بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 120 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام  رابطه معکوس و معناداری وجود  دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهايي که سود آنها با کيفيت است ريسک پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از اينرو تامين کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمايه گذاري در شرکتهايي هستند که واجد سودهاي با کيفيت  مي باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موسسات و شرکتهايي که سودهاي با کيفيتي دارند آسانتر است زيرا يک اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي کسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شرکتهايي که سودهايي با کيفيت پايين يا بي کيفيت را تجربه مي کنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده بالاتري را نسبت به ساير شرکتها براي ايشان تامين کنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي و نرخ هزينه سرمايه از ديد شرکتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون دو فرضيه مطرح شده در اين تحقيق توضيحات ارائه شده را تائيد مي کند. 

مقدمه
 اهميت دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم به حدي است كه درجوامع دموكراتيك، شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق سرمايه گذار در نظر مي گيرند. بانك جهاني نيز در ارزيابي محيط كسب و كار كشورها، به افشاي اطلاعات به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توجه دارد.تقاضا براي گزارشگري مالي و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتي و وجود تضاد منافع نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني است.و افشاي اطلاعات نقش با اهميتي در كاهش اين مسائل دارد. بنابراين دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعي نظارت مي كنند. جريان اطلاعاتي كه با دقت، كارا و بيطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمايه كمك مي كند، نياز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزايش رشد اقتصادي و ثبات در جامعه مي شود. افشا اجباري در سطح ملي يا منطقه اي از سوي مقام هاي دولتي و سازمان هاي حرفه اي وضع مي گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سيستم حسابداري مالي و منابع مالي و ساير عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعايت آن مي باشند. هدف از افشاي اجباري، تأمين نياز اطلاعاتي استفاده كنندگان و تضمين كيفيت اطلاعات از طريق رعايت استاندارد ها و قوانين است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نيز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران مورد تأكيد قرار گرفته است. هزينه ها و منافع افشاي اجباري كاملاً مشخص نيست. يكي از ويژگي هاي بالقوه افشاي اجباري، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرايطي داراي انگيزه براي عدم ارائه اطلاعات و يا دستكاري اطلاعات مي شود.

فهرست مطالب

 چكيده
فصل اول: كليات تحقیق
 مقدمه:    2
1-1 بيان مساله:    2
1-2 ضرورت واهميت تحقیق:    5
1-3سوال تحقیق :    6
1-4 فرضیه تحقيق :    6
1-5 اهداف اساسی تحقیق :    6
1-6  متغیر های تحقیق :    6
1-7 قلمرو تحقیق :    8
1-8 جامعه آماری تحقيق :    9
1-9نمونه آماری تحقيق :    9
1-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی :    9
1-11ساختار  کلی تحقیق :    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
 مقدمه:    12
2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری:    12
2-2 جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري:    14
2-3 تفاوت محافظه كاري و احتياط:    15
2-4 انواع محافظه کاری:    15
2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری:    16
2-6 انتقاد از محافظه کاری:    17
2-7 دفاع از محافظه‌کاری :    18
2-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري:    19
2-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري:    20
2-10 هزينه سرمايه:    22
2-10-1 هزینه بدهی:    23
2-10-2 هزینه سهام ممتاز :    23
2-10-3هزینه سهام عادی :    24
2-10-4هزینه سود انباشته :    24
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):    24
2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه:    25
2-11-1  رویکرد سود خالص:    27
2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی:    28
2-11-3 رویکرد سنتی:    28
2-11-4 رويکرد میلر و مودیلیانی:    29
2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM:    31
2-11-5 تئوری ترجیحی:    32
2-11-6 چارچوب توازی ايستا:    32
2-11-6-1 هزينه تنظيم نسبت بدهي :    33
2- 12 تئوری نمایندگی:    34
2-12-1 تضاد منافع:    34
2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»:    35
2-13 پیشینه پژوهش:    37
2-13-1 پژوهش‌های خارجی :    38
2-13-2 پژوهش‌های داخلی:    42
2-14خلاصه فصل :    51
فصل سوم :روش اجراي تحقيق
 مقدمه:    .53
3-1 جامعه آماری:    53
3-2 نمونه آماری:    54
3-3 قلمرو تحقیق :    54
3-4 نوع تحقيق:    54
3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها:    55
3-6 روش تحقیق :    56
3-7 متغیرهای تحقیق:    57
3-8 فرضیه‌های تحقیق:    59
3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل:    59
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:    64
3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی:    64
3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی:    65
3-12-1 نحوه عملکرد جمله AR:    66
3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی:    67
3-13خلاصه فصل:    70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
 مقدمه‏:    72
4-1 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق:    72
4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا    73
4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده:    75
4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها:    75
4-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها :    76
4-6 ناهمسانی واریانس:    77
4-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس:    77
4-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس:    78
4-7 بررسی وجود هم خطی:    78
4-7-1 راه حل تشخيص هم خطي:    79
4-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق :    80
4-9 آزمون فرضيه ها:    81
4-10خلاصه فصل :    82
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه:    84
5-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها:    84
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها:    87
5-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق:    88
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی:    88
5-5 محدودیت های تحقیق:    88
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    89
منابع لاتین:    92
پیوست ها   
پیوست الف : جامعه آماري تحقیق:    98
پیوست ب:خروجی های نرم افزار:    100

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2791 مشاهده

کد فایل:10998

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:624


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط