ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی (فصل دوم پایان نامه)
در 48 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:


1-2 مقدمه
دراین فصل به بازنگری مبانی نظری وپیشینه تجربی پژوهش پرداخته میشود ونظریههای نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی و پیشینه هر یک از آنها بررسی خواهند شد.


2-2 بخش اول: نیازهای بنیادی روانی

1-2- 2 مقدمه

آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیازهای فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضاء شونداین. نیازها، مثلاً نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خاستگاه و ماهیت یکسانی دارند. اما آدمی با حیوانات ردههای پایینتر از دو جنبه تفاوت دارد: نخست از این جهت که انسان این نیازها را به شیوهای غریزی، یعنی با پیروی از الگوهای رفتاری خشک و ثابت ارضاء نمیکند. رفتار آدمی بینهایت متغیر، متنوع و انعطاف پذیر است. تفاوت دوم در اینجاست که انسان به وسیلهی مجموعهای از نیازهای ثانوی ( یعنی نیازهای دارای ماهیت روانشناختی) برانگیخته میشود، نیازهایی که به جهات اجتماعی ایجاد شدهاند و از یک فرد به فرد دیگر تفاوتهای زیادی دارند (کریمی، .(1392

نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینههای مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد و بر حسب موارد، تعاریف متعدد از آن ارائه میشود. این تعاریف اگر چه یک نوع مفهوم یا احساس مشترک را نشان میدهد، با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف ارائه شده است. نیاز در روانشناسی عبارت است از حالت محرومیت، کمبود و فقدان در ارگانیزم مانند کمبود غذا، آب و اکسیژن یا به طور کل کمبود هر حالتی که برای استمرار و ادامه حیات یک موجود زنده ضرورت دارد و برای بهزیستی فرد لازم است. کلیه موجودات زنده از سادترین تک یاخته تا انسان که پیچیدهترین و کامل ترین آنهاست دارای مجموعهای از نیازها است (براندن1،2001، ترجمهی قراچه داغی، (13802-2- 2 نیازهای روانشناختی:

هر وقت که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را فعال کند، به آن علاقهمند میشویم. وقتی که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را ارضاء میکند، احساس خشنودی میکنیم. بنابراین، ما از احساس علاقه و خشنودی خودمان آگاه هستیم، اما علت مشغول شدن در محیطمان این است که نیازهای روانشناختی، ما را فعال و ارضاء میکند (ریو، 2005، ترجمهی سید محمدی، (1390


3-2- 2 ساختار نیاز:

نیازها انواع مختلفی دارند که میتوان آنها در یک ساختار نیاز، سازمان داد.

.1 نیازهای فیزیولوژیک (تشنگی، گرسنگی، میل جنسی) که به نحوهی عملکرد سیستمهای زیستی وابسته هستند.

.2 نیازهای روان شناختی (خودمختاری، شایستگی، ارتباط) به ماهیت انسان و رشد سالم وابسته هستند.


.3 نیازهای اجتماعی (پیشرفت، صمیمیت، قدرت) از تاریخچهی هیجانی و اجتماعی شدن ما، فراگیری یا درونی شدهاند.

به راحتی میتوان نیازهای فیزیولوژیکی را از نیازهای روان شناختی متمایز کرد، ولی متمایز کردن نیازهای روان شناختی از نیازهای اجتماعی ظریفتر است. نیازهای روان شناختی، در عمق وجود انسان قرار دارند و بنابراین در هر کسی فطری هستند (ریو، 2005، ترجمهی سید محمدی، (1390

4-2- 2 نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو:1

مازلو (1943) نظریه روانشناسی خود را به عنوان »نظریه انگیزههای انسان« ارائه کرد. او افراد موفق بسیاری را مورد مطالعه قرار داد که در میان آنها مشاهیر علمی و سیاسی، دانشجویان برجسته دانشگاهها و .. حضور داشتند. او معتقد بود مطالعه افراد ناتوان و بیچاره به یک نظریهی روانشناسی ناتوان و بیچاره منتهی میشود. به نظریه مازلو، انتقادات مهمی هم وارد است. مثلا گروهی بر این باورند که نیازهای اساسی انسان خطی و سلسهمراتبی نیستند و اجزای تغییر ناپذیر هستی، انسان اند. آشنایی با نظریه مازلو دید خوبی به فرد میدهد ولی نباید آن را بیش از حد تعمیم داد و سعی کرد همه رفتارهای انسانی را در چارچوب آن گنجاند (شولتز و شولتز، 2005، ترجمهی سید محمدی، .(1391

5-2- 2 سلسله مراتب نیازهای مازلو:

به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میگیرد.

هنگامی که ارضای نیازها، آغاز میشود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری میسپارند (همان منبع).

نیازهای انسان :

در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شدهاند که به ترتیب عبارتند از:

اول. نیازهای فیزیولوژیکی:

نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانی که قدری ارضاء گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیتهای بدن به حد کافی ارضاء نشدهاند، عمده فعالیتهای شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیهی نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد.
در تحقیقی که نیلسون (2012)1 با عنوان طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلال عملکرد در بیماران مبتلا به دوقطبی انجام داد، نتایج نشان داد که طرحوارههای، انزوای اجتماعی، عدم دستیابی به وابستگی، آسیب پذیری در برابر بیماری، مهار اجتماعی، خودکنترلی ناکافی و بدبینی با مدت بهبودی اختلال دوقطبی رابطه دارد.
در تحقیقی که کمرا و کلویت(2012 ) 2 با عنوان طرحوارههای ناسازگار اولیه مدیران و تأثیر آنان در موقعیت استرس زا و افزایش اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه، انجام دادند، نشان داد که حضور


قسمتی از پیشینه تحقیق:
طرحوارهها به منزله یک آسیب پذیری عامل برای هر دو عامل افسردگی و اضطراب است. و این اثر با جنس تعدیل میشود.
تحقیقات وانگ، هالورسن، ایزمان و واترلو( 2010) 1 نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با جمعیت غیر معتاد آسیبهای روانی و طرحوارههای دستهی بریدگی و طرد به میزان زیادی در افراد معتاد بروز مینماید.
در تحقیقی که برومت(2007)2 انجام داد نشان داد که افرادی که طرحواره های نقص و وابستگی و تکانشی دارند به احتمال بیشتری به سمت مصرف مواد میروند.
تحقیقات پتروسلی(2001) 3 نشان داد که حدود 76 درصد واریانس آسیبهای شخصیتی و اعتیاد را طرحواره محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی کفایتی، استحقاق/ بزرگ منشی، خودتحول نیافته/ گرفتار و شکست، تبیین میکنند. وی نشان داد که این طرحوارهها، 60 درصد نمونههایی که آسیب شخصیتی دارند را درست پیشبینی میکنند.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
-1-2 مقدمه   
-2-2 بخش اول: نیازهای بنیادی روانی
1-2-2 مقدمه   
-2-2-2 نیازهای روانشناختی
-3-2-2 ساختار نیاز
-4-2-2 نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو
-5-2-2 سلسله مراتب نیازهای مازلو
-6-2-2 نیاز از دیدگاه کارن هورنای
-7-2-2 نیازهای روانی از دیدگاه هنری موری
-8-2-2 نیازهای روانشناختی از دیدگاه جولین راتر
-9-2-2 طبقات نیاز
-10-2-2 نیازهای روانشناختی از دیدگاه اریک فروم
-11-2-2 نیازهای روانشناختی ارگانیزمی
-12-2-2 ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحوارههای ناسازگار اولیه   
-3-2 بخش دوم: طرحوارههای ناسازگار اولیه
-1-3-2 مقدمه
-2-3-2 طرحواره   
-3-3-2 طرحوارههای ناسازگار اولیه 25    (SME)
-4-3-2 انواع طرحوارههای ناسازگار اولیه
-5-3-2 خصوصیات طرحوارههای ناسازگار اولیه
-6-3-2 عملکردهای طرحوارههای ناسازگار اولیه   
-7-3-2 سبکهای مقابلهای ناسازگار
-8-3-2 پاسخهای مقابلهای
-9-3-2 ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی    
-4-2 بخش سوم: اختلال تنظیم هیجانی
-1-4-2 مقدمه
-2-4-2 تعریف هیجان
-3-4-2 ویژگی هیجانها
-4-4-2 عوامل ایجاد هیجان
-5-4-2 تنظیم هیجان
-6-4-2 مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته میشوند
-7-4-2 راهبردهای مقابله با هیجانها
8-4-2 دیدگاههای زیر بنای هیجانها
-9-4-2 اختلال تنظیم هیجانی
-5-2 تاریخچه و پیشینه پژوهش
-1-5-2 تحقیقات داخلی
-2-5-2 تحقیقات خارجی
-6-2 نتیجه گیری

 

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 3059 مشاهده

کد فایل:18576

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۰

حجم فایل ها:136


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط