بررسی اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 106 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن

چکیده:
یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه هاست. این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک می نماید. ارزیابی می تواند عام مهمی در اثر بخشی و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه و افزایش نظارت تلقی شود. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و ... جزو مهمترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.
نقش نهادهای ارائه دهنده اعتبارات توسعه در این مورد بسیار مهم است. این نهاده ها از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیررسمی و ... نقش مستقیمی در رفع مشکلات مذبور دارد. در تحقیق حاضر سعی شده است نقش بانک کشاورزی که مهمترین تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی است مورد بررسی قرار می گیرد.
با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی و با استفاده از نرم افزار spss  به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال، سرمایه گذاری و میزان افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گیلان تاثیر مثبتی دارد. بنابراین با بکارگیری نظام اعتباری مناسب، می توان باعث توسعه فرصت های شغلی در این بخش شد.

مقدمه:

 مهمترین موضوعی که ذهن برنامه ریزان کشور را همواره به خود مشغول می دارد این است که بتوانند نقش و میزان سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف موردنظر در بخش های اقتصادی را برآورد کنند. تا از این طریق بتوانند منابع محدود موجود را بین فعالیت های اقتصادی تخصیص دهند. با توجه به محدودیت سرمایه ها ی دولتی و تسهیلات بانکی برای تجهیز منابع سرمایه، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای جذب این منابع با یکدیگر به رقابت برمی خیزند. مهمترین عامل رقابت بین فعالیت های اقتصادی برای جذب سرمایه، سود آوری آن بخش می باشد حال اگر از عامل سود آوری بنگاه به عنوان تنها ابزار، برای تخصیص منابع سرمایه استفاده شود، در اینصورت فعالیت های بخش کشاورزی با توجه به پراکنش مزارع کشاورزی و دور بودن کشاورزان از اطلاعات و امکانات شهری در کوتاه مدت، آنها به عنوان فعا لیت های کم بازده تلقی شده و نمی توانند سرمایه مورد نیاز را کسب کنند. ادامه این وضعیت توسعه مناطق روستایی و کشاورزی، تولیدات مواد غذایی را در بلند مدت به مخاطره می اندازد(امینی و همکار، 1377).
    جهت برون رفت از این مشکل، در تمامی کشورها ی توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها خود را موظف به حمایت از بخش کشاورز ی نموده اند. در این کشورها تخصیص منابع سرمایه به بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی انجام می گیرد. تا از این طریق سود بلند مدت، افزایش مواد غذایی وکاهش خطرات ناشی از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی کشور را رفع کنند. در کشور ما نیز دولت با درک اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت از این بخش تاکنون تلاش کرده تا به اشکال مختلف در قالب بودجه و اعتبارات بانکی به حمایت از این بخش بپردازد. از جمله این کمک ها می توان به تخصیص 25 درصد از اعتبارات سیستم بانکی به بخش کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی اشاره کرد. لیکن در عمل این بخش تاکنون نتوانسته از تمامی این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف مورد نظر دست یابد.
از این رو آگاهی از میزان و شیوه تأثیر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ضرورتی اساسی است. تا از این طریق دولتمردان به تدوین برنامه های توسعه بخش و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن با اطلاعات مناسبی اقدام نمایند(امینی و همکار، 1377).

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق    12
1-1مقدمه:    13
1-2بیان مساله:    14
1-3اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن:    16
1-4اهدف تحقیق:    17
1-5فرضیه های تحقیق:    17
1-6 ابزار گردآوری اطلاعات:    18
1-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    18
1-8قلمرو تحقیق:    19
1-8-1قلمرو موضوعی:    19
1-9-2 قلمرو مکانی:    19
1-9-3 قلمرو زمانی :    19
فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق    20
2-1مقدمه:    21
2-2اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها:    22
2-3بخش کشاورزی در ایران:    24
2-3-1سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی:    25
2-3-2سهم بخش کشاورزی از صادرات:    27
2-3-3ایجاد اشتغال:    28
2-3-4 امنیت غذایی و تامین غذا برای افراد جامعه:    30
2-4عوامل موثر بر ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی:    31
2-5 مشکلات وتنگناهای  توسعه بخش کشاورزی در ایران:    34
2-6مفهوم اشتغال:    38
2-6-1رشد اقتصادی و اشتغال:    38
2-6-2 برنامه ها و سیاست های ایجاد اشتغال:    40
2-7 اشتغال در بخش کشاورزی:    45
2-8 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور:    48
2-9بانک کشاورزی:    50
2-10 تعریف اعتبار و اعتبارات:    51
2-11 منابع تامین اعتبار بخش کشاورزی:    53
2-12 اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال:    56
2-13 نقش سرمایه در تولید:    57
2-14 عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی :    58
پیشینه تحقیق:    60
فصل سوم: روش تحقیق    68
3-1مقدمه:    69
3-2 جامعه و نمونه آماري:    69
3-3 روش انجام پژوهش و روش گردآوري داده‌ها:    70
3-4 روش تحليل داده‌ها :    72
3-4-1آزمون ضریب همبستگی پیرسون:    73
3-4-2آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف (K-S):    73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    75
4-1مقدمه:    76
4-2 آمار توصيفي:    76
4-2-1متغیر میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی:    77
4-2-2متغیر میزان سرمایه گذاری:    78
4-2-3 متغیر میزان اشتغال:    79
4-2-4 متغیر میزان ارزش افزوده:    80
4-3 آزمون نرمال بودن:    81
4-4 آزمون فرضیه‌ها:    83
4-4-1 بررسی آزمون فرضیه اول:    84
4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم:    85
4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم:    86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    87
5-1خلاصه نتایج:    89
5-1-1 تجزیه و تحلیل یافته ها:    89
5-1-2 نتایج حاصله در رابطه با اهداف پژوهش:    89
5-1-3 نتایج حاصله بر اساس فرضیه های پژوهش:    90
5-3  محدودیت های تحقیق:    94
5-4  پیشنهادهای پژوهش:    95
منابع  و ماخذ:    97
پیوست:    102


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 3217 مشاهده

کد فایل:11042

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹

حجم فایل ها:271


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط