بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 129 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلی  پژوهش حاضر، این است که تاثیرمهارتهای مدیریتی واهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام رابررسی کند.به همین منظور ، رابطه ی سطح تحصیلات وتوانایی مدیر(شاخص مهارتهای مدیرتی)،ونسبت بدهی کل به دارایی کل ونسبت بدهی بلندمدت به دارایی کل(شاخص اهرم مالی) ، بابازده حقوق صاحبان سهام ،مربوط به 100شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که ازروش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ درطی سالهای 88الی 92موردبررسی قرارگرفت.دراین راستا دوفرضیه اصلی وچهارفرضیه فرعی تدوین گردیدوبا استفاده ازمدل رگرسیون خطی ومدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق بیان می کندکه هردونوع متغیر سطح تحصیلات مدیر و توانایی مدیر با بازده حقوق صاحبان سهام ،ارتباط مستقیم ومعنی داری  دارند.همچنین هردونوع متغیر نسبت  بدهی کل به دارایی کل ونسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،با بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس ومعنی داری دارند.

مقدمه
اگر یک نگاه کلی به دنیای امروز بیفکنیم به راحتی متوجه می شویم  که ،کشورهای توسعه یافته ازسیستم مدیریتی متخصص وباتجربه استفاده می نمایند.همین عامل موجب پیشرفت آنها شده است وبالعکس، درکشورهایی که به دومقوله ی تخصص وتجربه کمتر توجه شده است، به همان نسبت دچار عقب ماندگی گردیده اند.مطالعات زیادی که تاکنون درزمینه سازمان ومدیریت انجام پذیرفته ،این موضوع را روشن می سازد که مدیریت نقش مهمی درسازمانها دارد وبه عبارتی بعنوان یک حرفه مستلزم مهارتهای خاصی درزمینه های مختلف است.
دوبرین،توان مدیریتی رادرنحوه به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی واستفاده بهینه از آن، ازطریق کارکرد برنامه ریزی،سازماندهی وکنترل می داند(دوبرین ،1994).
مهارتهای مدیریتی ازجمله مسائلی است که ،ازابتدای شکل گیری مدیریت به معنای امروزی آن مورد توجه صاحبنظران ومحققان بوده است.( کتز ;1375).
اهرم، می تواند عایدات سهامداران را به صورت چشمگیری تغییردهد.بنابراین نحوه تامین مالی ومیزان اتکای شرکت بربدهی ها جهت تامین دارائی ها ،می تواند برسود وبازده ی حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار باشد.
گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری ،نیازهای مالی جدیدی را به وجود می آورد که ازمنابع بیرونی ودرونی امکان تآمین دارد.منابع مالی درونی شامل سود انباشته  واندوخته هااست.منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار وحقوق صاحبان سهام است.استفاده از منابع بیرونی ازنظر هزینه سرمایه ومیزان بهره یا سودتقسیمی آن،دارای منافع ومخاطراتی است وبه تبع آن ،بر روی بازده وقیمت سهام وسودحسابداری تاثیردارد.
استفاده ازبدهی بلندمدت جهت تامین مالی از یک سوتعهدات مالی برای شرکت ایجاد کرده واتکاء بیش ازحد به آن به افزایش اهرم مالی به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی وعدم پرداخت اصل وبهره وام منجر می شود.مخصوصا درمورد شرکت هایی که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند،استفاده بیش ازحد از بدهی بلند مدت ،میزان تعهدات شرکت را سنگین کرده وباعث افزایش ریسک مالی وورشکستگی سهامداران می شود.ازاین رو، تقاضا برای سهام شرکت دربورس کاهش می یابد،که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام ودرنتیجه کاهش بازده حقوق صاحبان سهام  می شود و دربرخی کشورها هرقدر نسبت وام بیشتر شود،ریسک بالاتر خواهد رفت وبه تبع آن ،نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان ونرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند  مزیت ناشی از معافیت های مالیاتی را تحت الشعاع قرار دهد.(بریگام  ،2003).
باتوجه به توضیحات عنوان شده هدف اصلی که این پژوهش بررسی می کند؛بررسی رابطه  مهارت های مدیریتی واهرم مالی بابازده حقوق صاحبان سهام می باشد.
دراین فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود.هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق به صورت کلی ودرک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد.
پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق ،به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته ،سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک تعریف کلی از متغیرهای تحقیق ارائه می گرددودرنهایت،این فصل باتعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.دراین فصل چارچوب کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودر فصول بعدی به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول :کلیات تحقیق    2
1-1.مقدمه    3
1-2.بیان مسئله     4
1-3.ضرورت انجام پژوهش    7
1-4.اهداف پژوهش    7
1-4-1:هدف اصلی    8
1-4-2:اهداف کاربردی تحقیق    8
1-5.سوالات پژوهش    8
1-6.فرضیه های پژوهش    9
1-7.روش پژوهش    9
1-8.متغیرهای پژوهش    10
جدول(1-1)لیست متغیرهای مورد بررسی     11
1-9.قلمرو پژوهش    12
1-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق    12
1-9-2.قلمرو زمانی تحقیق    12
1-9-3.قلمرو مکانی تحقیق     12
1-10.تعریف واژگان پژوهش    12
1-11.ساختارتحقیق    13
فصل دوم:مروری برمبانی نظری وپیشینه  پژوهش    14
2-1)مقدمه    15
2-2) مبانی  نظری  پژوهش    15
2-2-1)مهارتهای مدیریتی وتئوری های مربوطه    15
2-2-1-1)تئوری رابرت کتز    16
2-2-1-2)تئوری هنری میتنزبرگ     16
2-2-1-3)تئوری هلدیگل واسکولوم    17
2-2-2)ساختارسرمایه    17
2-2-2-1)تئوری ساختارسرمایه     18
2-2-2-1-1)نظریه درآمد خالص    19
2-2-2-1-2)نظریه درآمد خالص عملیاتی    19
2-2-2-1-3)نظریه سنتی    19
2-2-2-1-4)دیدگاه مودیلیانی ومیلر    20
2-2-2-1-5)تئوری ترجیحی    20
2-2-2-1-6)تئوری توازی ایستا(مصالحه)    20
2-2-3)اهرم    21
2-2-4)بازده حقوق صاحبان سهام     22
2-2-4-1)معایب بازده حقوق صاحبان سهام    23
2-3)پیشینه پژوهش    24
2-3-1).پژوهش های داخلی    24
2-3-2).پژوهش های خارجی    29
2-4)خلاصه فصل    31
خلاصه ای از پژوهش های داخلی    32
خلاصه ای از پژوهش های خارجی    36
فصل سوم :روش پژوهش    38
3-1).مقدمه    39
3-2).سوالات وفرضیات پژوهش    40
3-2-1).سوالات پژوهش    40
3-2-2).فرضیات پژوهش    40
3-3).روش پژوهش    41
3-4).جامعه آماری    41
3-5)روش نمونه گیری    42
3-6).حجم نمونه آماری    43
جدول(3-1):روش انتخاب نمونه    43
3-7).روش جمع آوری اطلاعات وداده ها    43
3-8).دوره ی زمانی پژوهش    44
3-9).متغیرهای پژوهش ونحوه محاسبه ی آنها    44
جدول(3-2).لیست متغیرهای مورد بررسی    45
3-9-1).متغیر وابسته (بازده حقوق صاحبان سهام)    46
3-9-2).متغیرهای مستقل    46
3-9-2-1).توانایی مدیریت    46
3-9-2-2).سطح تحصیلات    47
3-9-2-3).نسبت کل بدهی به کل دارایی    47
3-9-2-4).نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی    48
3-9-3).متغیرهای کنترلی    48
3-9-3-1).اندازه شرکت    48
3-9-3-2)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام     49
3-10).روش تجزیه وتحلیل داده ها    49
3-10-1).تحلیل توصیفی داده ها    50
3-10-2).مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها    51
3-10-2-1).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول    51
3-10-2-2).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم    52
3-11).روشهای آماری مورد استفاده    54
3-11-1).فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی    55
3-11-2).نرمال بودن    57
3-11-3).ناهمسانی واریانس    57
3-11-4).خودهمبستگی    58
3-11-5).هم خطی    59
3-11-6).آزمون مانایی    60
3-11-7).آزمون معنی داربودن اثرات فردی Fلیمر    61
3-11-8).آزمون هاسمن    61
3-11-9).آزمون t    62
3-11-10).ضریب تعیین    62
3-11-11).آزمونFرگرسیون    63
3-11-12).برآوردضرایب رگرسیون    64
3-11-12-1).روش حداقل مربعات معمولی    64
3-11-12-2).روش حداقل مربعات تعمیم یافته    65
3-12).خلاصه فصل    65
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها    66
4-1).مقدمه    67
4-2) آزمون آماری جهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره    67
جدول(4-1):آزمون آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره    68
4-3).تجزیه وتحلیل مدل های نهایی وآزمون فرضیه های پژوهش    68
4-3-1).آمارتوصیفی مدل های نهایی    68
جدول(4-2):آمارتوصیفی مدل های پژوهشی    70
4-3-2).آزمون نرمال بودن متغیر وابسته    70
4-3-3).آزمون مانایی متغیرهای مدل    71
جدول(4-3):نتایج آزمون ریشه واحدمتغیرهای مدل    72
4-3-4).آزمون همخطی    73
جدول(4-4):ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مدل پژوهش    73
4-3-5).برآورد مدل تجزیه وتحلیل آزمون    74
4-3-5-1).آزمون Fلیمر    74
جدول(4-5):نتایج آزمون Fلیمرفرضیه پژوهش    75
4-3-5-2).آزمون هاسمن    75
جدول(4-6):نتایج آزمون هاسمن فرضیه پژوهش    76
4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه اول    76
نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1    76
جدول(4-7):نتایج برآوردفرضیه فرعی 1-1    77
نتایج آزمون فرضیه  فرعی1-2    78
جدول(4-8):نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2    79
4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه دوم    79
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-1    80
جدول(4-9)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1    80
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-2    81
جدول(4-10)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2    82
4-3-5-4).آزمون صفربودن میانگین جمله خطا    82
جدول (4-11):نتایج آزمون صفر بودن میانگین پسماند    83
4-3-5-5).آزمون همسان بودن واریانس خطا    83
جدول (4-12):نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند    84
4-3-5-6).آزمون نرمال بودن جملات خطا    84
نگاره(1):نمودارتوزیع نرمال جملات پسماند    85
4-4).خلاصه فصل    86
فصل پنجم:نتیجه گیری    87
5-1).مقدمه    88
5-2).خلاصه تحقیق    88
5-3).فرضیات ونتایج بررسی مدل ها    88
جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    92
5-4)نتیجه گیری ازیافته های تحقیق    92
5-5)محدودیت های تحقیق    93
5-6).پیشنهادات تحقیق    94
5-6-1)پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق    94
5-6-2)پیشنهادات برای پژوهش های آتی    94
5-7).خلاصه فصل    94
منابع    95
ضمائم     98
چکیده لاتین    121     


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2321 مشاهده

کد فایل:10992

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:410


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط