بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوانببررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکناناز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در136صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده:
در این تحقیق  به بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان پرداخته می شود. متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، کیفیت زندگی کاری و متغیرهای میانجی تحقیق ، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ,روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان می باشند که برابر با 500 نفر است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 217  نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده خواهد بود. داده های به دست آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا به منظور  تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی و سازمانی پاسخگویان انجام گرفت و سپس ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  توزیعی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت  مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  توزیعی و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت  مراوده ای و  کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی : رهبری تحول گرا ، عدالت  مراوده ای، عدالت  توزیعی ،  کیفیت زندگی کاری
مقدمه
عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايه هاست، زيرا نيروي انساني است که با توانايي هاي خود و با برنامه ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهره گيري بهينه از منابع و سرمايه هايي هستند که تحصيل آنها هزينه ها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايه هاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهره ورترين طُرق ممکن به کار گيرند(هادسون ،2006). همچنین ایجاد یک محیط کاری آرام و بدون استرس و افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر بسزایی در ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد داشت.
از سويي رهبري تحول آفرين ، يکي از تازه ترين رويکردهاي مطرح شده نسبت به رهبري است که تحقيقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظريه سبک رهبري تحول آفرين يکي از چارچوبهاي نظري در دنيا است، که از سوي برنز  (1978) و بس  (1985) مطرح شده است. رهبري تحول آفرين يكي از پارادايم هاي رهبري در روانشناسي سازماني است و متغيري نوپا براي سازمانها است و اهميت آن براي مديران امروز مورد توجه جدي قرار گرفته است. از ديدگاه باس رهبران تحولي تأثير شگرفي بر زيردستان خود دارند. از منظر او رهبران تحولي تعهد زيردستان را به اهداف سازمان برانگيخته و آنها را براي تحقق آنها توانمند مي كنند . او معتقد است كه اين رهبران نيازهاي سطح بالاي زيردستان را تحريك مي كنند، به نحوي كه زيردستان تمايل شديدي به صرفنظر كردن از نيازهاي خود، به نفع نيازهاي گروهي و سازماني، پيدا مي كنند(زین آبادی،1390: 65).
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقيق
1-1)مقدمه    2
1-2)بيان مسئله    3
1-3)اهميت وضرورت تحقيق    5
1-5)چارچوب نظري تحقیق    7
1-6)فرضيه هاي تحقيق:    7
1-7)اهداف تحقيق    8
1-8) تعریف عملیاتی و مفهومی متغيرهاي تحقيق    8
1-9)قلمروتحقيق:    9
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1)مقدمه    11
2-2) بخش اول : کیفیت زندگی کاری    12
2-3) بخش دوم: عدالت سازمانی    35
2-4) بخش سوم: رهبری تحول  گرا    54
2-4) بخش چهارم: پیشینه تحقیق    72
2-4-1) مطالعات خارجی    72
2-3-2) مطالعات داخلی    73
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه     86
3-2) روش تحقیق    86
3-3) جامعه آماري    86
3-4) محاسبه حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    86
3-5) روش گردآوری  اطلاعات    87
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    87
3-7) روش تجزيه وتحليل داده ها    89
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده ها(يافته هاي تحقيق)
4-1) مقدمه     91
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    92
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرها    99
4-4)  بررسی فرضیه های تحقیق    100
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه     105
5-2) نتایج تحقیق    106
5-3) نتایج آمار توصیفی    107
5-4) نتایج آمار استنباطی    108
5-5)  پیشنهادهای تحقیق    109
5-6) محدودیت های تحقیق    111
منابع و ماخذ    112
پیوست    118



دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2242 مشاهده

کد فایل:11253

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴

حجم فایل ها:990


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط