده

کد فایل:10968

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷

حجم فایل ها:536


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط