ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 162 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.
به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.
در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.
داده ها از 86 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS  ، 953/0 به دست آمد.
نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت.

مقدمه

یک ویژگی برجسته جهانی شدن که به طور عمیقی سازمانهای امروزی را تحت تاثیر قرار می دهد گرایش عمده به سمت تنوع فرهنگی بیشتر است. جهانی شدن شامل فرآیندهای تعامل اجتماعی در یک مقیاس جهانی می باشد که در آن افراد از بسیاری ملیت ها با هم پیوند و ارتباط دارند و در یک محیط متفاوت از نظر فرهنگی ، هم در داخل سازمان هایشان و هم بیرون از آنها، کار می کنند. سازمانها به طرز چشمگیری در تعاملات بیشتر در میان مجموعه های مختلفی از فرهنگ ها و دیدگاهها درگیر می شوند(p78 ، 2006 ، Thomas) ، این واقعیت ، سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چند فرهنگی شده است ، به نحوی که تفاوت در زبان ، قومیت ، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد.(p2 ،2007 ، Dean)
این دشواری های ادراکی و تعارضات و رشد روزافزون تعاملات بین المللی ، سبب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام «هوش فرهنگی» شناخته می شود. هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجه ی مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می کند با درک صحیح و سریع مولفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم.(عباسعلی زاده و نائیجی، 1386، ص23)

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول    4
1-1-مقدمه    4
1-2- بيان مسأله    5
1-3-اهميت وضرورت تحقيق    6
1-4- اهداف تحقیق    7
1-4-1-هدف اصلي    7
1-4-2-اهداف فرعي    7
1-5-فرضیه های تحقیق    8
1-5-1-فرضیه اصلي    8
1-4-2-فرضيه هاي فرعی:    8
1-6-تعریف متغیرهای تحقیق    8
1-6-1-هوش فرهنگی    8
1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی    9
1-6-3- هوش فرهنگی شناختی    9
1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی    9
1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری    9
1-6-6- عملکرد    10
1-6-7- ارزیابی عملکرد    10
1-7-قلمرو تحقیق    10
1-7-1-قلمرو مکانی    10
1-7-2-قلمرو زمانی    10
1-8-  روش تحقیق    10
1-9-  روش گردآوری اطلاعات    10
1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات    11
1-11-  جامعه آماری    11
فصل دوم    13
مقدمه    13
بخش اول: ارزيابي عملكرد    14
2-1- مقدمه    14
2-2-  عملكرد    14
2-3- ارزيابي عملكرد    20
2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد    21
2-5- اهداف ارزيابي عملكرد    21
2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد    24
2-7- معيارها و شاخص ها    27
2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند    28
2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد    30
2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد    35
2-11-مقدمه    41
2-12-فرهنگ    42
2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی    43
2-14-مفهوم هوش    44
2-15- هوش چند وجهی    46
2-16- هوش فرهنگی    48
2-17- ابعاد هوش فرهنگی    52
2-17-1- هوش فرهنگی شناختی    55
2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی    57
2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی    59
2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری    62
2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی    64
2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی    66
2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش    68
2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی:    68
2-20-2- هوش اجتماعی:    68
2-20-3- هوش عاطفی:    69
2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی    70
2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی    70
2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها    71
2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد    71
2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین    71
2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند.    72
2-22- پرورش هوش فرهنگی    73
2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي    75
2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق    75
2-23-2- هويت چند ديدگاهي    75
2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت    76
2-23-4- شايستگي زبان شناختي    76
2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه    76
2-24-1- شخصيت    76
2-24-2- سواد فرهنگي    77
2-24-3-شايستگي فرهنگي    78
بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد    79
2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد    79
بخش چهارم: پيشينه تحقيق    81
2-26- پيشينه تحقيق    81
2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي    81
2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي    82
بخش پنجم: چارچوب مفهومي    85
2-27- چارچوب مفهومي    85
بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه    87
2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه    87
فصل سوم    89
3-1- مقدمه    89
3-2- فرآیند اجرای تحقیق    89
3-3- روش تحقیق    91
3-4- متغیرهای تحقیق    91
3-4-1- متغیر مستقل    91
3-4-2-  متغیر وابسته    91
3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها    91
3-6- روایی و پایانی پرسشنامه    94
3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه    94
3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه    94
3-7- جامعه آماری    95
3-8- روش نمونه گیری    95
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده    97
فصل چهارم    99
4-1- مقدمه    99
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش    100
4-2-1- سن    100
4-2-2- میزان تحصیلات    101
4-2-3- سابقه خدمت    102
4-2-4- سِمت(پست) سازمانی    104
4-2-5- وضعیت تاهل    105
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها    106
4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن    106
4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی    107
4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی    108
4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول    108
4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم    109
4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم    110
4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم    111
4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن    112
4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف    113
4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری    114
4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی    114
4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی    114
4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي    115
4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري    115
4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي    115
4-3-4-6- وضعيت عملكرد    116
فصل پنجم    119
5-1- مقدمه    119
5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی    119
5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن    119
5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن    119
5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف    120
5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری    120
5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق    120
5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی    121
5-5-محدودیتهای تحقیق    121
منابع و مآخذ    123
منابع فارسی:    123
منابع لاتین:    125
ضمائم و پیوست ها    131

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2096 مشاهده

کد فایل:10997

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:2436


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط