بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
بي‌شک مديران نقش تعيين‌کننده‌ اي را در افزايش اثربخشي سازمان‌ هاي بیمه بر عهده دارند و در اين ميان مديريت تعارض در اینگونه سازمان ها از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف کلی این پژوهش، بررسي ارتباط بين سبک ‌هاي مديريت تعارض و اثربخشي سازمان بیمه سلامت استان گیلان در سال 1392 بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و از نوع هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق بیمه سلامت استان گیلان می باشند. براي نمونه گیري تعداد 26 مدیر واحد سازمانی انتخاب گردیدند. پس از انجام تست مقدماتی پرسشنامه، تعداد 26 پرسشنامه توزیع گردید؛ که تعداد 23 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیري در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوري داده‌ ها، پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض (راهیم، 1983) و پرسشنامه استاندارد اثربخشي سازمانی (حمیدی، 1382) می باشد. براي تجزيه و تحليل داده ‌ها از نرم ‌افزار 19 SPSS استفاده شده است که نتايج این تحقیق حاکی از آن است که مدیران در مدیریت تعارض در سازمان بیمه سلامت استان گیلان بیشتر از راهبردهای همکاری و سازش استفاده می کنند. هم چنین سبک مصالحه نیز اثرات زیادی برجای می گذارد. از طرف دیگر، استفاده از سبک رقابت در مدیریت تعارض اثری معکوس دارد. هم چنین سبک اجتناب بر اثربخشی سازمانی اثر معناداری ندارد.

مقدمه
يكي از موانع عمده تحقق هدف هاي يك سازمان، وجود تناقص در بين افراد است. تعارض به عنوان جزیي اجتناب ناپذير و لاينفك از زندگي سازماني قلمداد مي شود كه اغلب به علت ويژگی هاي سازماني پديد مي آيد (نكويي مقدم، پيرمرادی، 1387: 106). تعارض، اختلاف رسیدن به هدف های سازمان است؛ امروزه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی آن مطرح است. وجود همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهم ترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما برای سازمان غیر ضروری نیست. تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود. بنابرابن توانایی هدایت و کنترل پدیده تعارض در سازمان ها از مهم ترین مهارت های مدیران است که مدیران امروز نیازمند آن هستند. تعارض را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عناصر تعارض سازنده (کارکردی)، تعارض غیر سازنده (غیر کارکردی) و تعارض متعادل، تشکیل شده تعریف می شود (نرگسی، 1390: 4).
در بسیاری از سازمان ها، تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای قدرتی نباشد که موجب انحلال سازمان گردد؛ ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرات ناگوار بگذارد یا شرایطی را به وجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد. «کوهن» تعارض در سازمان را در هم شکستن همکاری یا تهدیدی برای آن به حساب می آورد و معتقد است که بروز تعارض در سازمان ها هم طبیعی است و هم در روابط افراد مورد انتظار است. پس تعارض امری اجتناب ناپذیر است و کسی نمی تواند ادعا کند که با آن رو به رو نشده یا نخواهد شد. خلاقیت در درون یک سازمان در خلا به و جود نمی آید؛ بلکه تعارض سازمانی به عنوان یک بستر زمینه را برای ظهور خلاقیت آماده می کند. تعارض سازمان، نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است (قوی اندام، 1386).
سازمان هایی که دارای تعارض غیر سازنده (غیر کارکردی) باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند. در حالی که سازمان ها با تعارض سازنده (کارکردی) عوامل مثبت و موثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند. بی شک مدیران نقش تعیین کننده ای را در افزایش اثربخشی سازمان ها بر عهده دارند و در این میان مدیریت تعارض از اهمیت بسزایی برخوردار است. وجود محیطی آرام توام با سلامت سازمانی از ضروریات سازمان های بیمه اثربخش است. از این رو، تعارض یک واقعیت در زندگی سازمانی از جمله سازمان های بیمه است که با گذشت زمان و تحول در سازمان ها، نادیده گرفتن تعارض و یا مقابله با آن قابل قبول نخواهد بود. لذا تلاش در شناسایی منبع تعارض، منجر به اتخاذ  شیوه های مناسب در مدیریت تعارض در سازمان های بیمه می گردد. مدیریت برای اینکه بتواند اثربخشی سازمان را افزایش دهد، نیاز به مشارکت و همکاری اعضای سازمان دارد. در این راستا مدیر باید کارکنان را برانگیزاند و به ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد. کاربرد صحیح استراتژی های مدیریت تعارض ضامن تقویت این مهم است (قوی اندام، 1386).

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مساله تحقیق             4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق       6
1-4) اهداف تحقیق                    7
1-5) چارچوب نظری تحقیق  8
1-6) فرضیه های تحقیق           8
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                     9
1-7-1) متغیر وابسته – اثربخشی سازمانی                   10
1-7-2) متغیر مشاهده شده (مستقل) – سبک مدیریت تعارض    10
1-8) قلمرو تحقیق                   11
فصل دوم: مروری بر ادبیات
2-1) بخش اول: سبک های مدیریت تعارض سازمانی
2-1-1) مقدمه   14
2-1-2) تعریف مفهومی تعارض   15
2-1-2-1) جایگاه تعارض در مدیریت     18
2-1-2-1-1) نظریه سنتی                   18
2-1-2-1-2) نظریه روابط انسانی      19
2-1-2-1-3) نظریه تعامل                  19
2-1-2-2) انواع تعارض              20
2-1-2-2-1) تعارض بنیادین       21
2-1-2-2-2) تعارض احساسی / عاطفی                 21
2-1-2-3-1) سطوح تعارض       22
2-1-2-3-1) تعارض درون فردی     22
2-1-2-3-2) تعارض میان فردی       23
2-1-2-3-1) تعارض درون گروهی   28
2-1-2-3-4) تعارض میان گروهی    29
2-1-2-3-5) تعارض درون سازمانی 31
2-1-2-4) سبک های مدیریت تعارض           34
2-1-2-5) فرآیند تعارض            36
2-1-2-6) دیدگاه های سه گانه سازمان ها نسبت به تعارض               37
2-1-2-7) پیامدهای تعارض       37
2-1-2-7-1) تعارض کارکردی         37
2-1-2-7-2) تعارض غیر کارکردی   38
2-2) بخش دوم: اثربخشی سازمانی
2-2-1) مقدمه     41
2-2-2) مفهوم اثربخشی     41
2-2-3) مدل های اثربخشی سازمانی         45
2-2-3-1) مدل هدف  45
2-2-3-2) مدل سیستمی    46
2-2-3-3) مدل ذی نفعان استراتژیک        47
2-2-3-4) مدل ارزش های رقابتی            48
2-2-3-5) مدل عدم اثربخشی                   49
2-2-4) ادغام معیارهای اثربخشی              51
2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) مقدمه     53
2-3-2) مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق    53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه         65
3-2) روش اجرای تحقیق  65
3-3) جامعه و نمونه آماری 66
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات                  67
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه                  68
3-5-1) روایی پرسشنامه              69
3-5-1) پایایی پرسشنامه              69
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                71
3-6-1) توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش       71
3-6-2) تحلیل داده های پژوهش 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه         74
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق                  74
4-2-1) توصیف متغیر اثربخشي                    75
4-2-2) توصیف متغیر همکاری 76
4-2-3) توصیف متغیر سازش    77
4-2-4) توصیف متغیر مصالحه  78
4-2-5) توصیف متغیر رقابت    79
4-2-6) توصیف متغیر اجتناب   80
4-3) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته      81
4-4) آزمون فرضیات تحقیق                    81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه         87
5-2) جمع بندی و نتیجه گیری                 87
5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها              87
5-2-2) نتایج آمار استنباطی         93
5-3) ارایه پیشنهادات   96
5-4) پیشنهادات آتی برای تحقیقات آتی   98
5-5) محدودیت های تحقیق                      99
پیوست ها
پیوست (1) پرسشنامه 102
پیوست (2) خروجی های تحقیق             107
منابع و مآخذ
منابع فارسی      116
منابع انگلیسی   120


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 3058 مشاهده

کد فایل:10970

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷

حجم فایل ها:354


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط