بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 111صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه می‌شود. استفاده بهينه از كار حسابرسان داخلي می‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقيق پيمايشي بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوري شده است و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

مقدمه
نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازماني و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالي مانند مديران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي است. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالي اساسي در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالي زماني براي استفاده  كنندگان مؤثر است كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالي هنگامي می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بی‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده است، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل است.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1  مقدمه    2
1-2  بیان مسئله    3
1-3  ضرورت انجام تحقیق    5
1-4  اهداف تحقیق    6
1-5  استفاده كنندگان از نتيجة تحقیق    7
1-6  فرضیه‌های تحقیق    8
1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها    9
1-7-1  متغیر وابسته    9
1-7-2  متغیرهای مستقل    10
1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها    10
1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری    11
1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه    11
1-10  ابزارتجزیه وتحلیل    11
1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی    11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه    13
2-2 حسابرس مستقل    14
2-2-1 تعریف حسابرسی    14
2-2-2 حسابرسی مستقل    15
2-2-3 اهداف حسابرسی    16
2-2-3-1 بيان هدف حسابرسی    16
2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی    17
2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی    17
2-2-4 نقش حسابرس مستقل    18
2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی    18
2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی    19
2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی    19
2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی    20
2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی    20
2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی    21
2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی    21
2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل    22
2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی    22
2-2-5-2  استفاده‌كنندگان از خدمات حرفه‌اي و تخصصي    23
2-3 حسابرس داخلی    24
2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی    24
2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ    25
2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی    27
2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی    28
2-3-5 کمیته حسابرسی    30
2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی    31
2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی    33
2-3-8 ضرورت اتكا به كار حسابرسان داخلي    34
2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی    35
2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی    36
2-4 پیشینه تحقیق    38
2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی    38
2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی    39
2-5 خلاصه فصل    44
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1 مقدمه    45
3-2 روش تحقيق    46
3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها     46
3-2-2 جامعه و نمونه آماري    47
3-2-2-1 حجم نمونه    47
3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت    48
3-2-4 روايي و پایایی پرسش‌نامه    50
3-2-4-1  اعتبار و روايي    50
3-2-4-2  پایایی    50
3-3  فرضیه‌های تحقیق    51
3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها    52
3-4-1 متغیر وابسته    52
3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی    54
3-4-2 متغیرهای مستقل    54
3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی    55
3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی    55
3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی    56
3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی    56
3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار    57
3-5 روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها    58
3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری    58
3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی    59
3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها    59
3-5-3-1 ضریب همبستگی    60
3-5-3-2  رگرسیون    62
3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره    62
3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق    62
3-5-3-2-3  روش تخمين پارامترهاي مدل رگرسيون     63
3-5-3-2-4  بررسي فروض رگرسيون خطي    64
3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزاي خطا    64
3-5-3-2-6  خود همبستگی يا همبستگي سریالی    64
3-5-3-2-7   ناهمسانی واريانس    65
3-5-3-2-8  هم خطی    66
3-5-4 آزمون فرضيات تحقيق    66
3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول    67
3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم    67
3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم    68
3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم    68
3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم    68
3-6 خلاصه فصل    69
فصل چهارم : نتایج
4-1  مقدمه    70
4-2  آمار توصیفی    71
4-2-1   پايايي پرسش نامه    75
4-3  آمار استنباطی    75
4-3-1  آزمونT تک نمونه‌اي    75
4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا    76
4-3-3  تحلیل رگرسیون    78
4-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي    78
4-3-3-2  هم خطی    79
4-3-3-3  خود همبستگي    77
4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها    80
4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق    80
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول    81
4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم    82
4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم    83
4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم    84
4-4-6  بررسي اولویت‌بندی تأثير در متغير سطح اتکاي حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلي 84
4-5 خلاصه فصل    86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1  مقدمه    87
5-2  تفسیر نتایج پژوهش    88
5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه‌اي    88
5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول    89
5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم    90
5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم    90
5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم    90
5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم    91
5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق    91
5-3-1  پیشنهادهای کاربردی    91
5-3-2  پيشنهادها براي تحقيقات    93
5-3-3  محدودیت‌های تحقیق    93
منابع     
ضمائم     
چکیده انگلیسی     103

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2268 مشاهده

کد فایل:11020

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:2335


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط