پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
کیفیت اقلام تعهدی 2 - 5 - تعریف اقلام تعهدی 2 - 5 - 2 - 12 - کیفیت اقلام تعهدی 2 - 6 - 2 - 13 مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 2 - 13 - 2مدل دی آنجلو 2 - 13 - 3 - مدل جونز 2 - 13 - 4 - مدل تعدیل شده جونز 2 - 13 - 5 - مدل دیچاو و دیچو 2 - 14 - کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود 2 - 15 - ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد ‬‬‬ 2 - 16 - ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 2 - 17 - ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ‬‬‬ 2 - 18 - ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 2 - 19 - مديريت سود و مديريت اقلام تعهدي پیشینه تحقیق ‬‬‬ 2 - 20 - تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 2 - 21 - تحقیقات انجام شده در داخل کشور منابع و مآخذ منابع فارسی منابع غیر فارسی کیفیت اقلام تعهدی تعریف اقلام تعهدی اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند . بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد . این تفاوت ، نتیجه قیود حسابداری میباشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند ( اصل تحقق درآمد و اصل تطابق ). اقلام تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد . اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند . اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید . جونز ( 1991 ) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است . اسلوان ( 1996 ) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود . تعریف اسلوان از تعریف هلی ( 1985 ) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 ( FASB 95 )، صورت جریانات نقدی مطابقت دارد . برای دستیابی به یک اندازهگیری جامع از اقلام تعهدی ، عنوان میشود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی ( استفاده از حسابداری نقدی )، تنها حسابهای نقدی در ترازنامه منعکس میشوند ، لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است ( ریچاردسون و دیگران ، 2005 ). بنابراین ، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهیهای غیر نقدی میباشد ( ریچاردسون و دیگران ، 2005 ). 2 - 12 - کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق به پیروی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 824 مشاهده

کد فایل:35471

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:544.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط