ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی (فصل دوم پایان نامه)
در 69 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري R.E.B.T   به مثابه يكي از نخستين رويكردهاي رفتاري ـ شناختي، توجه بسياري را به خود جلب نموده است. اساس اين نظريه و كاربرد آن در 40 سال پيش توسط آلبرت اليس پايه گذاري شده است. اليس بعد از يكسري آموزشها و تجارب فشرده در روان كاوي، كارآمدي روش تحليل كلاسيك را زير سوال برد. اومشاهده نمود كه بيماران براي مدت قابل ملاحظه اي تمايل دارند در جلسات درماني باقي بمانند و از خود مقاومت نشان دهند. علاوه بر اين، اليس اين سوال را مطرح نمود كه، آيا بينش فردي كه از فرضيات اساس روان كاوي مي باشد، منجر به تغيير درماني مي شود! در حقيقت، تغييرات مداومي كه فرد در رفتار خود آن را نشان خواهد داد. متاسفانه با توجه به محدوديتهاي روش روان كاوي، اليس تجربه فنون درماني مستقيم و فعال را آغاز نمود. وي در طول يك فرايند كوشش و خطاي باليني، بتدريج نظريه آشفتگي هيجاني و مجموعه اي از روشهاي درماني را كه به مثابه يك رويكرد كاربردي به منظور مواجهه با مشكلات زندگي ارائه شده بود؛ پايه ريزي نمود. با وجود حمايتهاي قابل ملاحظه  از نظريه روان كاوي، اليس فنون ويژه اي را بنيان نهاد. ظهور رفتار درماني دهه 1960 وگسترش دامنه پذيرش نقش شناخت در درك رفتار انسان از طرف ديگر، موجبات هر چه بيشتر پذيرش R.E.B.T را به مثابه يك رويكرد درماني معتبر نسبت به الگوهاي سنتي ساير رويكردها فراهم نمود. (دوبسون 1988 نقل از استادي)
درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري معتقد است زماني كه انسانها هيجانات نامناسب و خود ويرانگري را نظير: احساس گناه، افسردگي، احساس بي ارزشمندي و خشم را تجربه نمايند. در چنين حالتي، آنها فرضيات جادويي و غير علمي را (آن بايدها، الزاماتي كه مي بايست مجزا باشند) را به نگرش مبتني بر تجربه شان (يعني چيزهاي مسلم و اعمالي كه ناقص و قابل سرزنش هستند و چيزهايي كه بهتر است، نسبت به تغيير آنها اقدام شود) اضافه مي نمايد. (اعتمادي 1371)
هسته مركزي نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري بر اين فرض استوار است كه تفكرات و هيجانات انسان به طور معني داري به هم مرتبط مي باشد. بر طبق الگوي ABC  اليس نشانه يا عواقب عصبي (C) توسط نظام باورهاي يك شخص كه به تجارب يا رويدادهاي فعال كننده ويژه اي مرتبط مي باشند، بوجود مي آيد. (ابسون 1988 نقل از استادي)

قسمتی از پیشینه تحقیق:
ـ فرحبخش (1372) در يك پژوهش، به بررسي ميزان عقايد غيرمنطقي درگروهي از افراد عادي و بيماران افسرده اي كه به مراكز روانپزشكي شهر اصفهان مراجعه نموده بودند پرداخت، نتايج اين پژوهش نشان دد كه بين افراد عادي و بيماران افسرده در زمينه تفكرات غيرمنطقي توقع تاييد ديگران، انتظار بالا از خود، سرزنش خود، واكنش همراه با ناكامي، اجتناب از مشكل، درماندگي براي تغيير ، و كمال گرايي تفاوت معني داري وجود دارد. و در زمينه ساير تفكرات غيرمنطقي اين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد. (نقل از كردي)
ـ قاسمي (1372) در پژوهشي تحت عنوان رابطه تفكر با افسردگي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران، نتيجه گرفت كه، بين طرز تفكر غيرمنطقي و افسردگي ارتباط وجود دارد؛ و دانش  آموزان با تفكر غيرمنطقي، نسبت به دانش آموزان با تفكر منطقي، افسرده تر هستند. همچنين طرز تفكر پسران، منطقي تر از دختران است. وديگر اينكه منطقه آموزشي دانش آموزان با افسردگي آنها رابطه دارد. (نقل از گردي)
ـ سليمانيان (1373)، در پژوهشي تحت عنوان بررسي تفكر غيرمنطقي ونارضايتي زناشويي در دانشجويان معلم متاهل دانشگاه آزاد شهرستان بجنورد، در مورد نتايج حاصله مي گويد: هيچگونه تفاوت معني داري بين ميزان تفكرات غيرمنطقي در زنان و مردان مشاهده نشده است. ضمن اينكه ميزان نارضايتي زناشويي در زنان بيشتر از مردان است. بالاخره اينكه، در باورهاي غيرمنطقي بيش دلواپسي اضطرابي و توقع تاييد ديگران، ميانگين نمرات مردان بطور معني داري بيشتر از زنان بوده و در باور غيرمنطقي اجتناب از مشكل، ميانگين نمرات زنان بطور معني داري بيشتر از مردان بود. (نقل از كردي)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
2ـ1ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
2ـ1ـ1ـ روشهاي شناختي
2ـ1ـ2ـ روشهاي فراخوان عاطفي
2ـ1ـ3ـ روشهاي رفتاري آشفتگي
2ـ2ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي
2ـ3ـ اصول ششگانه نظريه اليس
2ـ3ـ1ـ اصل اول
2ـ3ـ2ـاصل دوم
2ـ3ـ3ـ اصل سوم
2ـ3ـ4ـ اصل چهارم
2ـ3ـ5ـ اصل پنجم
2ـ3ـ6ـ اصل ششم
2ـ4ـ باورهاي غير منطقي
2ـ5ـ انواع باورهاي غير منطقي
2ـ5ـ1ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران
2ـ5ـ2ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود)
2ـ5ـ3ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن
2ـ5ـ4ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي
2ـ5ـ5ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات
2ـ5ـ6ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي
2ـ5ـ7ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات
2ـ5ـ8ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي)
2ـ5ـ9ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش
2ـ5ـ10ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران
2ـ5ـ11ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي
2ـ6ـ تاريخچه ازدواج
2ـ7ـ تعريف ازدواج
2ـ8ـ فلسفه ازدواج
2ـ9ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده
2ـ10ـ انگيزه هاي ديگر
2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن
2ـ12ـ اقسام ازدواج
2ـ12ـ1ـ ازدواج يك همسر گزيني
2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزيني
2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزيني
2ـ12ـ4ـازدواجهاي گروهي
2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج
2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعي
2ـ13ـ2ـ عوامل سياسي
2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگي
2ـ13ـ3ـ1ـ دين و مذهب
2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر
2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادي
2ـ13ـ5ـ عوامل رواني و اخلاقي
2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي
2ـ13ـ5ـ2ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند
2ـ13ـ6ـ عوامل جسماني و ژنتيكي
2ـ13ـ7ـ سن ازدواج
2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه رواني
2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فيزيولوژيكي

2ـ14ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج
2ـ14ـ1ـ رشد عاطفي و فكري
2ـ14ـ2ـ توافق، علايق و طرز تفكر
2ـ14ـ3ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي
2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسي
2ـ15ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج
2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادي
2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد
2ـ15ـ3ـ بي فرزندي و كم فرزندي
2ـ15ـ4ـ شهرگرايي و رشد صنعت
2ـ15ـ5ـ استقلال مالي و اقتصادي زن
2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
2ـ15ـ7ـ ناراحتي روحي و رواني
2ـ15ـ8ـ ناتواني جنسي
2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكري و اجتماعي
2ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انساني درخانواده
2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزيني
2ـ17ـ همسرگزيني در ايران
2ـ18ـاصول كلي در انتخاب همسر
2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده
2ـ18ـ2ـ اخلاق نيك
2ـ18ـ3ـ رعايت اصول كفويت
2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سني و جسمي
2ـ18ـ5ـ سلامت جسمي و روحي
2ـ18ـ6ـ علم و سواد
2ـ18ـ7ـ زيبايي
2ـ19ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزينيپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2015 مشاهده

کد فایل:18435

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۸

حجم فایل ها:57


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط