بررسی ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان  بررسی ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در65صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان ویژه واحد های خدماتی می گردد.و در نتیجه فرصت لازم برای ارتقا کیفیت عملکردساختارهای خدماتی ویاتولیدی راایجاد نماید.از الگو های مشهور در ارتقای ارزیابی ،الگوی تعالی EFQM است.رویکرد اعطا جایزه کیفیت ملی و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آن ها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.هدف پژوهش حاضر این است که صنعت بیمه را با استفاده از مدل  EFQMمورد ارزیابی قرار دهدو همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیار های مختلف مدل آگاهی یابد.روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی  واز نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری   شامل کلیه مدیران  شرکتها ونمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد است .ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوری اطلاعات و داده ها میدانی و ازروش تجزیه و تحلیل اطلاعات من ویتنی استفاده شد.
نتایج تحقیق عبارت است از:
عملکرد شرکت های بیمه های مختلف بر مبنای نتایج مدلEFQMبا یکدیگر متفاوت است.

کلید واژه:مدل تعای سازمانیEFQM،ارزیابی عملکرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتایج
مقدمه
دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده ،منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجه روز افزون به کیفیت و بهره وری گردیده است. بهبود در عملکرد سازمان ها، می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی چالش های پیش روی سازمان و کسب و بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند شود. ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده و توانسته تا حدود زیاد، در آسیب شناسی سازمانی تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.(بزاز جزایری،1386،ص57)
با به کارگیری این مدل ها ضمن اینکه سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد می تواند، عملکرد خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.
در این پژوهش قصد داریم صنعت بیمه را با استفاده از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیارهای مختلف مدل آگاهی یابیم.
تحولات جدید باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات بیمه است که جایگاه ویژه ای دارد چرا که این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش بتوان فرایند ارائه خدمات را بهبود داد و رضایت مراجعان را تامین کرد.(عرب وحید، 1389).
چارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می کند:
1.    ارزیابی عملکرد، مشخص می کند که مشکل کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
2.    ارزیابی عملکرد، سازمان کمک می کند تا فرایند هایش را بخوبی بشناسد و به این شناخت برسد. که چه چیزی را می توانند و چه چیزی را نمی دانند(PARKER,2002,P7)
مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده اند مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی ، طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.
مدل EFQM ، مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان را نسبت به روشهای سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می دهد. یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان ها به نام منطق RADAR می باشد. (محبی مقدم،1387)
«فهرست مطالب»
چکیده    1
فصل اول. کلیات تحقیق    2
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مساله    4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-4- چهار چوب نظری تحقیق    7
1-5- سوال اصلی تحقیق    8
1-6- اهداف تحقیق    8
1-7- فرضیه اصلی تحقیق    8
1-8- تعاریف مفهومی متغیر    8
1-8-1- تعریف عملیاتی متغیر    8
1-9- قلمرو تحقیق    9
فصل دوم. ادبیات تحقیق    10
2-1- مقدمه    11
2-2- مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع    11
2-3- گروه كنترل كيفيت (QCC)    12
2-4- تاريخچه جوايز كيفيت در ايران    13
2-5- تاريخچه EFQM     14
2-6- تاریخچه مدل تعالی در جهان    15
2-7- تعاریف تعالی    18
2-8- مزايا مدل تعالي سازماني    19
2-9- نقاط ضعف مدلEFQM    20
2-10- جایزه ملی کیفیت ایران INQA    21
2-11- آشنايي با تعالي سازماني    21
 2-12- اهداف مدل سرآمدي EFQM     21
2-13- نمايي از مدل EFQM     22
2-14- معيارهاي تعالي سازماني مدل EFQM    22
2-15- دلایل انتخاب مدل تعالی در ایران    26
2-16- پیشینه تحقیق    27
فصل سوم. مواد و روش‌ها    29
3-1- مقدمه    30
3-2- نوع و روش تحقیق    30
3-3- جامعه آماری    30
3-4- نمونه آماری    31
3-5- روش هاوابزارجمع آوری داده ها واطلاعات    31
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری    32
3-6-1-روایی    33
3-6-2- پایایی(اعتبار)    33
3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    35
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها    36
4-1- مقدمه    37
4-2-1 توصيف متغيرهاي تحقيق    38
4-2-2- EFQM    38
4-2-3- efqm در بیمه ایران    39
4-2-4- efqm در بیمه پاسارگاد    40
4 -3- آزمون فرضيه تحقيق    41
4-3-1-آزمون فرضيه    41
فصل پنجم. نتیجه‌گیری    43
5-1- مقدمه    44
5-2- نتایج آمار توصیفی    44
5-2-1- EFQM    44
5-2-2-efqm در بیمه ایران    44
5-2-3- efqm در بیمه پاسارگاد    44
5-2-4- ميانگين سوال متغیر تحقیق     44
5-3-نتایج آزمون فرضیه    45
5-4- پیشنهادهاي تحقیق    45
5-5- پيشنهادات براي پژوهش هاي آينده    47
5-6- محدودیت های تحقیق    47
منابع    48
پیوست‌ها    50
پرسش نامه-----55دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2018 مشاهده

کد فایل:11147

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰

حجم فایل ها:308


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط