مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري چكيده شفافيت سود حسابداري در زمره مباحث با اهميت حسابداري و گزارشگري مالي قرار دارد . اين نوشتار به بررسي ابعاد شفافيت سود حسابداري و رابطه آن با برخي از ويژگ يهاي شركت در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد . تحقيقات گذشته عمدتاً بر روي بعد و جنبه اي خاص از شفافيت سود حسابداري متمركز بوده اند . معيار شفافيت سود در تحقيق پيش رو از تجميع و تركيب چهار مورد از ويژگي هاي كيفي سود كه سبب شفاف شدن آن مي گردد ، حاصل شده است . اين ويژگ يها عبارتند از كيفيت اقلام تعهدي ، محافظهكاري ، عدم هموارسازي و قابليت پيش بيني سود . در تحقيق حاضر ، شفافيت سود در دو حوزه رابطه بين ابعاد شفافيت و نيز رابطه بين شفافيت و وضعيت اقتصادي شركت ، بررسي گرديد . نتايج حاصل از بررسي شفافيت سود در حوزه اول ، نشان داد كه بين كيفيت اقلام تعهدي و محافظهكاري سود ، عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبيني سود ، كيفيت اقلام تعهدي و عدم هموارسازي سود ، رابطه معن يدار منفي و بين كيفيت اقلام تعهدي و قابليت پيش بيني سود رابطه معني دار مثبت وجود دارد . در حال يكه رابطه محافظهكاري با عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبيني سود به لحاظ آماري تاييد نگرديد . آزمون فرضيات مربوط به بررسي رابطه بين شفافيت سود و وضعيت اقتصادي شركت نشان داد كه شركت هاي داراي محدوديت در تامين مالي و شركت هاي زيان ده نسبت به ساير شركت ها شفافيت سود كمتري دارند . در اين حوزه ارتباط معني دار بين شفافيت سود حسابداري و ارزش شركت و همچنين رابطه بين شفافيت سود حسابداري و نوسانات جريان نقدي عملياتيِ يك دوره بعد ، تاييد نگرديد . واژ گانكليدي : شفافيت سود ، كيفيت اقلام تعهدي ، محافظه كاري سود ، عدم هموارسازي سود ، قابليت پيش بيني سود ، محدوديت در تامين مالي . G32 , G طبقهبندي موضوعي : 31 1 . استاد گروه حسابداري دانشكده مديريت دانشگاه تهران 2 . دانشجوي دكتري حسابداري دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس 5 - 89 ص 24 / 08 / 88 تاريخ پذيرش : 02 / 11 / فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89 سال سوم تاريخ دريافت : 20 6 فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89 - 1 مقدمه باتصويب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ بند ج سياست هاي مذكور دريچه جديدي بر اقتصاد ايران و واگذاري امور به بخش خصوصي گشوده شد . تحولي كه برخي از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ايران نام م يبرند ، در سايه اجراي صحيح ، عوايد بسياري مانند رفاه بيشتر و اجراي عدالت در كشور به دنبال خواهد داشت ( كرد زنگنه و ديگران ، 1386 ). دستيابي به اين نكته اساسي توسط بانك جهاني " كه شفافيت بايد در هر

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 906 مشاهده

کد فایل:37709

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۸

حجم فایل ها:61.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 23

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط