ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دانشگاه و صنعت (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : مدیریت
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دانشگاه و صنعت (فصل دوم پایان نامه)
در 225 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:


2 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاهها و صنایع

همزمان با ظهور پدیده جهانی شدن1، همکاریهای بینالمللی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهایی برای حذف فاصله بین دانش و فناوری و نیز تقویت مبادلات علمی، آموزشی و فرهنگی میان ملل و فرهنگها از جایگاه مطلوبی برخوردارند (شرقی، .(186 :1383

علم و فناوری و فعالیتهای مربوط به آن، بویژه در عصر حاضر بیش از هر فعالیت دیگری، خصلتی جهانی و بینالمللی پیدا کرده است، لذا ضرورت برقراری ارتباطی فعال و پویا در تمام

عرصههای علمی، با مجامع و محافل علمی بینالمللی، بیش از پیش احساس میشود
.(187


10-3-2 آموزش از راه دور2 و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع

ابتداییترین علت پیدایش آموزش از راه دور را میتوان در ناتوانی نظام آموزش سنتی برای پاسخگویی به تقاضای کثیر داوطلبان ورود به این نظام جست و جو کرد اما باید به عوامل مهم دیگری نیز در شکل گیری و قوت بخشیدن به نظام آموزش از راه دور توجه داشت. این عوامل به اختصار عبارتند از: اشتغال- سکونت در مناطق دور افتاده- تأهل و معلولیتهای جسمی داوطلبان ورود به نظام آموزشی. عامل مهم دیگری که باید بدان توجه شود. نیاز روز افزون به روزآمد کردن اطلاعات و مهارتها و تخصصهای مورد نیاز مشاغل گوناگون است (کاظمی، .(21 :1383

نیاز صنایع به اطلاعات و مهارت های تخصصی با کمترین زمان باعث گردیده تا اقبال آموزش از راه دور بیشتر از گذشته شود و دارای اهمیت بیشتری گردد.

11-3-2 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش3

دانش همواره نیروی محرکه نیاز، و نیاز و دانش نیروی محرکه فعالیتهای اقتصادی بوده و هستند. نظام بنیادی فعالیت اقتصادی همواره در طول تاریخ وجود داشته است، اما با گذر زمان تغییر ماهیت داده و مراحل مختلف توسعه را که با عناوین اقتصاد ابتدایی، کشاورزی، صنعتی و اقتصاد دانش نامیده میشود، به وجود آورده است.


قسمتی از پیشینه تحقیق:


کولیواس(2007) 1 در مطالعه خود، تحت عنوان »از معانی واگرا تا عملکرد مشترک: فرآیند نهادی شدن و تجاریسازی تحقیق دانشگاهی«، با تمرکز بر سه سطح از سازمان : »اداره صدور مجوز فناوری2«و دپارتمان علوم پایه و آزمایشگاه تحقیقاتی، دانشگاه استانفورد، به تحلیل فرآیند شکل گیری فعالیتهای تجاری دانشگاه، توجه نموده و ضمن بررسی فرآیند شکل گیری تجاری سازی، پیامدها و اثرات آن را بر آموزش و تحقیق دانشگاهی مورد بررسی قرار داده است.

نمونههای این مطالعه را 15 نفر از دانشمندان محقق، 10 نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان مقطع دکتری و 10 نفر از مدیران تشکیل دادهاند که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مصاحبه و مفاهیم اصلی موضوع شکل گیری فعالیتهای تجاری، استخراج شده است.

محقق با تأکید بر ابعادی چون نحوه ورود به آزمایشگاههای تحقیقاتی، برنامه هر محقق برای تولیدات علمی خویش و برنامه ارتباط پژوهشگران با شرکاء صنعتی و دیدگاههای آنان در رابطه با تأثیر تجاری شدن بر تحقیق و آموزش، به موارد اصلی مطالعه خود می پردازد. بخشی از نتایج این تحقیق نشان می دهد که : فعالیتهای تجاری تحقیق، در گام نخست به محققین دانشگاهی با درجه بالای علمی پیشنهاد میگردد. حمایت، پذیرش و تشویق به تداوم آن منجر میگردد و سپس در یک فرآیند تقلیدی، گسترش این فرآیند به سایر آزمایشگاههای تحقیقاتی و توسط محققینی با درجه علمی پایینتر صورت میپذیرد. در این زمان روشهای سازمانی جدید، در حمایت و پایداری از دانش تجاری شده صورت میپذیرد و این مرحلهایست که ارزش جدیدی به نام »کارآفرینی دانشگاهی« یا علم کارآفرین به منصه ظهور رسیده است. این ارزش پیرامون سیاستهای انتقال فناوری، رخ نشان داده و در شکل کلی آموزش و تحقیق دانشگاهی خود را نشان می دهد .(Colyvas, 2007)


دومینو3 و همکاران (2006) نیز در مطالعهای تحت عنوان »نگرانیهای شکل گرفته پیرامون رویکرد بازار محوری در آموزش عالی«، عواملی مهمی که دانشجویان را برای انتخاب یک دانشکده تحت تأثیر قرار میدهد، را مورد بررسی قرار داده است. یک موضوع مهم در موسسات آموزش عالی که بر اساس نگرش بازارگرایی عمل میکنند این است که چه عواملی در انتخاب یک دانشکده از جانب دانشجویان تأثیر خواهد داشت؟ واضح است که عوامل متعددی در این فرآیند دست دارند که برخی از آنها بنیان اقتصادی داشته و برخی نیز غیراقتصادی هستند. هیأت علمی، شهریه، اعانه ها، خوابگاه و بورسیه عوامل اقتصادی و سایر موارد چون موقعیت جغرافیایی و برنامههای ورزشی از عوامل غیراقتصادی به شمار میروند. در این پژوهش نقش عوامل اقتصادی در گزینش دانشکده قویتر بوده و از جمله عوامل مهم در فاصلهگیری دانشجویان از این مکانهای علمی به  شمار میرود. محققین در نهایت چنین عنوان می دارند که امید است که این مطالعه با رویکرد جامعی که به عوامل تأثیرگذار مهم در انتخاب دانشجویان از محیط علمی خود دارد، راهنمایی باشد برای برنامهریزی در حوزه آموزش دانشگاهی و دسترسی به خدمات و منابع آموزشی باشد.


مارینژ(2005) 1 در مطالعه خود با عنوان بررسی بحرانها در جریان فعالیتهای بازاریابی آموزش عالی؛ ضمن معرفی مدل CORD مینویسد: آموزش عالی در جریان فعالیتهای بازاریابی خود با سه بحران مواجه خواهد شد :

-1 شکلگیری مقاومتهای جدی جامعه دانشگاهی در برابر ایدههای بازار در دانشگاههای اغلب نقاط جهان

-2 شکست آموزش عالی در جدا شدن ساختار جدید تجاری خود از ساختار اولیه و هویت شناخته شده خود، که به تدریج به عدم مشروعیت بازارگرایی در این نهاد ختم خواهد شد.

-3 شکست آموزش عالی در تلفیق فلسفه شناختی دانشگاهی و بازارگرایی و در نتیجه نهادی کردن آن، چرا که این مفهوم تنها یک تفکر برگرفته شده از بخش بازرگانی است.

این پژوهش ابتدا به بررسی ضرورتهای فعالیتهای تجاری در دانشگاهها پرداخته و سپس با معرفی سه مانع که حاصل مرور بر مطالعات انجام شده در نقاط مختلفی از دنیا بوده است در پایان با ارائه یک مدل بازاریابی، مبتنی بر برنامه درسی، زیربنایی برای آینده بازاریابی در آموزش عالی تشکیل می دهد. مدل CORD در این مطالعه، تلاشی است برای نمایان ساختن مشکلاتی که بازاریابی در آموزش عالی برای این نهاد به ارمغان خواهد آورد و راهکارهایی که برای مقابله با این مشکلات باید در نظر گرفته شوند .(Maringe, 2005)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
2 قسمت اول : پیشینه تحقیق در جهان    13
1-1-2 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع در خارج از ایران
(پیشینه موضوعی)    . 13
2-1-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان    16
2-2 قسمت دوم : پیشینه تحقیق در ایران    30
1-2-2 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران
(پیشینه موضوعی)    . 30
2-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران    33
3-2 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق    40
1-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت    40
2-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب    41
3-3-2 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران    42
4-3-2 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان    42
5-3-2 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی    45
6-3-2 ارتباط دانشگاهها با صنایع کوچک و متوسط    46
7-3-2 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی    47
8-3-2 ظهور دانشگاههای جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به نیازهای علمی بازار    49
9-3-2 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاهها و صنایع    50
10-3-2 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع    50
11-3-2 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش    50
12-3-2 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در
دانشگاههای هلند    51
13 -3-2 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور    51
14-3-2 همکاریهای علمی بینالمللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش
و فناوری صنعتی    52
15-3-2 اهداف آموزش عالی و ارتباط آن با اقتصاد بازار    52
16-3-2 اهمیت کارآیی بیرونی آموزش عالی در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی    52
17-3-2 روشهای تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت    53
18-3-2 انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط    56
19-3-2 پشتیبانی و توسعه بنگاههای اقتصادی    57
20-3-2 تفاوتهای فرهنگی میان دانشگاه و صنعت    58
21-3-2 قوانین و مجموعه مبانی اخلاقی همکاری با صنعت    59
22-3-2 مالکیت فکری چیست؟    60
23-3-2اهمیت مالکیت فکری در اقتصاد بازار    60
24-3-2 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاههای انگلستان    61
25-3-2 وضعیت مالکیت فکری در ایران    61
26-3-2 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی    62
27-3-2 اهداف تنظیم آییننامه مالکیت فکری در دانشگاه ها    62
28-3-2 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت    63
29-3-2 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت    63
30-3-2 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها    64
31-3-2 نقش واسطهها در ارتباط دانشگاه و صنعت    65
32-3-2 الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت    66
1-32-3-2 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه داخلی    66
2-32-3-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه خارجی    67
33-3-2 نقش واسطههای خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت    . 67
34-3-2 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت    67
35-3-2 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل    . 68
36-3-2 رویکردهای تعیین هزینه و قیمت گذاری خدمات دانشگاه به صنعت    70
37-3-2 توزیع درآمد حاصل از فعالیتهای ارتباط با صنعت    70
38-3-2 توزیع درآمد بدست آمده از تجاری کردن حق اختراعها و حق امتیازها    71
39-3-2 توزیع درآمد بدست آمده از هزینههای بالاسری(سربار) یا مازاد درآمد ایجاد شده    71
40-3-2 مدیریت کارکنان در ارتباط دانشگاه و صنعت    72
41-3-2 استخدام کارکنان و مدیریت منابع انسانی    73
42-3-2 مدل ها و انواع پاداشها    74
1-42-3-2 پاداشهای مالی    75
2-42-3-2 ارتقاء    .. 75
3-42-3-2 پاداشهای غیرمالی    76
43-3-2 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکتهای انشعابی دانشگاهی    76
44-3-2 مقیاسی برای ارزیابی جهتگیری کارآفرینی در دانشگاهها    77
45-3-2 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی    78
46-3-2 کارآفرینی    79
47-3-2 اجزای نظام ملی نوآوری    80
48-3-2 بنیانهای اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامههای تحقیقاتی دانشگاهی بر نوآوری    81
49-3-2 پارکهای علمی، حلقه ضروری زنجیرة نوآوری در صنعت و بازار    82
50-3-2 نقش پارکهای علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد آن در اقتصاد    83
51-3-2 پارکهای تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاهها و صنایع    85
52-3-2 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران    86
53-3-2 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و صنعت
در انگلستان    87
54-3-2 پیشنیازهای توسعه علمی در ایران    88
55-3-2 دانستنیهای ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و صنعت    88
56-3-2 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری    91
57-3-2تجاری سازی تحقیقات و اهمیت آن    92
58-3-2 روشهای تجاری سازی    92
59-3-2 مراحل تجاری سازی تحقیق    . 93
60-3-2 چالشها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات    94
61-3-2 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهشها    96
62-3-2 بررسیهای مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت    98
63-3-2 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژهها در تعامل میان دانشگاه و صنعت    100
64-3-2 انتخاب پروژه تحقیقاتی مناسب، تسریع در تجاری شدن یافتههای پژوهش    101
65-3-2 ارزیابی پتانسیل تجاری- چک لیست امتیازبندی پروژه ها در اولویت بندی تجاری شدن
تحقیقات دانشگاهی    101
66-3-2 اصول پیش نیاز تجاری سازی تحقیقات در آمریکای شمالی    101
67-3-2 عوامل عمده کلیدی قابل توجه در تجاری شدن یافته های پژوهشی در صنعت    103
68-3-2 روشهای پیشبینی فروش در تجاری شدن یافته های پژوهش    105
1-68-3-2 روش های کیفی پیش بینی فروش    105
2-68-3-2 روشهای کمی پیشبینی فروش    105
69-3-2 نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی    110
70-3-2 دسته بندی دانشگاهها براساس انجام پروژههای مشترک با صنایع    111
71-3-2 چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاریسازی تحقیق ترغیب میکند؟ .. 113
72-3-2 آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج
73-3-2 مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین    117
4-2 ابعاد و مؤلفهای مستخرجه از مبانی نظری و پیشینه تحقیق    118
منابع
 


نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2655 مشاهده

کد فایل:18501

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۲۷

حجم فایل ها:625


اشتراک گذاری:
 قیمت: 38,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط