پرسشنامه اضطراب انتظار

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه اضطراب انتظار معرفی این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی ( 1389 ) و براساس پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اشپیلبرگر ( STAI ) طراحی شده است . پرسشنامه مذکور ، پس از ساخته شدن ، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جملهبندی مناسب توسط چند تن از متخصصان روانشناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است . این پرسشنامه بر روی 321 زن و مرد 131 ) زن و 190 مرد ) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران اجرا شده است . نمرهگذاری این پرسشنامه که از نوع مداد - کاغذی و خودگزارشدهی است ، مشتمل بر 20 گویه میباشد . گویههای 2 ، 9 ، 12 ، 16 ، 17 خرده مقیاس » شناختی «، گویههای 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 خردهمقیاس » فیزیولوژی «، گویههای 3 ، 11 ، 15 ، 18 ، 20 خردهمقیاس » عاطفی « و گویههای 7 ، 8 ، 10 ، 13 ، 19 خردهمقیاس » رفتاری « را میسنجند . نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت سه درجهای به صورت » اغلب « 2 =، » گاهی « 1 = و » هرگز « 0 = انجام میشود . بنابراین ، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با صفر و 40 خواهد بود . لازم به ذکر است که گویههای 3 ، 11 ، 15 ، 18 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند . پایایی و روایی در پژوهش صفارینیا و توکلی ( 1389 ) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ، دو نیمه کردن و بازآزمایی به ترتیب برابر با 0 / 83 ، 0 / 84 و 0 / 82 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است . همچنین ، نتایج پژوهش با استفاده از روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب حالت - صفت اشپیلبرگر ( r = 0 / 65 )، تیپ شخصیتی نوع ( r = 0 / 78 ) A ، روانپریشی ( r = 0 / 23 ) و رواننژندی ( r = 0 / 43 ) حاکی از وجود رابطه مثبت معنیدار و وجود رابطه منفی معنیدار با برونگرایی ( r =- 0 / 47 ) بود . از طرف دیگر ، نتایج پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی ( pc ) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود چهار عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان » شناختی «، » فیزیولوژی «، » عاطفی « و » رفتاری « بوده است . پاسخدهنده عزیز تعدادی از عبارتهایی که افراد برای توصیف خود به کار میبرند در ذیل آمده است . اینکه شما در این لحظه چه احساسی دارید مهم است . هیچ پاسخی درست یا غلط نیست و وقت زیادی را صرف عبارتها نکنید . پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 987 مشاهده

کد فایل:38360

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:15.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط