بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 198 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده
"کارآفرینی"از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تا کنون تحقیقات صورت گرفته در مورد کارآفرینی سازمانی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بوده و توجه به شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است. درعین حال، امروزه نگاه جدی به مقوله کارآفرینی در سازمان های آموزشی وجود ندارد. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله نادیده گرفتن روابط و شبکه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی است. که در آموزشکده های خراسان شمالی انجام شده است، و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و اساتید آموزشکده ها در سال 91 تشکیل می دهند. کل جامعه آماری به تعداد 476 کارمند و استاد رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس هستند که از بین آنان 214 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای طبق جدول مورگان انتخاب شده اند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت اثبات روایی و پایایی آن از پرسشنامه استاندارد و معتبر جهانی سرمایه اجتماعی با 60 گویه از طیف لیکرت و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی که توسط ابراهیم زاده و همکاران تهیه و روایی وپایایی آن به اثبات و چندین بار به اجرا گذاشته شده است، مورد استفاده قرار گرفته است . تمامی داده ها به وسیله نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی با سطح اطمینان 95 درصد آلفا(50/0) فرضیه اصلی تایید شده است، یعنی بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.مقدمه

سرمایه اجتماعی جامعه شامل رسوم، روابط، نگرش ها و ارزش هاست که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها نیست که زیر بنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه برچسبی است که کل جامعه را با هم نگه می دارد. سرمایه اجتماعی شامی ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت مدنی ظاهر می شود، و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می کند(بانک جهانی به نقل از نصیری، 1387: 11).
بررسی کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطه شده اجتماعی، راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می کند، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و باریک که به آن، دقت نشده است جلب می کند؛ یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی- اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی.
بیش تر تحقیقات صورت گرفته روی کارآفرینی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده است که به دلیل عدم توجه به شبکه روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته است(یولیهو ،2004).
امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل نماید(احمدپور، 1378: 57). منظور از شبکه ، مجموعه ای از افراد است که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند.این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و رابطه آن دو است. به این منظور برای بررسی شبکه روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می -شود. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 9
1-5-فرضیه های تحقیق 9
1-6-متغییرهای تحقیق 10
1-7-تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها10
1-7-1-تعریف نظری 10
 1-7-2-تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق
1-2-مقدمه 14
2-2-مفهوم سرمایه14
2-3-مفهوم اجتماعی 15
2-4-انواع سرمایه 15
2-5-آیا مفهوم "سرمایه"برای درک روابط اجتماعی مناسب است؟16
2-6-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی 17
2-7-تعریف سرمایه اجتماعی 18
2-8-هدف سرمایه اجتماعی 24
2-9-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است؟ 25
2-10-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی 26
2-11- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی 28
2-12- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی 35
2-13-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی 38
2-14- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی 39
2-15-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی40
2-16- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی40
2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی 41
2-18-رویکردهای سرمایه اجتماعی 41
2-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه42
2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه 42
2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه 43
2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت43
2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت45
2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی 46
2-22- کارآفرین کیست 50
2-23- ویژگی های کارآفرینان 50
2-24- کارآفرینی سازمانی 52
2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی60
2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی 60
2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی 62
2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین 63
2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین64
2-26-4- فضای خلاق 65
2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق 65
2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی65
2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت 66
2-26-8- آموزش خلاقیت 66
2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی 67
2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی 68
2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی 68
2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین 70
2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی 71
2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی 72
2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی 72
2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان 75
2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی 75
2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی76
2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی77
2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی 77
2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی 78
2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری 79
2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی 79
2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی 80
2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی 81
2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی 82
2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان 82
2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی 83
2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی 83
2-46-1- جبر و سکون در سازمان84
2-46-2- دیوان سالاری 85
2-46-3- شیوه های نادرست پاداش85
2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت 85
2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی 86
2-48- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی 86
2-49- چهارچوب مدل استون 88
2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی 91
2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی 91
2-52- پیشینه تحقیق 92
2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین 93
2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی 94
2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی 95
2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور96
2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور 101
2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور 102
2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور 104
2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور 106
2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور 107
2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق109
2-57- چهرچوب نظری تحقیق 111
فصل سوم: روش تحقیق
 3-1- متغیرهای تحقیق 114
 3-2- روش تحقیق 114
 3-3- جامهع آماری 114
 3-4- حجم نمونه 114
 3-5- روش نمونه گیری 115
 3-6- ابزار گردآوری داده ها115
 3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی 115
 3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی116
 3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه 117
3-7-1- اعتبار 117
3-7-2- روایی 118
 3-8- روش گردآوری اطلاعات 118
 3-9- روشهای تجزیه و تحلیل 119
3-9-1- روش توصیفی 119
3-9-2- روش استنباطی 119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 4-1- مقدمه 121
 4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان121
4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان 121
4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان 123
4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان124
4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان125
4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان 126
4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان 127
 4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته128
 4-4- تحلیل استنباطی داده ها 129
4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق 129
4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق 130
4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق131
4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق132
4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق133
4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق 134
4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق134
4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق 135
4-5- فرضیه جهت دار 137
4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش 137
4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار 138
4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق 138
4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت 138
4-6-2- بررسی تاثیر سن139
4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار140
 4-6-4- بررسی تاثیر سمت 141
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق144
5-1-1- بحث و تفسیر 144
5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول 145
5-2-1- بحث و تفسیر 145
5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم 146
5-3-1- بحث و تفسیر 146
5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم 147
5-4-1- بحث و تفسیر 147
5-5-نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم147
5-5-1- بحث و تفسیر147
5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم 149
5-6-1- بحث و تفسیر149
5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم 150
5-7-1- بحث و تفسیر 150
5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم 151
5-8-1- بحث و تفسیر 151
5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار 152
5-10- نتیجه گیری 152
5-11- محدودیت های تحقیق 153
5-12- پیشنهادهای تحقیق 154
5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق 154
5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی 157
5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی 158
5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین 159
منابع فارسی 160
منابع لاتین 166

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2514 مشاهده

کد فایل:11193

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۱

حجم فایل ها:520


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط