ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن (فصل دوم)

دسته بندي : اقتصاد
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن (فصل دوم پایان نامه)
در 81 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه

بخش عمده اطلاعاتي كه در سازمان ها جهت تصميم گيري مديران مورد نياز است ٬ اطلاعات حسابداري مي باشد.سيستم اطلاعات حسابداري شامل افراد شيوه ها و روشهاي فناوري اطلاعاتي است. ٬ بيشتر تصميم گيري هاي مديران را تصميم گيري هاي اقتصادي و انتخاب راه كارهاي مناسب براي بهبود عملكرد سازمان منجر تشكيل مي دهد.از آنجا كه حسابداري در پي اندازه گيري و ارايه اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان جهت قضاوت وتصميم گيري هاي آگاهانه است٬ آن را به عنوان يك سيستم اطلاعات مي شناسيم .بنابراين براي موفقيت سازمان ها با توجه به اهميت و تاثير گذاري گزارشهاي قابل استخراج و ارايه از سيستم اطلاعات حسابداري ٬ مديران در تصميم گيري ها به بهره برداري صحيح از اطلاعات با كيفيت اين سيستم نياز مند مي باشند (صرافي زاده ، 1384،19 )1.
اطلاعات مفيد حسابداري كه توسط سيستم اطلاعات حسابداري  جهت تصميم گيري ها تهيه مي شود بايستي داراي ويژ گي هاي كيفي ٬قابل اعتماد ٬ مربوط٬ قابل مقايسه وقابل فهم باشند تا بتواند در تصميم گيري موثر واقع گردند.در اين فصل سعي شده است تا ضمن معرفي سيستم اطلاعات حسابداري و سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت و وويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري ٬ زمينه رابراي ادبيات موضوع مهيا كند. سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت يك سيستم مالي_ اطلاعاتي است.اين سيستم در واحدهاي مالي مختلف همچون واحد حقوق ودستمزد٬ واحد حسابداري انبارها ٬واحد كالا٬واحد حسابداري صنعتي و واحد بودجه مي باشد كه در انتهاي ادبيات موضوع به هر مورد تفكيك تشريح گرديده است.

2-2 . سيستم چيست ؟
يك سيستم عبارتست از مجموعه اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دستيابي به يك هدف با هم در تعاملند.

بيشتر مواقع سيستمها از زير سيستمهاي كوچكتري تشكيل شده اند كه هر يك فعاليتهاي ويژ اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي كنند(آريا،1377 ،2) .

1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري
سيستم اطلاعات حسابداري شامل افراد، شيوه ها وروشهاي فن آوري اطلاعاتي است.سيستم اطلاعات حسابداري در يك بنگاه تجاري سه وظيفه مهم را انجام ميدهد:
الف-گرداوري وذخيره داده هاي مربوط به فعاليتها ورويدادها،به طوري كه يك بنگاه تجاري بتواندآنچه را رخ داده است،بررسي كند.
ب-پردازش وتبديل داده ها به اطلاعات مفيد براي تصميم گيري به نحوي كه مديريت بر مبناي اين اطلاعات قادر به برنامه ريزي ،اجرا وكنترل فعاليت هاي شركت باشد.
ج-طراحي وكنترل هاي داخلي كافي به منظور حفاظت از داراييها ،از جمله مدارك واطلاعات بنگاه تجاري.اين كنترلها اطمينان مي دهدكه اطلاعات در زمان مورد نياز در دسترس بوده ودقيق وقابل اتكا هستند (مك كارتي،1995 ،164) .

2- 2 – 2 . هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
  به دو دليل زير مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري از اهميت ويژه برخوردار است.
الف) مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پايه و اساس حسابداري است.
ب) سيستم اطلاعاتي حسابداري مكمل ديگر سيستم هاي يك واحد تجاري است.
   در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري شماره 2 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف و هم چنين بيان گرديد كه هدف اوليه حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است.از طرف ديگر حسابداران بايستي در زمينه هاي ديگر سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري نظريه بانكهاي اطلاعاتي ، سيستم هاي هوشمند و ارتباط از راه دور را فراگيرند (سجادي،1385،5)3.
دلايل زير از جمله دلايلي است كه موجب افزايش تقاضا براي اطلاعات و مطالعه در سيستم هاي حسابداري گرديده است.

- پيشرفت در فناوري اطلاعات موجب افزايش ظرفيت فني براي جمع آوري و پردازش داده ها گرديده است.
- پيشرفت وتوسعه فناوري مخابراتي وارتباطات موجب افزايش اثربخشي توزيع ومبادله اطلاعات در داخل سازمانها ونيز بين انها گرديده است.
- افزايش پيچيدگي محيطي كه سازمانها در ان فعاليت دارند از دلايل ديگر نياز به مطالعه سيتم ها است.
- پيچيدگي محيط داخل سازمان نيز تقاضا براي اطلاعات را افزايش مي دهد.
- بزرگ شدن غالب سازمانها،تنوع محصولات وخدمات وافزايش تخصص وفعاليت ها در سازمان موجب تقاضاي بيشتر اطلاعات ونهايتا مطالعه درسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مي شود(سجادي،1385،5) .

3 – 2 – 2 . فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت
درنمودار 1-1 دومين وظيفه مهم حسابداران شركت ها برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت اعلام شده است. همان طور كه در نمودار 1-1 نشان داده ميشود، استراتژي شركت يكي از عواملي است كه بايد تاثير آن در طراحي سيستم اطلاعاتي حسابداري لحاظ شود.

1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
يكي از نكات مهم سيستم هاي اطلاعات حسابداري تقويت سيستم هاي كنترلي است .مديران براي تصميم گيري نياز به اطلاعاتي دارند تا تفاوت عملكرد واقعي را با آنچه پيش بيني شده است٬مقايسه كنند.سيسم هاي اطلاعات شاخص هاي نظارتي را در اختيار مديران قرار مي دهند.مديران علاوه بر نضارت بر فرايند طراحي سيستم بايد بر عمليات سيستم ها در طول زمان اجرا نيز كنترل لازم اعمال كنند.گرچه سازمانها با كمك تكنولوژي اطلاعات مي توانند حجم عظيمي را به نحو مطلوبي پردازش كنند٬اما همين سيستم ها مسايل وچالش هاي كنترلي مهمي را به همراه دارند.سازمان هايي بوده اندكه به دليل عدم توانايي در كنترل سيستم هاي اطلاعاتي خود٬مجبور به ترك كسب وكار شده اند  (لوكاس1997٬،62) .


قسمتی از پیشینه تحقیق:
حسين اعتمادي در مقاله اي تحت عنوان "بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري "نقش فناوري اطلاعات را بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را بررسي كرده است.يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه فناوري اطلاعات باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات حسابداري وكاهش قابليت اعتماد بودن آن ميشودو قابليت مقايسه اطلاعات رانيز به ميزان كم افزايش ميدهد.در اين تحقيق تاثير فناوري اطلاعات را بر تمامي مولفه هاي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري بررسي كرده است وتاثير ان رابه صورت كيفي بيان نموده است.
عباس جديدي در مقاله اي تحت عنوان "بررسي تاثير سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران" در مورد گروه بهمن  پرداخته است.نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم اطلاعات حسابداري گروه بهمن نشان داد كه اين سيستم اطلاعات مورد نياز مديران را جهت تصميم گيري فراهم نساخته است .به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان مي دهئد بين وضعيت موحود ومطلوب سيستم اطلاعات حسابداري گروه بهمن تفاوت وجود دارد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
1-2 مقدمه   
2-2 . سيستم چيست ؟   
1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري   
2-2-2  هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري   
3-2-2 فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت   
1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري   
2-3-2-2 ارزش اطلاعات   
3-3-2-2 تصميم گيري   
4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات   
5-3-2-2 - انواع تصميم گيري   
3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري   
1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات   
1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي   
2-1-3-2- انتخاب خاصه   
3-1-3-2- قابل اتكا بودن   
4-1-3-2- بيان صادقانه   
5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل   
6-1-3-2 بي طرفي   
7-1-3-2- احتياط   
8-1-3-2- كامل بودن   
2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات   
1-2-3-2- قابل مقايسه بودن   
2-2-3-2- ثبات رويه   
3-2-3-2- قابل فهم بودن   
4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات   
5-2-3-2- توان استفاده كنندگان   
4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي   
1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي   
2-4-2- به موقع بودن   
3-4-2- منفعت و هزينه   
5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي   
1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي   
2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها   
3-5-2  گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته   
4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه   
5-5-2 - انتقال رويدادها به  دفاتر كل   
6-5-2 - تهيه اطلاعات براي تصميم گيري   
7-5-2 - صورتهاي مالي   
8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات   
6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات   
1-6-2 - سخت افزار رايانه ها   
2 -6 -2 - اندازه رايانه ها   
3-6-2- واحد پردازش مركزي   
4-6-2- دستگاههاي ورودي   
5-6-2- دستگاههاي خروجي   
6-6-2- نرم افزار رايانه   
7-6-2 - نرم افزار سيستمي   
8-6-2 - نرم افزارهاي كاربردي   
7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند )   
1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره   
2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره   
3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي   
4-7-2 - نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره   
8-2- بانكهاي اطلاعاتي   
1-8-2 - گردش سيستمي و فيزيكي داده   
3-8-2 - زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات   
4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي   
5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي   
9-2 - تجارت الكترونيكي و انواع آن   
1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی   
2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی   
3-9-2 - انواع شبکه   
4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای   
5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی   
10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری   
1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری   
2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی   
3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی   
4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری   
1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان   
2-4-10-2- مجاز بودن عملیات   
3-4-10-2- ثبت فعالیت ها   
4-4-10-2 - دسترسی به داراییها   
5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی   
1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی   
2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی   
2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و دارایی ها   
11-2- سيستم جامع حسابداري صنعتي   
1-11-2- مقدمه و تاريخچه   
2-11-2- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي   
3-11-2-زيرسيستم‌ها   
4-11-2- جداول و پارامترها   
5-11-2- جدول محصولات و توليدات   
6-11-2- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات   
7-11-2- جدول مباني سرشكن‌سازي   
8-11-2-ارتباطات بروني واحدها   
9-11-2-ارتباطات دروني واحدها   
10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي   
12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا   
1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز   
1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا   
2 -1-12-2- سفارش خريد داخلي/ خارجي   
3-1-12-2- رسيد كالا به انبار   
4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا   
2-12-2- تعيين قيمت كالا   
3-12-2- تعديل موجودي كالا   
13-2- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان   
1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان   
2-13-2- نمودار عملكرد سيستم حقوق   
3-13-2- كسورات كارمندان   
4-13-2- وام كاركنان   
5-13-2- شرح گزارشات خروجي   
14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت   
1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي   
2-14-2 منشاء هزينه   
3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري   
2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه   
4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري   
5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر   
15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق   
1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق   
2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق   
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 2891 مشاهده

کد فایل:18628

انتشار در:۱۳۹۷/۱/۱۱

حجم فایل ها:419


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط