ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی(فصل 2)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی(فصل 2) در  84صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی پرداخته شده است، لذا این فصل به پنج قسمت تقسیم می‌شود که درقسمت اول به منظور فهم مبانی نظری پژوهش دو متغیر به بحث درباره‌ی تعریف فرهنگ، تعریف سازمان، تعریف فرهنگ سازمانی، تاریخچه فرهنگ سازمانی، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازمانی، الگوها و مدل‌های فرهنگ سازمانی و در نهایت چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی پرداخته شده، در قسمت دوم تاریخچه توانمندسازی و تعاریف آن، رویکردهای مختلف توانمندسازی، ابعاد توانمندسازی، اهمیت توانمندسازی، مدل¬ها، برنامه‌ها و چالش‌های توانمندسازی کارکنان، استراتژی‌های مربوط به توسعه و توانمندسازی کارکنان، دلایل توانمندسازی مورد بحث قرار می‌گیرد و در قسمت سوم، نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در باب مفاهیم ذکرشده در داخل وخارج از کشور مورد تاٌمل قرار می‌گیرد و در قسمت چهارم ارتباط بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان یعنی در قسمت پنجم، به جمع بندی مبانی نظری پرداخته می‌شود.

 تعریف فرهنگ:
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» یک پیشوند است و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی ثنگ و به معنای کشیدن و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است (منوریان و همکاران، 1387،ص 9).
تیلور(1871)  نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد: «فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگارش عبارت است از کلیت در هم بافته¬ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابلیت‌ها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است. وندرزادن  فرهنگ را این گونه تعریف می کند: در مجموعه¬ای از رفتارهای آموخته شده برای تفکر، احساس و عمل است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و متضمن تجسم این الگوها در بخش های مادی است (شریف زاده و کاظمی، 1377،ص 11).

 تعریف سازمان:
سازمان یک نهاد اجتماعی است که هدفمند، ساختارمند و ماورای مرزهای مشخص است که
فعالیت های خاص را انجام می دهند. منظور از نهاد اجتماعی این است که سازمان از مردم و گروه های انسانی تشکیل شده است. اعضا در سازمان با یکدیگر در تعامل هستند و تعامل آنها با یکدیگر در انجام وظایف شغلی، آن سازمان را به سمت هدف خاصش سوق می دهند. از منابع انسانی دارای اهمیت
بسزایی می باشند. از آنجا که سازمان در بطن جامعه به وجود آمده و رشد می کند. از فرهنگ جامعه متأثر شده و قالب های آن را می پذیرد، لذا سازمان برای حفظ و بقای خود و رسیدن به توسعه باید فرهنگ را مدنظر قرار دهد. در نگرش سیستمی، سازمان به عنوان یک سیستم زنده، پویا و باز معرفی می شود که با محیط در تعامل بوده و در تأثیر و تأثر مقابل قرار دارد و به دنبال رسیدن به اهداف معینی باشد (مدنی به نقل از علمشاهی، ص 10). را نیز معتقد است که هر سازمان باید نیازهای عناصر تشکیل دهنده محیطی خویش را که همگی به حمایت آن است، برآورده سازد. البته عناصر تشکیل دهنده هر سازمان متفاوت اند، بنابراین محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای استراتژی¬ها خط مشی ها، قوانین و روش‌ها را در سازمان تعریف می کند و به طور غیر مستقیم نیروهای مهم و مؤثری هستند در شکل دادن به فرهنگ سازمان(جعفری، 1387، ص 19)

فرهنگ سازمانی:
فرهنگ سازمانی که با عناوین فرهنگ شرکت یا مؤسسه ای نیز شناخته می شود، به وجود آورنده‌ی حس هویت برای کارکنان است و کمک می کند تا برای کارکنان تعهدی ایجاد شود که کارهایی بزرگتر از خودشان انجام دهند، ثبات سازمان را به عنوان یک سیستم (نظام) اجتماعی افزایش می دهد و به عنوان چارچوب مرجع برای کارکنان عمل می کند تا به فعالیت های سازمانی معنا دهند و به صورت راهنما برای اجرای رفتار مناسب از آن استفاده کنند.
فرهنگ سازمانی، به رفتار افراد در یک سازمان شکل می دهد، بنابراین بر عملکرد آن سازمان نیز تأثیر می گذارد. فرهنگ می تواند تأثیر شدیدی بر توانایی شرکت در تغییر جهت استراتژیک خود، ارتقای بقاء و ایجاد پایه و اساس برای موقعیت برتر رقابتی با افزایش روشها و فرایندهای انگیزه دهی، داشته باشد. از اینرو فرهنگ سازمانی، عاملی تعیین کننده برای موفقیت است.
در طی 20 تا 30 سال گذشته، فرهنگ سازمانی با کارایی و مؤثر بودن سازمان گره خورده است. بویژه تحقیقات تجربی دنیسن (1990) و دنیسن و میشرا  (1995) نشان داد که فرهنگ سازمانی بر کارایی و کارآمدی سازمان تأثیر می گذارد.

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:
بالی سووان و رانجولا والنتاین  (2009)، پژوهشی تحت عنوان (آیا تأمین مالی خرد و ناچیز، زنان را توانمند می‌سازد، شواهدی از گروههای خود کمک در هند) انجام داده اند که نتایج آن به اینگونه بوده است: زمانی توانمندی زنان اتفاق می‌افتد که زنان با هنجاریهای اجتماعی موجود و فرهنگ‌های اجتماعی موجود مبارزه کنند و به طور مؤثر وضعیت خود را بهبود بخشند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
1-2- مقدمه    
قسمت اول: فرهنگ سازمانی    
2-2- تعریف فرهنگ    
3-2- تعریف سازمان    
4-2- فرهنگ سازمانی    
5-2- تاریخچه فرهنگ سازمانی    
6-2- تعریف های فرهنگ سازمانی    
7-2- سطوح فرهنگی سازمان    
1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض های ضمنی    
2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش های مشترک    
3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول یا هنجارهای مشترک    
8-2- الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی    
1-8-2- الگوی گِلَسِر، زامانو و هَکِر     
2-8-2- الگوی اوچی    
3-8-2- الگوی لیتوین و استرینگر    
4-8-2- الگوی ادگارشاین    
5-8-2- الگوی کرت لوین    
6-8-2- الگوی پیترز و واترمن‌    
9-2- مدل های فرهنگ سازمانی    
1-9-2- مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین    
2-9-2- چارچوب ارزش های در حال رقابت:    
3-9-2- مدل دنیسن    
4-9-2- مدل فرهنگ سازمانی دنیسن - اسپریتزر    
1-4-9-2- فرهنگ توسعه ای    
2-4-9-2- فرهنگ گروهی     
3-4-9-2- فرهنگ عقلایی    
4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبی    
قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی    
10-2- تاریخچه توانمندسازی روانشناختی    
11-2- توانمندسازی روانشناختی    
12-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی    
1-12-2- دیدگاه مکانیکی    
2-12-2- دیدگاه ارگانیکی    
1-2-12-2- رویکرد انگیزشی    
2-2-12-2- رویکرد شناختی    
13-2- ابعاد توانمندسازی روانشناختی    
1-13-2- احساس شایستگی    
2-13-2- احساس خود مختاری    
3-13-2- احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری    
4-13-2- احساس معناداری شغل    
5-13-2- احساس اعتماد به دیگران    
14-2- مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی    
1-14-2- مدل توانمندسازی دنیس کینلا    
2-14-2- مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس    
3-14-2- مدل توانمندسازی باون و لاولر    
4-14-2- مدل توانمندسازی اسپریتزر    
5-14-2- مدل توانمندسازی فاکس     
6-14-2- مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو    
7-14-2- مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر    
15-2- برنامه‌های توانمند سازی    
1-15-2- برنامه توانمندسازی سطح پایین    
2-15-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط    
3-15-2- برنامه توانمندسازی سطح بالا    
16-2- چالش‌های توانمندسازی کارکنان    
1-16-2- بعد چالش‌های مدیریتی    
2-16-2- بعد چالش‌های پیامدی    
17-2- به طور کلی، مزایای به کارگیری توانمندسازی    
1-17-2- مزایای سازمانی     
2-17-2- مزایای فردی    
قسمت سوم:    
18-2- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور    
1-18-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران    
2-18-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور    
قسمت چهارم:    
19-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی    
قسمت پنجم:    
20-2- نتیجه گیری    
منابع


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2354 مشاهده

کد فایل:16862

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۱

حجم فایل ها:762


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط