مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته فصل دوم مبانی نظري و پیشینه پژوهش ................................................................................................................................... 15 - 1 - مبانی نظري ......................................................................................................................................................................................... 16 2 1 - 1 - مقدمه .................................................................................................................................... ١٦ 2 - 2 - 1 - معاملات با اشخاص وابسته ........................................................................................................... ١٧ 2 - 1 - 2 - 1 - الزامات فعلی استانداردهاي حسابداري پیرامون افشاء معاملات با اشخاص وابسته .......................................... ٢٠ 2 - 2 - 2 - 1 - تقلب در انرون ...................................................................................................................... ٣٢ 2 - 3 - 1 - نظام راهبري شرکتی ................................................................................................................... ٣٦ 2 - 1 - 3 - 1 - مدل هاي نظام راهبري شرکتی ..................................................................................................... ٣٨ 2 - 2 - 3 - 1 - مکانیزمهاي نظام راهبري شرکت ................................................................................................. ٤٠ 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - مدل ترازنامه ..................................................................................................................... ٤٠ 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - مدل فراترازنامه .................................................................................................................. ٤١ 3 - 1 - هیئت مدیره ......................................................................................................................... ٤٢ 2 - 1 - 3 - 3 - 1 - تعداد اعضاي هیئت مدیره ( اندازه ) ............................................................................................ ٤٣ 2 - 2 - 3 - 3 - 1 - تفکیک تصدي پست مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره ................................................................. ٤٤ 2 - 3 - 3 - 3 - 1 - کمیته هاي هیات مدیره .......................................................................................................... ٤٥ 2 - 4 - 3 - 3 - 1 - تعداد و تناوب جلسات هیات مدیره و کمیت ههاي مربوطه ................................................................... ٤٥ 2 - 5 - 3 - 3 - 1 - ترکیب هیئت مدیره ............................................................................................................. ٤٦ 2 - 6 - 3 - 3 - 1 - مدلهاي مختلف ترکیب هیئت مدیره ......................................................................................... ٤٨ 2 - 4 - 3 - 1 - نوع مالکیت شرک تها .............................................................................................................. ٤٩ 2 - 1 - 4 - 3 - 1 - ساختارهاي مالکیت ............................................................................................................. ٥٠ 2 - 2 - 4 - 3 - 1 - تأثیر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت ........................................................................................ ٥١ 2 - 3 - 4 - 3 - 1 - مالکیت مدیران .................................................................................................................. ٥٢ 2 - 2 - پیشینه تحقیق ...................................................................................................................................................................................... 54 2 - 1 - 2 - پیشینه داخلی ........................................................................................................................... ٥٥ 2 - 2 - 2 - پیشینه خارجی ......................................................................................................................... ٥٧ 2 - 1 - مبانی نظري 2 1 - مقدمه 1 - 2 تضادمنافع سهامداران بامدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه ها ي اخیر مورد توجه محققین بوده است . هدف اولیه شرک تها افزایش ثروت مالکان است ، لیکن به دلیل وجود تضاد منافع ، مدیران لزوما همیشه در پی کسب حداکثر منافع براي مالکان نخواهد بود ( نوروش و همکاران ، 8 ) که به این تضاد منافع مشکلات نمایندگی گویند . این تضاد منافع بین مدیران و مالکان از : 1388 آنجا ناشی می شود که مدیران دارای یهایی را اداره و کنترل م یکنند که منافع زیادي در آن ندارند 411

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 879 مشاهده

کد فایل:38300

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:139.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 52

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط