گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

دسته بندي : مبانی نظری
گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره
در 36 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم خودپنداره
در پژوهش های جدید روانشناختی، خودپنداره از جمله موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته و به عنوان یک موضوع مهم در روانشناسی مطرح است. خودپنداره، يكي از مهمترين عوامل موفقيت در زندگي افراد مي باشد. اگر فرد توانايي ها و استعدادهاي خود را بشناسد و تلقي و برداشت مثبتي از توانايي هاي خود داشته باشد و به اين باور برسد كه مي تواند به آن چيزي كه استعدادش را دارد برسد، اين شناخت باعث افزايش بازدهي و كارآمدي و تحقق اهداف او مي شود (صادقي و خوش كردار، 1393). از نظر راجرز و کلی ، مفهوم خود، نقش مهمی در یکپارچه ساختن عملکرد انسان داشته است. کمبز  به نقل از کاوسیان و کدیور(1394) معتقد است که حفظ و نگهداشت خود درک شده انگیزه تمام رفتارها می باشد.

 تعاریف خودپنداره
خودپنداره اصطلاحی نظری می باشد که علاوه بر تعاریف، مترادف های بسیاری را دارد. در متون روان شناختی به عناوین شمای خود ، خودانگاره ، ادراک خویشتن (خود ادراکی) ، عزت نفس و ارزیابی به کار برده شده است. فرام به صورتی زیبا و روشن خودپنداره را تعریف کرد و بیان نمود که خودپنداره در واقع روح آگاه شده از خود می باشد. آلپورت  خودپنداره را به عنوان ادراک شخص از شخصیت خود می داند و بنابراین ماهیت خودپنداره ممکن است به این صورت تعریف شود: ادراک افراد از صفاتی که دارا هستند و نیز نظر افراد نسبت به شخصیت خودشان (ملکی تبار، 1390). به نظر بسیاری از روانشناسان، پاسخ به پرسش من کیستم همان چیزی است که خویشتن یا خودپنداره یا مفهوم خود را می سازد، و ارزیابی از پاسخ  به این پرسش، عزت نفس یا میزان  علاقه و پذیرش را نشان می دهد. به باور بسیاری از نظریه-پردازان، خودپنداره نقش مهمی در سازگاری افراد دارند (کریم زاده و محسنی، 1394).
طبق نظر بارنز (1979؛ به نقل از کوبال  و همکاران،2006) خود پنداره اساساً مفهومی روان شناختی است که احساسات ارزیابی و نگرش ها و توصیفی از عملکرد فرد را شامل می شود. ویلی  (1979) نیز عقیده دارد که خودپنداره انعکاس آیینه وار از واقعیت های موجود نیست بلکه از ارتباط خیلی نزدیک با آنچه فرد در گذشته به دست آورده و آنچه که احتمال برخورد و مواجهه با آنها را در آینده دارد ،تشکیل می شود (صادقی جهانیان ،1388).
یونگ (1955؛ به نقل از نعمتی،1390) در تعاریف به دست آمده از خودپنداره، خود را عاملی بالقوه در فرد می داند که در برگیرنده ی دسته ایی از احساس ها و اندیشه ها، دریافت ها و یادهایی است که از آن آگاهی داریم. راجرز معتقد است که تصویر کودک از آنچه می خواهد باشد یا می تواند باشد جزئی از مفهوم خود است و شکل گیری چنین پنداره ی بر آمده از کنش ورزی های پیچیده و روز افزون با دیگران است (همان منبع). در دیدگاه راجرز و کلی، خودپنداره نقشی مهم در یک پارچه سازی کارکرد انسان دارد. کودک همچنان که می بالد، تجارب بیشتری به دست می آورد و پنداشت های شخصی را از خود به عنوان یک فرد گسترش می دهد. این پنداشت ها همچنان که در پیوند با دیگران ساخته می شود، می تواند بر کنش و گزینش افرد نیز اثر گذارد و از این رو روانشناسان خودپنداره را دارای ویژگی های انگیزشی می-دانند.
 خودپنداره شامل نگرش ها، احساسات و دانش شخص درباره توانایی ها، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی است. خودپنداره تمام ابعاد شناختی، ادراکی، عاطفی و رویه های ارزیابی را دربر می گیرد. این بعد روانی- شخصیتی بر اساس قضاوت های قبلی، ادراکات و بازخوردهای دیگران و افراد مهم در زندگی انسان شکل می گیرد. مفهوم و ادراک فرد از توانایی خود برای یادگیری یکی از انواع پذیرفته شده رفتار تحصیلی و عملکرد از لحاظ پیشرفت تحصیلی است (گرادی ، 2005). اگر فرد توانايي ها و استعداد هاي خود را بشناسد و تلقي و برداشت مثبتي از توانايي هاي خود داشته باشد و به اين باور برسد كه مي تواند به آن چيزي كه استعدادش را دارد دست يابد، اين امور باعث افزايش بازدهي و كارآمدي و تحقق اهداف او مي-شود (صادقي و خوش كردار، 1393).
یکی از راه های افزایش ادراک و خودپنداره، آموزش خویشتن شناسی علمی است که به فرد امکان می دهد با شیوه ای منحصر به فرد به خود با جهان خارج ارتباط برقرار کند و با ادراکات دقیق تر خودپنداره مثبت تر داشته باشد. از دیگر راههای افزایش خودپنداره مثبت شفاف ساختن ارزش ها است که تلاشی در جهت رشد مثبت گرایی، هدفمندی، رفتار و نگرش هماهنگ می باشد و در برگیرنده ی عناصر زیر است: 1) تمرکز بر اولویت های زندگی 2) پذیرش آنچه هست 3) دعوت به تفکر فراتر و آگاهانه تر و پرورش اقتدار فردی (فانی و خلیفه، 1388).

انواع خودپنداره
مارش  و همکاران (2003) خودپنداره را در سه سطح طبقه بندی می کنند:
خودپنداره کلی ، خودپنداره ی تحصیلی  و خودپنداره غیر تحصیلی .
خودپنداره تحصیلی به این که چگونه درمدرسه عمل می کنیم و چگونه یاد می گیریم، مرتبط است. دانش آموزان خودپنداره تحصیلی خود را در هر یک از دو داوری بیرونی و درونی شکل می دهند. نخست داوری بیرونی که در این شیوه مهارت های فرد در یک موضوع درسی با مهارت دانش آموزان دیگر مقایسه می شود و در برگیرنده مقایسه با معدل دیگر دانش آموزان مدرسه، کلاس یا دیگر فراگیران است. دوم داوری درونی که در این شیوه مهارت های فرد در یک موضوع درسی با مهارت هایش در موضوع های درسی دیگر و با توجه به اهداف انتخاب شده ی مورد علاقه خود مقایسه می شود (نویدی ،1393).
خودپنداره تحصیلی به این که چگونه در مدرسه عمل می کنیم و چگونه یاد می گیریم مرتبط می شود و در دو سطح قرار دارد، خودپنداره تحصیلی عمومی مبتنی بر این که ما چگونه روی هم رفته عمل می-کنیم و دیگر مجموع خودپنداره های محتوای ویژه که توضیح می دهد چقدر مثلا در ریاضیات، علوم، زبان و ... عمل می کنیم (فانی و خلیفه، 1388). مهم ترین مشخصه خودپنداره تحصیلی هم در حوزه های عمومی و هم محتوایی حالتی است که خودپنداره فرد در نتیجه ی کنش های متقابل و تجارب با دیگران مشخص می کند و این واقعیت را تایید می کند که خودپنداره ی تحصیلی یاد گرفتنی و قابل اکتساب در طی زمان است و معلمان نقشی مهم در شکل گیری خودپنداره و خودپنداری تحصیلی بچه ها دارند (منداگلیو ، 2003).


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
5-2- خود پنداره
2-5-1- مفهوم خودپنداره
2-5-2- تعاریف خودپنداره
2-5-3- انواع خودپنداره
1- خود پنداره پایه 
2-خود پنداره گذرا
3- خود پنداره اجتماعی 
4- خود پنداره آرمانی 
2-5-4- رشد خود پنداره
2-5-4-1- رشد خود پنداره جسمانی 
2-5-4-2- رشد خود پنداره روانی 
2-5-4-3- رشد خود پنداره اجتماعی
2-5-4-5- رشد خود پنداره آرمانی
6-5-2- جنسیت و مفهوم خود
7-5-2- رویکردها و نظریه های مطرح در زمینه خود و خود پنداره
2-5-7-1- خود از دیدگاه مزلو
2-5-7-2- خود از دیدگاه گلاسر
2-5-7-3-خود از دیدگاه کوپر اسمیت
2-5-7-4- خود از دیدگاه آلپورت
2-5-7-5- خود در دیدگاه فرويد 
6-2- پیشینه عملی
1-6-2- تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع پژوهش
2-6-2- تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش
منابع


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 1711 مشاهده

کد فایل:23959

انتشار در:۱۳۹۷/۶/۳۰

حجم فایل ها:126


اشتراک گذاری:
 قیمت: 31,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط