بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 160 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت هاي مالي است كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي آن را به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي به كار مي برند. پيش بيني سود به وسيله مديريت، از مهمترين منابع اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير اشخاص به شمار مي رود، زيرا در بازارهاي سرمايه، يكي از عمده ترين راه هاي دستيابي بسياري از سرمايه گذاران به اطلاعات شركت ها، اعلاميه ها و اطلاعيه هايي است كه از جانب شركتها در رابطه با اعلام سود پيش بيني شده هر سهم منتشر مي شود. اگر پيش بيني هاي سود به وسيله مديريت از دقت لازم برخوردار باشد مي تواند به بهبود فرآيند تصميمگيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري منجر گردد.
سازوكارهاي حاكميت شركتي بركيفيت اطلاعات افشا شده توسط شركت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پيش بيني هاي سود اثر مي گذارند. افشاي اطلاعات مالي شفاف، مشكلات و مسائل نمايندگي را از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران به حداقل مي رساند. در مقابل، افشاي ضعيف اطلاعات مالي اغلب باعث گمراهي سهامداران و در نتيجه تأثيرات نامطلوبي بر ثروت آنان ميگردد. بنابراين، مي توان گفت حاكميت شركتي عاملي است كه مي تواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت گردد. دقت پيش بيني هاي سود توسط مديريت در شكل گيري اعتماد سرمايه گذاران به افشا پیش بینی سود يك فاكتور حياتي به شمار مي رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم.
تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، سعی می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند.
موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1385 تا 1390 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثير و رابطه ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده است.

مقدمه
بورس اوراق بهادار تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخه هاي اقتصادي دارد. مديران سرمايه گذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي مي پردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايه گذاري خود نياز به بررسي عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمايه گذاري هاي خوددارند.
يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده‌کنندگان در پيش بيني جريان هاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيش بيني بازده سرمايه گذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركت ها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه مي شود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در داده هاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركت ها شود.
تصميم گيرندگان براي اتخاذ تصميمات صحيح و دقيق، نيازمند اطلاعاتي مفيد و سودمند هستند. بالتبع بيشتر اطلاعات بايد از طريق گزارش هاي مالي شركت در اختيار آن ها قرار گيرد. اكثر استفاده كنندگان بر اقلامي تأكيد دارند كه تصور مي كنند مربوط ترين اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، از نظر بيشتر استفاده كنندگان با اهمیت و مربوط محسوب مي شود. مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم مؤيد اين است كه سود هر سهم گزارش‌شده و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده بر قيمت بازار سهام عادي اثر مستقيم مي گذارد و سرمايه گذاران خواستار اين اطلاعات هستند. مديريت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه‌شده از طريق صورت هاي مالي، برآورد آتي از دورنماي شركت در قالب سود هر سهم پیش‌بینی‌شده را در اختيار استفاده-كنندگان بگذارد.
پيش بيني هاي سود هر سهم در سرمايه گذاري ها از اهمیت ويژه اي برخوردار است، زيرا در شيوه هاي ارزيابي سهام، عامل مهمي تلقي مي شود و در بيشتر موارد، جزء اساسي روش هاي انتخاب سهام مي باشد. اهميت اين پيش بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش بيني از دقت بيشتري برخوردار است و اين مسئله براي استفاده‌کننده و تهیه‌کننده مهم تلقّي مي شود.
تصميم گيري صحيح سبب مي شود سرمايه گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمايه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست مي تواند اعتماد استفاده كننده را جلب كند.

فهرست مطالب

فصل اول    1
1-1    مقدمه    2
1-2    بيان مسئله    3
1-3    بیان موضوع تحقیق    4
1-4    اهداف تحقيق    11
1-5    اهمیت و ضرورت تحقيق    11
1-6    چارچوب نظري تحقيق    12
1-7    فرضیه‌های تحقيق    15
1-8    تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای تحقیق    15
1-8-1    مدیریت سود    15
1-8-2    دقت پیش‌بینی سود    16
1-8-3    اقلام تعهدی اختیاری    16
1-8-4    خطای پیش‌بینی سود    16
1-8-5    نوع صنعت    17
1-8-6    اندازه شرکت    17
1-8-7    حاکمیت شرکتی    17
1-8-8    هیئت‌مدیره    17
1-8-8-1 رئیس هیئت‌مدیره    18
1-8-8-2 اعضای موظف هیئت‌مدیره    18
1-8-8-3 اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره    18
1-9    روش‌شناسی تحقیق    18
1-10    دوره زماني تحقيق    26
1-11    قلمرو مکانی تحقيق    26
1-12    قلمرو موضوعي تحقيق    26
1-13    جامعه و نمونه دادها    26
1-14    روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها    27
1-15    روش تجزيه و تحليل داده‌ها    27
1-16    خلاصه مطالب فصل اول    28
فصل دوم    29
مروری بر ادبيات تحقيق    29
1-2    مقدمه    30
2-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی    31
1-2-1    هیئت‌مدیره‌ها    32
2-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره    32
3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل    34
4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی    35
3-2  انگیزه‌های مدیریت سود    37
4-2طبقه‌بندی مدیریت سود    41
1-4-2 انواع روش‌های مدیریت سود    41
5-2 انواع مدیریت سود    46
1-5-2هموارسازی سود    50
6-2 اقلام تعهدی اختیاری    55
1-6-2حسابداری تعهدی و مدیریت سود    55
2-6-2اقلام تعهدی    57
3-6-2کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری    59
7-2  تاريخچه پیش‌بینی سود    61
8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده    63
1-8-2 اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده    64
2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود    65
9-2خطاي پیش‌بینی سود    68
10-2 عوامل موثر بر خطاي پیش‌بینی سود    71
11-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در ایران    75
12-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در سایر کشورها    77
فصل سوم    80
روش‌ اجرای تحقیق    80
1-3 مقدمه    81
2-3- فرضیه‌های تحقیق    81
3-3 مدل تحقیق    82
4-3 شيوه اندازه‌گیری متغيرها    88
5-3 روش تحقیق    88
6-3- متغیرهای مورد بررسي    89
1-6-3) متغير(هاي) وابسته تحقيق    90
2-6-3) متغير(هاي) مستقل تحقيق    90
3-6-3) متغير(هاي) كنترل تحقيق    90
7-3- جامعه آماري و روش نمونه‌گیری    93
8-3-  روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها    96
1-8-3- منبع اطلاعات    96
2-8-3- آماده سازي اطلاعات    97
9-3- روش‌شناختی تحقیق (تجزيه و تحليل داده‌ها)    98
1 ـ 9 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي    99
10-3- نرم‌افزارهای تجزيه و تحلیل    102
11-3. خلاصه فصل سوم    102
فصل چهارم    104
تجزيه و تحليل داده‌ها    104
1-4 مقدمه‏    105
2 ـ 4 شاخصهاي توصيفي متغيرها    105
3 ـ 4 روش آزمون فرضيههاي تحقيق    108
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق    109
5 ـ 4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها    109
1-5-4آزمون تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود    110
2-5-4آزمون خطای پیش‌بینی سود    112
6ـ 4 خلاصه تجزيه و تحليل فرضيهها به تفكيك    114
1ـ 6ـ4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول    114
2 ـ 6 ـ 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم    118
3 ـ 6 ـ 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم    122
1-5- مقدمه    129
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه    130
4-2-5جمع‌بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها    135
3-5-نتیجه‌گیری کلي پژوهش    136
4ـ5 پيشنهادها    136
3 ـ 4 ـ 5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي    137
منابع فارسی    139
منابع لاتین    142


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2453 مشاهده

کد فایل:11013

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:677


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط