مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی چکیده هدف اين مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزينهی سرمايهی سهام عادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . هزينهی سرمايهی سهام عادی به عنوان بخشی از هزينهی سرمايهی شرکت ، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است . حسابرسی اعتبار اطلاعات صورتهای مالی را افزايش میدهد . با افزايش کیفیت اطلاعات ، ريسک اطلاعاتی کاهش میيابد در نتیجه ، نرخ بازده مورد انتظار سرمايهگذاران را کاهش میدهد . بنابراين ، حسابرسی با کیفیت بیشتر ، میتواند هزينهی سرمايه را کاهش دهد . در اين تحقیق کیفیت حسابرسی با سه شاخص اندازهی موسسهی حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس اندازهگیری شده است . نتايج نشان داد که اندازهی موسسهی حسابرسی تاثیر معناداری بر هزينهی سرمايهی سهام عادی ندارد . اما تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطهی منفی با هزينهی سرمايهی سهام هستند . بنابراين ، میتوان نتیجه گرفت کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری بر هزينهی سرمايهی سهام عادی دارد . واژههای کلیدی : کیفیت حسابرسی ، هزينهی سرمايهی سهام عادی ، اندازهی موسسهی حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت ، تداوم انتخاب حسابرس 661 تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینهی سرمایهی سهام عادی مقدمه با افزايش هزينههای نمايندگی ، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالا افزايش میيابد . اين موضوع يا به طور داوطلبانه توسط مديران صورت میگیرد يا از بیرون به صورت يرک سراز و .) کار کنترلی توسط سرمايهگذاران تحمیل میشود ) ناظمی اردکانی ، 6353 سرمايهگذاران برای تصمیمگیری به اطلاعرات مختلفری از جملره اطلاعرات مرالی در براره ی بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی به عنوان مهمترين مجموعهی اطلاعرات مرالی محسوب میشود . اما مسئلهی مهم ترديد در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبرور اسرت کره از تضاد منافع سرچشمه میگیرد . افزون بر تضراد منرافع ، مسرايل ديگرری از قبیرل عردم دسترسری مستقیم کاربران به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است . در واقرع هدف حسابرسی ارزيابی کیفیت اطلاعات برای کاربران است . به طور کلی ، تقاضا برای کیفیت حسابرسی به دلیل نقشهای متعددی اسرت کره حسابرسری برای کاربران صورتهای مالی ايفا میکند . در نقش نظارتی ، هنگامی که قدرت تصمیمگیری به يک نماينده واگذار میشود ، مالکان برای ايجاد نظارت بر نماينده و جلوگیری از رفتارهرای فرصتطلبانه و عدمتقارن اطلاعاتی و همچنین کاهش هزينههای نمايندگی به حسابرسری روی میآورند . در نقش اطلاعاتی ، حسابرسی به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت اطلاعات مرالی از نظر سرمايهگذاران ارزشمند واقع میشود . حسابرسی با کاهش عدم اطمینان مربوط به اطلاعات مالی گزارش شده ، نرخ بازدهی مورد انتظار و صرف ريسک سرمايهگذاران را پايین مری آورد و در نقش بیمهای ، حسابرسان با پذيرش خطرر دعراوی حقروقی برالقوه و همچنرین برا ضرمانت کردن کیفیت صورتهای مالی ، هزينههای ناشی از دعاوی حقوقی را

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1190 مشاهده

کد فایل:38289

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۶

حجم فایل ها:51.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط