دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل2)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل2) در 79 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

 

مقدمه
ما اغلب از نظر منابع نظیر سرمایه، زمین، انرژی، تجهیزات و... با محدودیت رو به رو هستیم ولی با داشتن منبع عظیم و نامحدود چون قدرت خلاقیت و نوآوری می توان برگ برنده ای در بازارهای رقابتی داشت و بر پایه آن دنیای بهتری را ساخت. لذا مدیریت منابع انسانی قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشکیل می دهد که با نگرشی استراتژیک به آن به یک اندیشه آینده نگر، ‌نوآور و تحول گرا دست پیدا خواهیم کرد و بر نقش وظایف منابع انسانی در جذب و تامین منابع انسانی، ‌پرورش و بهسازی، ‌حفظ و نگهداری و بالاخره به کارگیری بجا و موثراین منبع مهم استراتژیک بیش از پیش پی خواهیم برد. پس باید به سطح فعالیت منابع انسانی توجه زیادی داشت تا سازمانها دراین موقعیت حساس رقابتی حفظ شوند و آن را از وظایف اداری به سوی همسو شدن (‌شریک شدن) با سطح استراتژی کسب و کار و به عنوان یک تصمیم گیرنده مهم ارتقا داد. فلسفه مدیریت منابع انسانی، اجرای مأموریت سازمان و کامیابی آن را در گرو وجود کارکنان به مثابه ارزشمندترین عنصر سازمان، پیوند بین سیاستها و فرآیندهای منابع انسانی با هدفها و طرحهای استراتژیک، حاکمیت فرهنگ و ارزشهای سازمانی و سرانجام، هدفهای مشترک و یک پارچه در میان همگان می داند.

  تعریف مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی، مدیریت انسانها را درحدود رابطه کارمند-کارفرما مدنظردارد. این مدیریت عموما بایکی ازدو منظور" استفاده کارا ازانسانها دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان" یا " ارضای نیازهای فردی کارکنان " صورت می گیرد (نوری، 1381).
مدیریت منابع انسانی را شناسایی‌، انتخاب، ‌استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظورنیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند (سعادت، 1390).
هم چنین عبارتست از مدیریت واداره استراتژیک وپایدار با ارزشترین دارایی های شرکت یا سازمان یعنی کارکنانی که در یک جا کار می کنند ومنفرداً در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند. استوری  معتقد است که باید بین جنبه های سخت و جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قایل شد (آرمسترانگ، 1381).

 

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:

 عطافر و همکاران در سال 1389 در مقاله ای با عنوان "تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل امتیازات متوازن در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان" به مطالعه تأثیر استراتژیهای منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از مدل امتیازات متوازن پرداختند. روش تحقیق توصیفی– پیمایشی از گروه میدانی و جامعه آماری تحقیق عبارت از مدیران، کارشناسان و کارکنان آن اداره کل به تعداد  1254 نفر بود که از آن میان 274نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای 48 سوالی با ضریب پایائی 0.92 بود که از طریق شاخص آلفای کرونباخ به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمونهای آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس یکراهه درآمار استنباطی وهمچنین آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بطور کلی نتایج حاکی از آن بودکه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در همه جنبه های مدل امتیازات متوازن بیش از حد متوسط بوده است.

 

فهرست مطالب دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل2) به شرح زیر می باشد:

2-1-1) مقدمه   
2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی   
2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی   
2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی   
2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی   
2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی   
2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی   
2-1-8) عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استرات‍ژیک
2-1-8-1) نظام تامین وتعدیل منابع انسانی   
2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی   
2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی   
2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی   
2-1-8-5) نظام روابط کار   
2-1-9) مفاهیم و تعاریف استراتژی   
2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی   
2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی   
2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک   
2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک   
2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی   
2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-20) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی   
2-1-21) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی   
2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی   
2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی   
2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)   
2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)   
2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی)   
2-1-24) مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی   
2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)   
2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)   
2-1-24-3) مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی   
2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا   
2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا   
2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا   
2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-25-5) مدل رایت و اسنل   
2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت   
2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری   
2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو   
2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی   
2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک  
2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان   
2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی   
پیشینه تحقیقات

منابع

 

 

توجه:هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر اقدام به خرید بفرمایید.

 

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 3074 مشاهده

کد فایل:14865

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۱۴

حجم فایل ها:480


اشتراک گذاری:
 قیمت: 32,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط