بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانیERP باروش تاپسیس

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانیERP باروش تاپسیس  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 129صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

در دنياي امروز مديريت بدون استفاده از ابزارها و راهكارهاي مناسب و متكي بر فناوري مدرن روز ، كاري بس دشوار مي باشد . سيستم هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات  كه در يكي دو دهة اخير رشد چشمگيري را طي نموده اند ، از جمله ابزارهاي مديريت و برنامه ريزي مي باشند كه حوزه‌هاي وسيعي را تحت پوشش خود قرار داده اند .
سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان   نمونه اي از اين قبيل مي باشند كه در چند سال اخير در كشور ما مورد استقبال فراوان قرار گرفته و به عنوان راه حل معضلات و مشكلات سازمان ها و اصلاح روش‌هاي انجام كار از آن ياد مي شود .
بنابراین این تحقیق در صدد بود به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران، بپردازد. با توجه به جامعه پژوهش، تعداد 284 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. دراين پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته 24سوالی بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، کاملاً مخالفم) براي گردآوري اطلاعات استفاده شد . در اين تحقيق از آمار استنباطي و توصيفي استفاده و برای انجام اين تحليل ها از نرم افزار آماري SPSS وهمچنین برای رتبه بندی عوامل از مدل تاپسیس ( TOPSIS) استفاده شده است و نتایج نشان دادند که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و همچنین متغیرهای تحقیق با استفاده از از نرم افزار تاپسیس رتبه بندی شده اند که در آن عومل بترتیب سازماندهی، کنترل پروژه، برنامه ریزی منابع انسانی، یافتن کارمند و صلاحیت مدیر پروژه از بیشترین و. کمترین اهمیت برخوردار می باشند.

مقدمه
در دنياي امروز مديريت بدون استفاده از ابزارها و راهكارهاي مناسب و متكي بر فناوري مدرن روز ، كاري بس دشوار مي باشد . سيستم هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات  كه در يكي دو دهة اخير رشد چشمگيري را طي نموده اند ، از جمله ابزارهاي مديريت و برنامه ريزي مي باشند كه حوزه‌هاي وسيعي را تحت پوشش خود قرار داده اند .
سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان   نمونه اي از اين قبيل مي باشند كه در چند سال اخير در كشور ما مورد استقبال فراوان قرار گرفته و به عنوان راه حل معضلات و مشكلات سازمان ها و اصلاح روش‌هاي انجام كار از آن ياد مي شود(حجازي ،1391).
نظام برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) ، عامل اصلي مديريت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسياري از نظام هاي (ERP)،  با شكست مواجه شده است . زيرا مديران سازمان ها فكر مي كنند كه صرفاً خريد نظام (ERP)،  كافي است . نظام برنامه ريزي منابع سازمان ، نظام هاي اطلاعاتي بسيار پيچيده اي هستند و عوامل بسياري بر استقرار موفق آنها تأثيرمي گذارند . سازمان ها بايد از مهمترين عوامل موثردر استقرار موفق  (ERP)، آگاه باشند وآنها رافراهم كنند(عالم تبريز،1389).
بکارگيري و پياده سازي فرآيند سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان( ERP) يک چالش فني – اجتماعي است که بر سطوح استراتژيک و عملياتي شرکت تاثير گذار خواهد بود و لزوما اجراي آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت . بدين منظور بايد قبل ازپياده سازي ERP ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي اين سيستم ، ارزيابي شود . لازم است يک سازمان قبل ازپياده سازي ERP وضعيت کنوني خود را با توجه به عوامل اثر گذار بر آمادگي سازمان جهت پياده سازي موفق  ERP را مشخص نمايد (ناظمي،1386).

فهرست مطالب

چکیده                         1
فصل اول:کلیات تحقیق
1– 1- مقدمه               3
1-2- بيان مسأله         4
1-3- اهميت وضرورت انجام تحقیق            8
1- 4- اهداف تحقيق 11
1-5- سؤال های تحقیق                              12
1- 6- قلمرو تحقيق  13
1-6-1- قلمرو موضوعي تحقيق                 13
1-6-2- قلمرو مكاني تحقيق                      13
1-6-3- قلمرو زماني تحقيق                       13
1-7- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي          14
1-7-1- تعريف نظري                                14
1-7-1-1- سیستم  برنامه ریزی منابع سازمان:                            14
1-7-1-2- روش تاپسیس  ( TOPSIS) 14
1-7-2  تعريف عملياتي                              15
1-8 مدل تحقیق:       15
فصل دوم:مطالعات نظری
2-1- مقدمه               18
2-2-  سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)                       19
2-2-1- تعريف مفهومي ERP                  21
2-2-2- تعريف ابزاري ERP                    22
2-3- سیر تکاملی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) 22
2-4- فرآیند استقرار ERP در سازمان ها  27
2-5  روش هاي استقرار ERP در يك سازمان                            33
2- 6 - اهميت نظام برنامه ريزي منابع سازمان                              39
2-7  عوامل موفقيت در استقرار نظامهاي برنامه ريزي منابع سازمان            41
2-8- ERP چگونه مي تواند بهره وري را در سازمان افزايش دهد ؟        47
2-9- لزوم پياده سازي ERP                    49
2-10- انواع روش های استقرار (Enterprise Resource Planning :ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان:             54
2-11- نقش نيروي انساني در انجام پروژه هاي ERP                57
2-12- عوامل مؤثر در اجرای اثربخش پروژه‌هایERP               59
2-12-2- شرکت مجری                             60
2-13- عوامل موفقیت ERP                     61
2-14- دلایل شکست پروژه های ERP   61
2-15- مزايا ومعايب ERP                      62
2-15-1- مزایای ERP                              62
2-15-2- معایب ERP                              62
2-16- ERP در ايران                                63
2-17- ERP   از ديدگاه مديريتي             65
2-18- بانک پارسیان 67
2-19- روش تاپسیس  ( TOPSIS)        68
2-20- پيشينه پژوهش                                 68
2-20-1 -تحقیقات داخلی                          68
2-20-2-تحقیقات خارجی                         72
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه               80
3-2-  روش تحقيق   80
3-3-  جامعه آماري  81
3-4- نمونه آماري     81
3-5 - ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات   82
3-5-1  منابع داده ها   82
3-5-2  ابزار گردآوري داده ها                     82
3-6- روايي و پايايي                                  83
3-6-1- آلفای کرونباخ                               83
3-7 -  روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات                         84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه              87
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق         87
4-2-1- وضعیت میزان تحصیلات             87
4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت                          88
4-2-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن                                 89
4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار                        89
4-2-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت                              90
4-4- بررسی پایایی تحقیق                         90
4-5- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق                            92
4-2-3-آزمون کولمگروف اسمیرنوف        99
 4-3-آماره استنباطی                                 101
4-3-1-الویت بندی شاخصها و معیارها با روش تاپسیس          101
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه             109
5-2) مروری بر مساله پژوهش                  110
5-3) جمع بندی نتیجه گیری، بحث و مقایسه                            112
5-4) محدودیت های تحقیق                     114
5-5) پيشنهادات      115
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی         115
منابع                        117


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2481 مشاهده

کد فایل:11139

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰

حجم فایل ها:1061


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط