پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه ........................................................................................................................................... 27 2 - 1 - 1 - کالبد ................................................................................................................................ 27 2 - 1 - 2 - شهر ............................................................................................................................... 27 2 - 1 - 3 - كالبد شهر ....................................................................................................................... 29 2 - 2 - تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک ......................................................................... 29 2 - 2 - 1 - فرم شهر با دواير متحدالمركز ........................................................................................... 30 2 - 2 - 2 - فرم قطاعي ...................................................................................................................... 31 2 - 2 - 3 - فرم ستاره ای ( شعاعي ) ................................................................................................ 33 2 - 2 - 4 - فرم چند هسته اي ........................................................................................................... 35 2 - 2 - 5 - فرم اقماری .................................................................................................................... 36 2 - 2 - 6 - فرم خطي ( کریدوری ) ................................................................................................... 37 2 - 2 - 7 - فرم شطرنجي ( گسترده ) .............................................................................................. 38 2 - 2 - 8 - فرم شبكه محوري باروكي .............................................................................................. 39 2 - 2 - 9 - فرم مشبك ( توري شكل ) ............................................................................................ 40 2 - 2 - 10 - فرم متمركز ( درون گرا ) .............................................................................................. 41 2 - 3 - پارادايم هاي جديد توسعه شهري ...................................................................................... 41 2 - 3 - 1 - راهبرد پراكنش شهري .................................................................................................... 42 2 - 3 - 2 - تجربيات پراكنش شهري در كشورهاي مختلف .............................................................. 47 2 - 3 - 2 - 1 - امريكا ....................................................................................................................... 47 2 - 3 - 2 - 2 - چين .......................................................................................................................... 47 2 - 3 - 2 - 3 - کشورهای جهان سوم ............................................................................................... 48 2 - 3 - 2 - 4 - ایران ........................................................................................................................ 49 2 - 4 - راهبرد شهر فشرده ............................................................................................................. 49 2 - 4 - 1 - اهداف راهبردهاي شهر فشرده ..................................................................................... 49 2 - 4 - 2 - سیاستهای اجرايی راهبرد شهر فشرده ........................................................................ 51 2 - 4 - 3 - تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده ........................................................ 52 2 - 4 - 3 - 1 - اسپانیا ....................................................................................................................... 52 2 - 4 - 3 - 2 - سوئیس ..................................................................................................................... 53 2 - 5 - روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ............................................................ 53 2 - 6 - کیفیت زندگی ........................................................................................................................... 56 2 - 7 - کیفیت زندگی شهری ................................................................................................................ 57 2 - 8 - شاخص های کیفیت زندگی شهری ............................................................................................ 59 2 - 9 - اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری .......................................................................................... 62 2 - 10 - مدل مفهومی کیفیت زندگی ................................................................................................... 65 2 - 11 - نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ........................................................................ 71 2 - 12 - تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی ............................................................... 73 2 - 13 - شهر پایدار و شهر پرتراکم ..................................................................................................... 76 2 - 14 - شهر فشرده و كيفيت زندگي ................................................................................................. 77 2 - 15 - كيفيت زندگي و توسعه پايدار ................................................................................................ 78 خلاصه مباحث فصل دوم ................................................................................................................... 82

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 755 مشاهده

کد فایل:35439

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:1.00مگا بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 70

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط