پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی معرفی پرسشنامه و کاربرد آن با تأکید بر نظریه الیس در زمینه درمان عقالنی - برانگیزنده ، جونز و همکارانش ) 1992 ( تالش نمودند تا اقدامات دقیقی را برای شناسایی باورهای غیرمنطقی انجام دهند و از فعالیت های روانسنجی ، استفاده های فراوانی به عمل آوردند . جونز و همکارانش برای اولین بار در سال 1992 پرسشنامه موردنظر خود را منتشر کردند و معتقد بودند که پرسشنامه طراحی شده به وسیله آنان میتواند باورهای غیرمنطقی را به گونه دقیق شناسایی کرده و آنها را تعیین نماید . این پرسشنامه دارای 100 سؤال بوده و از طریق این سؤاالت ، 10 خردهمقیاس را بررسی مینماید . هر 10 سؤال پرسشنامه معرف یک خردهمقیاس میباشد . این خردهمقیاسها عبارتند از : 1 - نیاز به تأیید دیگران 2 - انتظار باال از خود - 3 تمایل به سرزنش - 4 واکنش نسبت به ناکامی - 5 بی مسئولیتی هیجانی - 6 نگرانی زیاد توأم با اضطراب - 7 اجتناب از مشکل - 8 وابستگی - 9 درماندگی نسبت به تغییر 10 - کمالگرایی این پرسشنامه جهت استخراج باورهای غیرمنطقی افراد مورد استفاده قرار میگیرد و در تمامی زمینههای پژوهشی و مشاورهای کاربرد دارد . روش نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و همکاران از 100 سوال و 10 مقیاس تشکیل شده است که پاسخ به سؤاالت به صورت 5 گزینه ای ) به شدت مخالف ، تاحدی مخالف ، نه مخالف نه موافق ، تاحدی موافق ، به شدت موافق ( میباشد . در این پرسشنامه به هر گزینه از 1 تا 5 امتیاز داده میشود . در نهایت ، پس از پاسخگویی به همه سؤاالت ، نمرات با هم جمع میشوند . کلید نمرهگذاری مربوط به خرده مقیاسها به شرح زیر میباشد . کلید نمره گذاری پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز    مقیاس  سؤاالت  1 - نیاز به تأیید دیگران  1 - 11 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81 - 91  2 - انتظار باال از خود  2 - 12 - 22 - 32 - 42 - 52 - 62 - 72 - 82 - 92  - 3 تمایل به سرزنش  3 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93  - 4 واکنش نسبت به ناکامی  4 - 14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 - 74 - 84 - 94  - 5 بیمسئولیتی هیجانی  5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 - 95  - 6 نگرانی زیاد توأم

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 1283 مشاهده

کد فایل:38373

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:29.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط