بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 185صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع درآمدی جهت امرارمعاش و گذران زندگی نگریسته و ضمن عدم مشارکت در سازمان نسبت به تلاش جهت تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی که در عضویت آن هستند نیز بی تفاوت اند.این امر به خصوص در آن دسته از سازمان هایی که در مقایسه با سایر سازمان ها از جایگاه و وجهه پایین تری برخوردار بوده و تصویر ضعیف تری از خود به نمایش گذارده اند، نمود بیشتری دارد.
بر همین اساس لزوم افزایش آگاهی مدیران از عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم بیش از پیش آشکار می گردد. تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود و تقویت آن، اثر آن هارا بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.
نتایج حاصل بیان گر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی ، مدیریت منابع انسانی ،عملیات سازمان و ارتباطات داخلی سازمان  با تعهد سازمانی می باشد.

مقدمه
"هويت سازماني"  بيانگر ادراك افراد از خصوصيات سازماني است كه در عضويت آن هستند. هويت سازماني نشان مي دهد كه اعضا نسبت به سازمان خود چگونه فكر مي كنند و از عضويت در آن چه احساسي دارند .شناخت هويت سازماني و تلاش جهت ايجاد يك هويت سازماني قوي و مستحكم از آن رو براي مديران حائزاهميت است كه هويت يابي افراد با سازما ن سبب كاهش ميزان ترك خدمت كاركنان شده، رفتارهاي موافق و همسو با اهداف سازمان را افزايش داده و نهايتاً موجب تحقق اهداف سازمان مي گردد((Haigh et al, 2006,295 .نكته قابل توجه در خصوص تحقيقات انجام گرفته پيرامون مفهوم هويت سازماني اين است كه علي رغم وجود مقاله ها و تحقيقات بسیار در رابطه با هويت سازماني، دانش كمي درخصوص چگونگي شكل گيري و عوامل موثر در ايجاد آن وجود دارد و اغلب تحقيقات انجام شده در اين زمينه به ارائه تعاريف هويت سازماني و بررسي رابطه آن با ساير متغيرهاي سازماني پرداخته اند(pussa,2006,295).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح
مقدمه    2
1-1    بیان مسئله    2
1-2    هدف های تحقیق    5
1-3    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن    5
1-4    چارچوب نظری    7
1-5    مدل تحقیق    9
1-6    سوال ها و فرضیه های تحقیق    10
1-7    روش تحقیق    10
1-8    قلمرو تحقیق    10
1-9    جامعه آماری و حجم نمونه    11
1-10    ابزار گردآوری داده ها    11
1-11    تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی    12
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه    17
2-1 بخش اول: هویت سازمانی    17
2-1-1 مقدمه     17 
2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت    20
2-1-3 هویت چیست؟    23
2-1-4 انواع هویت    25
2-1-4-1 هویت اجتماعی    30
2-1-4-2 هویت شرکت    34
2-1-4-3 هویت سازمانی    38
2-1-5  ساخت وشکل گیری هویت    48
2-2 بخش دوم:
2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی    53
2-2-1-1 توجه رسانه ها    54
2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان     59
2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان     62
2-3 بخش سوم:
2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی    65
2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان     66
2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی    70
2-3-1-3 عملیات سازمان     73
2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان     75
2-4 بخش چهارم: تعهد سازمانی
2-4-1 مقدمه     78
2-4-2 تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت    80
2-4-3 تعهد چیست؟    80
2-4-4 تعهد سازمانی    81
2-4-5 هویت سازمانی و تعهد سازمانی    87
2-4-6 نتیجه گیری    93
2-5 بخش پنجم: پیشینه تحقیق     95
2-5-1 پژوهش های داخلی    95
2-5-2 پژوهش های خارجی     104 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه     113
3-1 روش تحقیق     113
3-2 متغیرهای تحقیق     116
3-3 جامعه آماری    117
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری     117
3-5 تعیین حجم نمونه     118
3-6 روش های جمع آوری اطلاعات    120
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه     125
3-8 قلمرو تحقیق     128
3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات     129
3-9-1 آزمون همبستگی پیرسون     129
3-9-2 رگرسیون خطی    130
3-9-3 آزمون دوربین واتسون     131
3-9-4 ضریب تعیین     132
3-9-5 آزمون معنی داربودن در الگوی رگرسیون     132
3-9-5-1 آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون     132
3-9-5-2 آزمون معنی دار بودن برای ضرایب    133
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه    135
4-1 آمار توصیفی    135
4-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت     136
4-1-2 تفکیک نمونه بر حسب متغیرتحصیلات     136
4-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسن    137
4-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسابقه کار    137
4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها     138  
4-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیروجهه خارجی سازمان     139
4-1-7 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر عملیات سازمان    140
4-1-8 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان     141
4-1-9 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تیم مدیران عالی سازمان     142
4-1-10 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر مدیریت منابع انسانی    143
4-1-11 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطا ت داخلی سازمان     144
4-1-12 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد عاطفی    145
4-1-13 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد مستمر      145
4-1-14 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد هنجاری     146
4-1-15بررسی آماره های توصیفی    147
4-2 آمار استنباطی     148
4-2-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها     149
4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق     150
4-2-2-1 هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر دارد     150
4-2-2-2 توجه مثبت رسانه ها به سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد    152
4-2-2-3  وجهه خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد     155
4-2-2-4 ارتباطات خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد     157
4-2-2-5 اقدامات تیم مدیران عالی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد    160
4-2-2-6 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد     162
4-2-2-7 ارتباطات داخلی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد     165
4-2-2-8 عملیات سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد     167
4-2-3 برازش مدل رگرسیونی     170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه     174
5-1 بحث درباره نتایج     175
5-2 نتایج حاصل از یافته های تحقیق     176
5-2-1 نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق در مقایسه با سایر تحقیق ها     176
5-2-2 نتیجه گیری     183
5-3 ارائه راه کارها و پیشنهاد ها    184
5-3-1 پیشنهاد ها بر مبنای یافته های تحقیق     187
5-3-2 پیشنهاد هایی برای تحقیق های آتی     198
5-3-3 محدودیت های تحقیق     199
پیوست ها و ضمائم      201
منابع  و ماخذ     221


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2623 مشاهده

کد فایل:11259

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴

حجم فایل ها:731


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط