PBSپرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند (( pbs دکتر مجید صفاری نیا - فاطمه باجلان (( 1390 شخصیت جامعه پسند دربرگیرنده احساسات ، افکاروتمایلات فرد در رفتار جامعه پسند است ( پنر ،.( 2002رفتار جامعه پسند یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند . این اصطلاح در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می دهد نمی رساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی برای او باشد ) پرسشنامهPSBتوسط پنر (( 2002 تدوین شده است . این نسخه30 گویه ای ازمقیاس کاملPSBمی باشد . PSB معمولا بعنوان مقیاسی عمومی درروانشناسی اجتماعی برای ارزیابی گرایش های جامعه پسندازمنظرصفات شخصیتی بکارمی رود  ( پنروهمکاران ،.( 1995 دارای7 خرده مقیاس ( مسئولیت اجتماعی1 ، ارتباط همدلانه2 ، نگاه  ازمنظردیگران3 ، پریشانی فردی4 ، استدلال اخلاقی دوجانبه5 ، استدلالهای جهت گیری شده - دیگران6و  نوعدوستی خودگزارشی ( 7 می باشد که درواقع 2 عامل کمک رسانی8و هم حسی جهت گیری شده - دیگران9را می سنجد . هر دو زیر مقیاس همگرایی درونی بیشتر از0 / 80 وروایی بازآزمایی برای هم حسی جهت گیری شده - دیگران 0 / 77وبرای کمک رسانی0 / 85 است ( پنرو فینکلستین10 ،.( 1998نتایج پژوهش حاضرنشان دادکه پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند در جامعه ایرانی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است . ضریب آلفای کرونباخ PSB - 30برابر با 0 / 79 است . همچنین ضرایب بازآزمایی کل0 / 98 PSB - 30وضرایب خرده مقیاسهای آن بین0 / 42 تا1 / 00است . همبستگی منفی و پایین (- 0 / 16 ) است . دربررسی تفاوت جنسیتی در پرسشنامه PSB - 30 تفاوت آماری معنادار بین مردان و زنان از لحاظ متغیرهای وابسته ترکیب شده وجود داشت . افرادی که نمره بالایی در هم حسی جهت گیری شده - دیگران می گیرند احتمالاً مستعد تجربه در هم حسی شناختی ، هیجانی واحساس مسئولیت و رفاه دیگران هستند . افرادی که نمره بالایی در عامل کمک رسانی می گیرندگزارشی از نوع دوستی وتجربه پریشانی فردی خود ارائه می دهند . نمره گذاری آنها براساس لیکرت به صورت کاملاً موافق ، موافق ، بی نظر ، مخالف ، کاملاً مخالف ویکی ازخرده مقیاسها نیز بصورت هرگز ، یکبار ، بیش از یکبار ، اغلب ، بیشتر اوقات انجام می شود . سؤالات از یک تا پنج نمره گذاری می شوند ، برای برخی دیگرنیز برعکس . دامنه نمرات بین30تا150می باشد . همچنین برخی ازگویه هابصورت معکوس نمره گذاری می شوند . اجرای پرسشنامه بین 15 تا 20 دقیقه طول می کشد . لطفاً توجه کنید که این نسخه ، نسخه ای 30 گویه ای از مقیاس کامل 11PSB می باشد . ضریب آلفا برای نسخه های جدید مقیاس های فردی ( N = 1111 ) به صورت زیر می باشد ( پنر ،:( 2002 مسئولیت 1 . Social Responsibility ( SR ) 2 . Empathic Concern ( EC ) 3 . Perspective Taking

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 635 مشاهده

کد فایل:33448

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲

حجم فایل ها:25.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 22,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط