بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 141 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر  آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری  و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.

مقدمه
مديريت سود، برآيند درجهاي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است که مديران در گزارشگري مالي خود دارند. مديران ممکن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصتطلبانهي سود يا انتقال اطلاعات محرمانه دربارهي عملکرد آتي شرکت استفاده نمايند. بيشتر محققين دريافتهاند که مديريت سود با انگيزهي گمراه کردن استفادهکنندگان از صورتهاي مالي و يا انحراف از نتايج قراردادي که بستگي به سوددهي حسابداري دارد انجام ميشود (آقايي و چالاکي، 1388).
به منظور دستيابي به سطح مورد نظر سود، مديران ميتوانند تا پايان سال صبر کنند و از اقلام تعهدي اختياري براي مديريت سود گزارش شده استفاده نمايند، اما اين راهکار ممکن است اين ريسک را در پي داشته باشد که مقتار سودي که براي دستکاري مدنظر است، از اقلام تعهدي اختياري موجود بيشتر باشد؛ زيرا اختيار در مورد اقلام تعهدي از طريق اصول عمومي پذيرفته شدهي حسابداري محدود شده است (بارتون و سيمکو ، 2002). فرض بر اين است که رويدادهاي اقتصادي اساسي يک شرکت، توانايي مديران را براي گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدوديت ميسازد. در نتيجه، اين امکان وجود دارد که مديران نتوانند از طريق اقلام تعهدي اختياري در پايان سال به سود مورد نظر خويش دست پيدا کنند. مديران ميتوانند از  طريق دستکاري فعاليتهاي عملياتي واقعي در طول سال اين ريسک را کاهش دهند (اعتمادي و همکاران، 1389). دستکاري فعاليتهاي واقعي کمتر در معرض محدوديت است، مزيت ديگر، جايگزين نمودن فعاليتهاي واقعي براي دستکاري سود، اين است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنين رفتارهايي توجه ميکنند. با اين وجود دستکاري فعاليتهاي واقعي چندان بدون هزينه هم نيست، چرا که اين احتمال وجود دارد که جريانهاي نقدي در دورههاي آتي به طور غيرمستيقم (منفي) تحت تأثير اعمالي قرار گيرد که در حال حاضر براي افزايش سود انجام ميشود (ناظمي اردکاني، 1388).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند.

فهرست مطالب

چکیده:   
فصل اول:  کلیات طرح تحقیق    2
1-1 مقدمه    3
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله    4
1-3 ضرورت انجام تحقیق    6
1-4 ذینفعان (بهرهوران)    6
1-5 فرضيه ها    6
1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن    7
1-7 روش تحقیق    9
1-8 روش گردآوری اطلاعات    10
1-9 جامعه آماري و نمونه    10
1-10 قلمرو تحقیق    10
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق    10
1-10-2 قلمرو  زمانی تحقیق    11
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق    11
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    11
1-12 ساختار تحقيق    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    13
2-1 مقدمه    14
بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی    14
2-2 اهمیت نقدشوندگی    14
2-3 تعریف نقدشوندگی    15
2-3-1 نقدشوندگی دارایی ها    17
2-3-2 نقدشوندگی بازار    18
2-3-3 وسعت بازار    19
2-3-4 عمق بازار    19
2-3-5 برگشت پذیری بازار    20
2-3-6 نقدشوندگی شرکت    20
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی    21
2-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها    22
2-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان    23
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی    24
2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله    24
2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش    25
2-7-3 معیارهای نقدشوندگی    26
2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام    27
2-7-3-2 هزينههاي فرايند سفارش    27
2-7-3-3 هزينههاي نگهداري موجودي    27
2-7-3-4 هزينههاي انتخاب نادرست    27
2-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار    28
2-7-5 منابع عدم نقدشوندگی    28
2-7-6 انواع بازارها    29
2-7-6-1 بازار سفارش محور    30
2-7-6-2 بازارهای اعلام محور    30
بخش دوم: مبانی مدیریت سود    31
2-8 تعريف مديريت سود    31
2-8-1 مدیریت سود یا تقلب    32
2-8-2 انگیزه های مدیریت سود    34
2-8-3 كشف مديريت سود    41
2-8-4 محرك‌هاي مديريت سود    43
2-8-5 اقلام تعهدي    44
2-8-6 بررسي مدل‌هاي مختلف تفكيك اقلام تعهدي به اختياري و غير اختياري    45
2-8-7 جنبه‌هاي مديريت سود (تمايز بين شكل‌هاي مختلف مديريت سود)    47
2-8-8 اندازه‌گيري مديريت سود    49
2-8-9 مدیریت سود واقعی    53
بخش سوم: پیشینه پژوهش    55
2-9 پیشینه پژوهش های خارجی    55
2-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی    61
فصل سوم: روش شناسی پژوهش    66
3-1 مقدمه    67
3-2 روش پژوهش    67
3-3 فرضیه های تحقیق    67
3-4 جامعه و نمونه آماري    67
3-5 گردآوري اطلاعات    68
3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها    69
3-7روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها    71
3-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها    72
3-9 رگرسیون چند متغیره    72
3-9-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    73
3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی    74
3-9-3 آزمون استقلال خطاها    75
3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل    75
3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب    75
3-10 بررسی ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن    76
3-10-1 آزمون چاو    77
3-10-2  آزمون هاسمن    77
3-11خلاصه فصل    78
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش    79
4-1 مقدمه    80
4-2 آمار توصیفی داده ها    80
4-3 آمار استنباطی    82
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها    82
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    83
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    85
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن    85
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها    85
4-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها    86
4-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول    86
4-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم    87
4-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم    88
4-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم    88
4-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها    89
4-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    90
4-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی    90
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی    90
4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول    92
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم    94
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم    96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    98
5-1 مقدمه    99
5-2 نتایج تحقیق    99
5-2-1 آزمون فرضیه اصلی    99
5-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول    100
5-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم    100
5-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم    101
5-3 محدودیت های پژوهش    101
5-4 پيشنهادهاي تحقیق    102
5-4-1 پيشنهادهاي منتج از تحقیق    102
5-4-2 پيشنهادهاي برای تحقیقات آتی    103
فهرست منابع    104
پیوست    109

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2384 مشاهده

کد فایل:11001

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:604


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط