بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 137 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده :

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت هایی برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می شود.
الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می تواند نظریه ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت های جدید باشد. الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات واینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمه ها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه  خدمات بهتر و مناسب تر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر می رسد.
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. برای بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران، توانمندسازی سازمان براساس نظر (توماس و ولتهووس،1990، 670) در چهار بعد احساس موثر بودن، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس معنادار بودن شغل بررسی می شود.
در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری به تعداد 518 نفر که 140نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه  مثبت وجود دارد.

فهرست مطالب                                                                                 
چکیده .  1
 فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع    6
1-4- اهداف تحقیق    7
1- 5- چارچوب نظری تحقیق    7
1-6 - مدل تحلیلی تحقیق    8
1-7-  سؤالات تحقیق    8
1-8 - فرضیات تحقیق    9
1-9- قلمرو تحقیق    9
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    9
1-11- تعاريف عملياتي متغیرها    10
1-12-  ساختار تحقیق    12
1-13- خلاصه فصل    12

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه    14
2-2- بخش اول: توانمند سازی    15
2-2-1- تاریخچه توانمند سازی    15
2-2-2- تعاریف توانمند سازی    18
2-2-3- زمینه های توانمند سازی    19
2-2-4- سطوح توانمند سازی    19
2-2-5 -كليد تواناسازي منابع انساني    20
2-2-6- فرايند توانمندسازي    27
2-2-7-  استراتژي هاي توانمند سازي    28
2-2-8-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها    29
2-2-9-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی    31
2-2-10- فرهنگ توانمند سازی    38
2-2-11-توانمندسازی، اختیار و قدرت    39
2-2-12-توانمند سازی و سازمان    41
2-2-13- ویژگی سازمان های  توانمند    42
2-2-14- مزایای توانمند سازی    43
2-2-15- دام های توانمند سازی    43
2-2-16- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان    44
2-2-17- نتایج تحقیقات قبلی    46
2-3- بخش دوم: حکمرانی خوب    49
2-3-1- مقدمه    49
2-3-2- تعریف حکمرانی    49
2-3-3- پیشینه نظری حکمرانی خوب    51
2-3-4 - تعریف حکمرانی خوب    52
2-3-5- شاخص های حکمرانی خوب    53
2-3-5-1 - شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی    54
2-3-5-2- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد    54
2-3-5-3- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا    57
2-3-5-4- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی    57
2-3-5-5-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه    59
2-3-6 - حکمرانی خوب و پاسخ گویی    60
2-3-7-  حکمرانی خوب و شفاف سازی    61
2-3-8 - معماری حکمرانی خوب    62
2-3-9- نهضت حکومت داری خوب    64
2-3-10- بازیگران عرصه حکمرانی خوب    65
2-4- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران    68
2-4-1- تاریخچه تاسیس    68
2-4-2- سرمایه شرکت سهامی  بیمه ایران    68
2-4-3- موضوع فعالیت    68
2-4-4- اهداف و وظایف اساسی    69
2-4-5- نیروی انسانی    69
2-4-6- شبکه فروش    69
2-5- بخش چهارم : پیشینه تحقیق    70
2-5- 1- پیشینه توانمندسازی    70
2-5-2- پیشینه حکمرانی خوب    73
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    77
3-2- روش تحقيق    78
3-3- متغيرهاي تحقيق    78
3-4- جامعه آماري    79
3-5 - نمونه آماری و روش نمونه گیری    79
3-6- قلمرو تحقيق    80
3-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات    80
3-7-1- روش كتابخانه اي    81
3-7-2- پرسشنامه    81
3-8 - روايي (اعتبار ) پرسشنامه    83
3-9 - پايايي ( قابليت اعتماد ) پرسشنامه    83
3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه    88
4-2- بخش اول آمار توصیفی    89
4-3- توصیف آماری سوالات    93
4-4- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق    99
4-5- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری ( آزمون آماري فرضیه های تحقیق )    100
4-5-1 آزمون کولموگروف - اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها    100           
4-5-2- آزمون فرضیه فرعی اول    101
4-5-3- آزمون فرضیه فرعی دوم    102
4-5-4- آزمون فرضیه فرعی سوم    103
4-5-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم    104
4-5-6- آزمون فرضيه اصلی    105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    108
5-2-  نتیجه گیری     108
5-3-  بحث و پیشنهادها    110
5-4- محدودیت های تحقیق    113
5-5-  پیشنهادهائی برای تحقیقات آینده    114
منابع و مآخذ     115
منابع فارسی     115
منابع انگلیسی     120
ضمائم و پیوست ها     123
پرسشنامه      123
چکیده انگلیسی    128


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 3067 مشاهده

کد فایل:10993

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:1682


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط