پرسشنامه امیدواری میلر

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه امیدواری میلر  آزمون میلر ، آزمونی از نوع آزمون های شخصیتی است . این آزمون اولین بارجهت بخش امیدواری میلردر بیماران قلبی درامریکا به کاررفت تامیزان امیدواری را در آنها نشان دهد . پرسشنامه میلر ، ازنظرهماهنگی عامل های پیشنهادشده برای امیدواری و هماهنگی ماده ها با همدیگرو دقت درانتخاب جنبه های مختلف از نظررفتارهای حاکی ازامیدواری ، توسط شش نفرازاستادیاران دانشگاههای آمریکاموردبحث وبررسی قرارگرفت که موردتاییدآنهاواقع شد . این آزمون شامل 48 جنبه ازحالتهای امیدواری ودرماندگی می باشدکه ماده های قید شده درآن برمبنای تظاهرات آشکاریا نهان رفتاری در افراد امیدوار و یا ناامید برگزیده شده اند . در برابر هرجنبه که نماینده ی یک نشانه ی رفتار ی است ، گزینه هایی بشرح زیر دارد : بسیارمخالف 2 - مخالف 3 - بی تفاوت 4 - موافق 5 - بسیار موافق هرفردبا انتخاب یک گزینه که دررابطه بااو صدق می کند ، امتیاز کسب می کند . جمع امتیازهای کسب شده بیانگرمیزان امیدواری است . دراین آزمون دامنه تغییرات کسب شده از 48 تا 205 متغیراست و چنانچه فردی امتیاز48 راکسب نماید ،" کاملا درمانده " تلقی می شود و نمره 205 ،" حداکثرامیدواری " رانشان می دهد ( میلر1988 ، به نقل ازسمیعی ، 1377 ). سمیعی وعشایری ( 1368 )، برای تعیین پایایی آزمون از روش آزمون مجدد استفاده کردند که ضریب همبستگی بین دو نوبت اجراء روی گروهی از دانشجویان 75 /. به دست آمدکه پایایی آزمون را نشان می دهد . آنان بیان داشتندکه پرسشنامه میلر به طور مکرر مورد آزمایش و بررسی های مختلف قرار گرفته است . ازجمله برروی 75 نفر از دانشجویان درامریکا که با سنین مختلف از20 تا 54 سال انتخاب شده بودند ، بکاررفت که ضریب پایایی دراین بررسی95 /. وپایایی به روش سنت مجدد ، به فاصله دوهفته87 /. بوده است . درتحقیق بویری ( 1386 ) نیزجهت تعیین ضرایب پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شدکه به ترتیب ضرایب94 /. و90 /. بدست آمدکه بیانگرپایایی مطلوب آزمون می باشد . حسینی ( 1385 )، نیز درتحقیق خود با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف پایایی این مقیاس را بدست آورد . ضرایبی که در تحقیق حسنی حاصل شد ، به ترتیب90 /. و89 /. می باشندکه نشان از پایایی خوب آزمون است ( عسکری ، 1388 ). برای پایایی این مقیاس نیز ، دراین تحقیق ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه مقداراین ضریب 84 /. بدست آمد . سمیعی وعشایری ( 1368 )، برای سنجش اعتباراین پرسشنامه ازروش اعتبارمحتوایی استفاده کردندکه نتایج بدست آمده کاملا رضایت بخش بود . برای تعیین اعتبار پرسشنامه امیدواری میلر ، باید این آزمون را باسئوال ملاک همبسته کرد و ضریب اعتبار 61 /. را درسطح معنی داری 001 / 0 بدست آورد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی داراست . پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 78 / 0و75 / 0 به دست آمده که بیانگرضریب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد .

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 1234 مشاهده

کد فایل:38367

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:338.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط