مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 - مقدمه ....................................................................................................................................... 11 2 - 2 - حاکمیت شرکتی ....................................................................................................................... 11 2 - 3 - نظامهای حاکمیت شرکتی 13 2 - 4 - حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15 2 - 5 - کارایی پیش ‏ بینی ‏ شده وکارایی واقعی ‏ 16 2 - 6 - دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17 2 - 7 - مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17 2 - 8 - اصول حاکمیت شرکتی 20 2 - 9 - حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23 2 - 10 - بازارسرمایه درایران .............................................................................................................. 24 2 - 11 - شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25 2 - 12 - پیشینه تحقیقات 39 2 - 1 - مقدمه بررسی مطالعات موجودنشان می ‏ دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی ‏ وجودندارد . تفاوتهای چشم ‏ گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد . حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست . تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی ‏ گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند . دردیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به ‏ رابطه شرکت وسهامداران محدودمی ‏ شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که درقالب نظریه ‏ نمایندگی بیان می ‏ شود . درآنسوی طیف ، حاکمیت شرکتی رامی ‏ توان به صورت شبکه ‏ ای ازروابط درنظر گرفت که نه ‏ تنهامیان شرکت ومالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد . چنین ‏ دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می ‏ شود . تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد ، ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع ، ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی ‏ شماری از سهامداران ، افرادیا ذینفعان . شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج ‏ ترین عبارتها در مطالعات تجارت ‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است . فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر ، توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏ یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن ‏ های حرفه ‏ ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده ‏ ای به این موضوع نشان می ‏ دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی ‏ به ‏ عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می ‏ شود . 2 - 2 - حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ، هیئت مدیره ، سهامداران و سایر طرفهای ‏ مربوط در یک شرکت گفته می ‏ شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ، دنبال می ‏ کند . اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل ‏ هیئت مدیره و کمیته ‏ های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ ‏ دهی ‏ مدیریت اجرایی ، به اهداف خود نایل می ‏ شود . این جریان به ‏ عنوان

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 884 مشاهده

کد فایل:37863

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۹

حجم فایل ها:231.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط