مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای سرمایه ای،پولی و سود سهام پیش بینی شده

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
1 - 2 مقدمه سرمايهگذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است . سرمايهگذاري نيازمند برنامهريزي است . برنامهريزي ، امكان بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي موجود را فراهم ميآورد . براي افزايش اثر بخشي برنامهريزي بايد توانايي پيشبيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد . پيشبيني عنصر كليدي در تصميمگيريهاي اقتصادي است . سرمايهگذاران ، اعتباردهندگان ، مديريت و ساير اشخاص در تصميمگيريهاي اقتصادي متكي به پيشبيني و انتظارات هستند . همچنين توجه به بودجه سالانه شركت ، پيشبيني توليد ، فروش و سود هر سهم آن و كنترل بودجه در گزارشهاي ميان دورهاي و ميزان تحقق پيشبينيها ، در تغييرات قيمت سهام تأثير بسزايي دارد . شايد بتوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر قيمت سهام را در پيشبيني سود هر سهم جستجو كرد . مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايهگذاران ، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان از اطلاعات شركتها پيشبينيهاي سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زماني معين است . در مطالعات بال وبراون  ، 1968 ، و فاستر  ، 1977 ، پيرامون محتواي اطلاعاتي سود سالانه و فصلي و واكنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداري ، مشخص شد كه شركتهايي با اخبار خوب ( افزايش غير منتظره سود ) داراي بازده غير منتظره مثبت و شركتهايي با اخبار بد ( كاهش غير منتظره سود ) داراي بازده غير منتظره منفي هستند . در اين فصل بر مبناي چارچوب نظري اشاره شده در فصل گذشته ، به مرور ادبيات تحقيق و هم چنين مطالعات انجام گرفته پيرامون موضوع تحقيق در خارج و داخل ايران خواهيم پرداخت . 2 ـ 2 بازار مالي بازار مالي ، بازار رسمي و سازمان يافتهاي است كه در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهايي كه با مازاد منابع مالي مواجه هستند به افراد و واحدهاي متقاضي وجوه ( منابع ) صورت ميگيرد . بديهي است كه در اين بازارها اكثريت وام دهندگان را خانوارها و اكثريت متقاضيان وجوه را بنگاههاي اقتصادي و دولت تشكيل ميدهند ( راعي و تلنگي ، 1387 ، ص6 ). بازار مالي ، امكانات لازم را براي انتقال پسانداز از اشخاص حقيقي و حقوقي به ساير اشخاصي كه فرصتهاي سرمايهگذاري مولد در اختيار دارند و نيازمند منابع مالي هستند ، فراهم ميكند . انتقال وجوه مزبور تقريباً در كليه موارد به ايجاد دارايي مالي منتج ميشود ، كه در واقع ادعايي است نسبت به در آمدهاي آتي داراييهاي شخصي ( حقوقي ) كه اوراق بهادار را صادر و منتشر كرده است ( شباهنگ ، 1375 ، ص 13 ). 1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي بازارهاي مالي بر حسب حق مالي ، سررسيد حق مالي ، مرحله انتشار ، واگذاري فوري ، ساختار سازماني خارجي و داخلي طبقهبندي ميگردد . بازار مالي بر حسب سررسيد حق مالي به دو نوع بازار پول و بازار سرمايه تقسيم ميشود . 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول بازار پول ، بازاري براي ابزار بدهي كوتاه مدت ميباشد . در بازار پول ، مازاد نقدينگي افراد و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 933 مشاهده

کد فایل:37768

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۱

حجم فایل ها:59.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط