پایان نامه بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 87 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده:
در این تحقیق رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور،59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 6 ساله (1390-1385 ) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و از نرم افزارEviews 7  و spss به صورت داده های پنل سازی کمک گرفته شده است. 
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد در شرکتهایی که بازده بیشتری رخ داده است اعلان سود نیز به هنگام تر است و از سوی دیگر شرکت هایی که دارای سود منفی بوده اند تاخیر در اعلام سود بیشتری نسبت به شرکتهایی داشته اند که دارای سود مثبت بوده اند.

مقدمه
راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته است تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را تحقق بخشند علاوه بر این کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده است که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که عمدتاً شناسایی سود می باشد، در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است.
سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله بهنگام بودن است. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود،  به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.
بازده سهام از دو بخش تشکیل می شود:
 بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می شود.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
در این تحقیق، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو صنعت چون به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده است و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده است اهمیت آن را دو چندان نموده است.

فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول - کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 تشریح و بيان مسأله     4
1-3 ضرورت انجام تحقیق     5
1-4 اهداف مشخص تحقيق    6
1-5 سؤالات تحقيق    6
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق    6
1-6-1 فرضیه اصلی     6
1-7 متغيرهاي مورد بررسي تحقیق     7
1-8 روش انجام پژوهش    7
1-8-1 روش تحقیق:    7
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات     7
1-8- 3 قلمروی تحقیق    8
1-8-4  جامعه آماري    8
1-8-5  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    9
1-9 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    12
1-9-1 بازده سرمایه گذاری    12
1-9-2 بهنگام بودن اعلام سود     12
1-9-3 ریسک     12
فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    14
بخش اول  : 2-2 بازده    15
2-2-1 مفهوم بازده    15
2-2-2  نرخ بازده    16
2-2-3  نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار    17
2-2-4  نرخ بازده بدون ریسک    17
2-2-5  نرخ بازده سرمایه گذاری    18
2-2-6 اجزای بازده    20
2-2-7  عوامل موثر بر بازدهی    20
بخش دوم :2-3  بهنگام بودن اعلام سود    22
2-3-1 مفهوم به موقع بودن    22
2-3-2 سود و اعلام سود    23
بخش سوم : 2- 4 رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری    29
بخش چهارم: 2-5 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    31
2-5-1 تحقیقات انجام شده در ایران    31
2-5- 2 تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور    34
فصل سوم - روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)
3-1 مقدمه    40
3-2 اهداف پژوهش    41
3-3 تدوین فرضيات    41
3-4  نوع و روش تحقیق    42
3-5 جامعه و نمونه آماری    43
3-6 مدل تحقیق    46
3-6-1 مدل رگرسيون    46
3-7 متغيرهای تحقيق و نحوه محاسبه آنها    46
3-7-1 بازده    47
3-7-2 بهنگام بودن سود     49
3-8-1 روش کتابخانه ای     50
3-8-2 روش میدانی    51
3-8-3 اينترنت    51
3-9 قلمرو تحقیق     51
3-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون    52
3-10-1 آزمون مانایی    52
3-10-2 آزمون نرمال بودن    54
3-10-3 آزمون f لیمر    55
3-10-4 آزمون دوربین - واتسون    56
3-10-5 آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس    56
3-10-6 آزمون t استیودنت    57
3-10-7 همبستگی    57
3-10-8 تحلیل واریانس    58
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه    61
4-2 نتایج آزمون مانایی    62
4-3 نتایج آزمون نرمال بودن    63
4-4 آزمون فرضیات    64
4-5 نتایج فرضیات تحقیق    65
4-5-1 نتایج فرضیه اصلی    65
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    68
4-5-2 نتایج فرضیه فرعی اول     68
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    70
4-5-3 نتایج فرضیه فرعی دوم     71
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون    72
فصل پنجم - خلاصه و نتیجه گیری
5-1 مقدمه    87
5-2 بحث    87
5-3-1-بررسی مدل در صنعت خودرو سازی    89
5-3-2 بررسی مدل در فلزات اساسی    90
5-4 نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی    90
5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی    91
فصل ششم- منابع و مآخذ
منابع و ماخذ    94
چکیده انگلیسی     99

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 1699 مشاهده

کد فایل:11026

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:1654


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط