بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 76 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (آقایی و همکاران 1390، 70-53). هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده است.همچنین در این تحقیق متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1389-1382 تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعناداری وجود دارد.

مقدمه
موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين رقم در شرکت‌هاي آمريکايي برابر با 6/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (کيم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کينس (1936) سه انگيزه نياز به انجام معاملات ، انجام اقدامات احتياطي  و مقابله با شرايط داراي ريسک  را سبب نگهداري وجه نقد مي‌دانست. نگهداري موجودي‌هاي نقدي براي شرکت‌ها مزايايي درپي خواهد داشت از جمله اينکه: براي انجام پرداخت‌ها نيازي به نقد ساختن دارايي‌ها نمي‌باشد، شرکت‌ها براي افزايش سرمايه متحمل هزينه‌هاي معاملاتي کمتري مي‌شوند، درصورتيکه ساير منابع تامين مالي بسيار هزينه‌بر باشند شرکت مي‌تواند دارايي‌هاي نقدي را براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود بکار بگيرد و از آن‌ها براي سرمايه‌گذاري استفاده نمايد و ...، از طرف ديگر نگهداري دارايي‌ها بصورت موجودي‌هاي نقدي نيز داراي هزينه فرصت مي‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراين مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آگاهي از عوامل موثر بر سطح نقدينگي، مديران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداري موجودي‌هاي نقدي را انجام داده و به سطح نقدينگي هدف خود دست يابند.
تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق    4
1-2-1 تعریف مسأله    4
1-2-2 اهداف اساسی از انجام تحقیق    5
1-3- سوالات تحقیق    6
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري    6
1-6- فرضیههاي تحقیق    7
1-7- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق    7
1-9- تعریف واژ ها و اصطلاحات تخصصی    8
1-10- روش اجرای تحقيق    8
1-10-1 روش تحقیق    8
1-10-2 روشهای گردآوری اطلاعات    8
1-10-3 قلمرو تحقیق    8
1-10-4 قلمرو زمانی تحقیق    8
1-10-5 قلمرو مکانی تحقیق    9
1-10-6 جامعهی آماری(N)    9
1-10-7 نمونهی آماری(N)    9
1-10-8 روش یا روشهای نمونهگیری    9
1-10-9 روشهاي مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات    9
1-10-9-1 متغیر وابسته    9
1-10-9-2 متغیرهای مستقل    9
1-10-9-3 متغیرهای کنترل    10
1-10-9-4 مدل آزمون فرضیات    10
1-11- ساختار تحقیق    10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    12
2-2- ساختار مالکیت    13
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی    13
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران    14
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره    14
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر    14
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت    15
2-2-3 ساختارهای مالکیت    15
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی    16
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی    18
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی    20
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران    20
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی    21
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی    21
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی    22
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی    23
2-2-4 تمرکز مالکیت    24
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت    24
2-3- نگهداری موجودی های نقدی    25
2-3-1 انگيزه ‌هاي نگهداري موجودي ‌هاي نقدي توسط شرکت‌ ها    25
2-3-2 ميزان بهينه موجودي‌ هاي نقدي شرکت‌ ها    26
2-3-3 آيا در شرکت‌ ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟    28
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی    29
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی    30
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين    30
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی    30
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی    33
فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه    40
3-2- فرآيند آزمون تحقيق    40
3-3- روش تحقیق    41
3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش    41
3-5- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات    41
3-6- قلمرو تحقیق    41
3-7- جمع آوري داده ها    42
3-7-1 بورس اوراق بهادار تهران    42
3-8- فرضیه های تحقیق    42
3-9- جامعه و نمونه آماری    42
3-10- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق    43
3-10-1 متغیر مستقل (ساختار مالکیت)    43
3-10-2 متغیر وابسته (نگهداری موجودی های نقدی)    45
3-10-3 متغیرهای کنترل    45
3-11- روش آزمون فرضیه ها    45
3-12- آزمون هاي آماري لازم در مدل    46
3-12-1 آزمون هاي معناداربودن درالگوي رگرسيون    46
3-12-1-1 آزمون معناداربودن معادله خط رگرسيون    46
3-12-1-2 آزمون معناداربودن ضرايب رگرسيون    46
3-12-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)    47
3-12-3 آزمون همبستگی    47
3-13- خلاصه فصل    48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    50
4-2- نتایج آمار توصیفی    50
4-3- نتایج آزمون فرضیه ها    53
4-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول    53
4-3-2 نتایج آزمون فرضیه ی دوم    54
4-3-3 نتایج آزمون فرضیه ی سوم    55
4-4- خلاصه فصل    55
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    57
5-2- نتیجه گیری    57
5-3- پیشنهادهای تحقیق    58
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی تحقیق    58
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی    58
5-4- محدودیت های تحقیق    59
5-5- خلاصه فصل    59
منابع و ماخذ    60
فهرست منابع فارسی    60
فهرست منابع انگلیسی    62
پیوست ها    65
چکیده انگلیسی     69


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2194 مشاهده

کد فایل:10986

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:777


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط