بررسی ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

دسته بندي : مدیریت
حقیق حاضر با عنوانارزیابی  عوامل  استقرار مدارس  هوشمند  از دیدگاه  مدیران و دانش آموزان  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 101 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است  ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس کاشان وآران وبیدگل است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه آماری  با استفاده ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss  در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش آموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش آموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.
واژگان کلیدی:
مدارس هوشمند-زیرساخت فناوری اطلاعات-ارتباط رایانه ای-مدیریت یکپارچه –توانمندسازی معلمان-محیط یاددهی-یادگیری

مقدمه

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد. در روش دیداری- شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، نماهنگ و ... ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه است. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است(ساعتچی،1387:27).
در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سؤالات تمرینات اضافه، امتحانات کلاس و ... می شود. اما در مدارس چندرسانه ای علاوه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسلاید و ... استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.درباره ی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی (و به طور خاص مدارس) دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند، اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفاً انتقال برنامه ی درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع تر می شود. رویکردی دیگر معتقد است ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر می دهد. از این دیدگاه فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید(ساعتچی،1387: 27).
این که موارد بالا از دستاوردهای استفاده از فناوری اطلاعات است، با این حال ساده لوحانه است اگر تصور کنیم ورود فناوری اطلاعات (در جلوه های متفاوت آن : اینترنت ، رایانه ، چند رسانه ای و ... ) به تنهایی باعث انقلاب آموزشی شود. اگر فرهنگ یاد دهی – یادگیری در نظام آموزشی تحول نپذیرد ، ورود فناوری های اطلاعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد ، بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه ی آموزشی منجر خواهد شد. لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد . این امر نیازمند برنامه ریزی حداقل بیست ساله می باشد. این تغییر می بایست قدم به قدم و با درایت و تفکر باشد(توکلی،1388: 34).

فهرست مطالب   

فصل اول: کلیات تحقیق         
مقدمه    2
1-1-بیان مسئله    3
1-2-اهمیت وضرورت موضوع    5
1-3-اهداف تحقیق    7
1-4- سوال های تحقیق    8
1-5- فرضیه های تحقیق    9
1-6-  قلمرو تحقیق    9
1-7-مدل مفهومی تحقیق    10
1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق    10
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
مقدمه     14
2-1.  تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند      14
2-2  .  تاريخچه آموزش با کمک فناوری در ايران     16
2-3. تعريف مدرسه هوشمند                     17
2-4 . اهداف مدرسه هوشمند    18
2-5. مفهوم هوشمند سازی      20
2-6. ویژگی های مدارس هوشمند     20
2-7. ضرورت هوشمندسازی مدارس      21
2-8. فواید کلاس هوشمند     24
2-9 . ابزار  مدرسه هوشمند ........25
2-10. ساختار مدرسه هوشمند     26
2-11. پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند      27
2-12. معلمین مدارس هوشمند     28
2-13.  دانش‌آموزان مدارس هوشمند    29
2-14. ابعاد فناوری در مدارس هوشمند     30
2-15. كاركردهاي عمده مدارس هوشمند     34
2-16. تئوری ومبانی نظری     ....35
2-17. نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند     ....37
2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند     ....39
2-19. مسئوليتها و مهارتهاي حرفه اي در مدارس هوشمند......40
2-20.فناوري مدارس هوشمند .........44
 2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند......48
2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند.............51
2-23.پیشینه تحقیق .........................53
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه    59
3-1. روش تحقیق    ..59
3-2.جامعه آماری    ..60
3-3.حجم نمونه و نمونه گیری    ..61
3-4.روش گردآوری اطلاعات    ..61
3-5.ابزار گردآوری داده ها    ..61
3-6.روایی و پایایی پرسشنامه    ..62
3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها    ..63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه    ..66
4-1.  آمار توصیفی    ..67
4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری......67
 4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری    ..69
4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده    ..70
 4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات    ..72
 4-1-9.توزیع متغیر مدیریت    ..73
 4-2.آمار استنباطی    ..75
4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها ..75
4-2-2.تحلیل عاملی ......................76
4-2-3.آزمون فرضیات ................77
4-2-4.آزمون فرضیات فرعی .......78
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه    83
5-1 .نتایج تحقیق    83
5-2 .پیشنهادها    87
5-2-1.پیشنهادات کاربردی    87
5-2-2.پیشنهادات پژوهشی    89
5-3.محدودیتها    90
پیوست
پرسشنامه    .92
spss    .94
منابع فارسی    105
منابع لاتین    108


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 3382 مشاهده

کد فایل:10999

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:1268


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط