ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روشها و هزینه های تامین مالی و تاثیر آن بر ارزش شرکتها (فصل دوم )

دسته بندي : حسابداری
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روشها و هزینه های تامین مالی و تاثیر آن بر ارزش شرکتها (فصل دوم پایان نامه)
در 100 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

تاريخچه

 از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار  سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ).   به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي  1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM  بحث و اظهار نظر نمودند .  
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
 درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .
 وارنر (1977) درتحقيقي كه بر روي نمونه اي از شركتهاي راه آهن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ارزش فعلي هزينه هاي ور شستگي بدهي ها نسبت به افزايش ارزش ناشي ازبدهي ها ناچيز است.برايلي ،جاروكيم  (1984) طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركتها پرداختند . دراين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسك تجاري  را بر ساختار مالي شركتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق كه بر روي 80 شركت انجام گرفته حاكي از اين است كه نوع صنعت به طور مؤثري برنسبت بدهي شركتها تأثير داشته است. همچنين اندرسون (1990) به بررسي ارتباط ميان ساختار مالي شركتهاو تكنولوژي آنها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايه بر داراي نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتها ي كار بر هستند .
از جمله تحقيقات ديگر انجام شده در زمينه  مواردزير را مي توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالي (1966)، نويس باكستر (1967)، بن هايم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بي كااستون (1972) ، فرد آرديتي (1978)، جامبرز ،هاريس و پرينگل (1982) ، جان فينرتي (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).
 
شيوه هاي تامين مالي
تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سود آور در صحنه رشد شركت ، نقش بسيار مهمي ايفا مي كند . توانائي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه ( داخلي و خارجي ) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري ها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيند .


قسمتی از پیشینه تحقیق:
«اسكات و مارتين  » نمونه اي از شركتهاي ايالات متحده آمريكا را مورد بررسي قرار دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل تعيين كننده و مؤثر بر ساختار مالي است .
«ريمرز » مطالعه اي را در برخي از كشورهاي مختلف لنجام داد و نتيجه گرفت كه در كشورها فرانسه و ژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف آنها تفاوت معني داري دارد در حاليكه در كشورهاي ايالات متحده ، هلند ، و نروژ، ايت تفاوتها در صنعت هاي مختلف مشاهده نمي شود .
«بلكوني  »يك مطالعه اي در كانادا اين فرضيه را كه نسبت بدهي از يك صنعت به صنعت ديگر به طور معنادار تغيير مي كند رد كرد .
«آكاروال » در پي مطالعاتي  بر روي پانصدشركت اروپايي به اين نتيجه رسيد كه هم صنعت و هم كشور از عوامل مهم ساختار مالي هستند .


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
بخش اول : روشهاي تامين مالي     
تاريخچه     
شيوه هاي تامين مالي     
روشهاي متداول براي تامين مالي     
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت     
وامهاي بلند مدت     
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت     
مزاياي وامهاي بلند مدت     
معايب وامهاي بلند مدت     
سهام ممتاز     
ويژگي هاي سهام ممتاز     
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي     
مزاياي انتشار سهام ممتاز     
معايب انتشار سهام ممتاز     
سهام عادي     
ويژگيهاي سهام عادي     
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي     
مزاياي انتشار سهام عادي     
معايب انتشار سهام عادي     
اختيار خريد سهام     
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي     
مزاياي اختيار خريد سهام     
معايب اختيار خريد سهام     
سهام عادي     
ويژگيهاي عمومي سهام عادي     
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها     
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها     
سودهاي توزيع نشده شركت     
سود انباشته     
مزاياي استفاده از سود انباشته     
معايب استفاده از سود انباشته     
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها     
سود سهمي     
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15     
بازده سهام     
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي     
هزينه سرمايه     
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه     
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري     
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري     
معايب استفاده ارزش بازار     
نظريه هاي ساختار سرمايه     
مفروضات CAPM    
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت     
موسسات درحال رشد     
موسسات در حال افول     
موسسات در حال بلوغ     
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )     
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود     
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها     
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها     
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها     
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها    
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها    
اهرام مالي     
سيات تقسيم سود و ارزش شركت     
اصول اساسي حاكم بر تحقيق     
اثر سياست تقسيم سود     
سودآوري و ارزش شركت     
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري     
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)     
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران     
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران     
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 3065 مشاهده

کد فایل:18542

انتشار در:۱۳۹۷/۱/۲

حجم فایل ها:145


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط