ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 - مقدمه علاقه مديران و محققان در جهت اندازه گيري و كمي كردن تصوير به دهه 1970 بر مي گردد . اينگونه مطالعات اغلب بر تصوير سازماني  از ديدگاهي چند بعدي تمركـز مـي كردنـد . سـپس در دهـه 1980 تعداد زيادي از مطالعات جهت شناسايي ابعاد صـحيح تـصوير از طريـق تكنيـك هـاي چنـد متغيـريصورت گرفتند .( فلاويان و همکاران  ، 2004 ) مطالعات بليمروگريستر  ( 2006 ) بيانگر اينست كه تصوير سازماني يكي از ابعاد بازاريابي سازماني است . به زعم بليمروگريستر ( 2006 ) مفهوم سازي يكي از ابعاد بازاريابي سازماني است و تصوير سازماني زيـرمجموعه اي از مقوله مفهوم سازي است و با ادراكات افراد ، گروهها و جوامع از سازمان سروكار دارد . ( كاندامپلي و هوي ، 2007 ) محققـان ، مقولـه تـصوير را مقولـه اي پيچيـده مـي داننـد زيـرا تـصوير چيـزي فراتـر از مجموعـه ويژگي هاي يك شركت است . در این فصل ابتدا به مبحث تصوير سازماني پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصوير سازماني مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه به مبحث وفاداری در میان مشتریان و ادبیات مربوط به آن پرداخته و در انتها بابیان پیشینه خارجی و پیشینه داخلی پژوهش و ذکر مدل مفهومی تحقیق پژوهش این فصل به پایان می‌رسد . 2 - 2 - تصوير سازمانی 2 - 2 - 1 - تصوير ( لمينيك و همکاران  ، 2003 ) تصوير سازماني را مي توان با عناويني نظير " تصوير شركت " و يا " تصوير مؤسسه " جايگزين نمود . تمامي اين عناوين ، بيانگر مفاهيم يكساني مي باشندبنـابراين در اين پايان نامه از واژه تصوير سازماني استفاده شده است . تعاريف زيادي از تصوير در ادبيات روانشناسي و بازاريابي ارائه شده اند . ( انگوين و لي بلانك ، 1998 ) در مطالعات گوناگون تصوير را با مفاهيم نزديك اما با واژگان متفاوت تعريف مي كنند . هر يك از اين تعاريف بر روي جنبه اي خاص تكيه مي كنند . برخي از اين تعاريف بسيار كل نگر بوده و به احساسات كلي بر مي گردند و برخي ديگر ارزيابي هاي جزئي از محصولات ، برندها ، فروشگاه ها وسازمان ها را مدنظر قرار مي دهند . ( لمينيك و همکاران ، 2003 ) عده اي معتقدند تصوير نوعي دانايي ذهني است و حاصل تركيب ويژگي هاي يك سازمان خاص است . ( انگوين و لي بلانك ، 1998 ) اين ويژگي ها شامل سنن ، ايدئولوژي ، نام شركت ، اعتبار ، سطوح قيمتي ، تنوع خدمات و كيفيـت ارائـه شده در تعاملات ميان افراد و شركت مي باشد . بويل ( 1996 ) بيان مي كند مفهوم تصوير به اثري كه يك موجوديت در ذهن مـردم مي گذارد اشـاره دارد . ( لمينيك و همکاران ، 2003 ) بنابراين تصوير نتيجه خالص تعاملات باورها ، عقايد ، احساسات و عواطف افراد نسبت به يـك شـئ است . تصوير مفهومي خاص و پيچيده است . در واقع تـصوير مجموعـه اي

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 682 مشاهده

کد فایل:35268

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۳

حجم فایل ها:281.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 60

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط