پرسشنامه اعتماد اجتماعی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
پرسشنامه اعتماد اجتماعی مقدمه اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشمانداز خاصی مطرح شده است ، به طوری که اندیشمندان متعددی از جمله اوچی ، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانستهاند و در تأیید آن اوسلانر1 ، از آن به عنوان تسهیلگر روابط انسانی یاد کرده است ( پورمحمدی ، 1378 ؛ عباسزاده ، .( 1383 به عبارتی اعتماد اجتماعی به مثابه یک مفهوم یا کنش اجتماعی در تعامل مستقیم با مفاهیم یا رفتارهای اجتماعی دیگر است . به طور کلی در قلمرو روانشناسی ، زندگی با اعتماد آغاز میشود که بستر مهرورزی و موجبات رشد و انسجام آن را فراهم میآورد . در روانشناسی ، اعتماد یعنی باور و اتکاء به کسی که براساس آنچه از او انتظار میرود ، عمل میکند . روانکاو نامدار اریک اریکسون ، اعتماد را مبنای اساسی هر گونه رابطه شخصی میداند و شکلگیری و رشد اعتماد را یکی از عوامل اصلی در انطباق و سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار میآورد ( کیل و کاوانا2 ،.( 1996 پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفارینیا و شریف ( 1389 ) براساس نظریه جانسون ( 1993 ) که مشتمل بر پنج شاخص صداقت ، صراحت ، تمایلات همکاریجویانه ، اطمینان و اعتماد کردن میباشد ، طراحی شده است . این پرسشنامه بر روی 600 دانشجوی کارشناسی 300 ) زن و 300 مرد ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا شده است . نمرهگذاری این پرسشنامه که از نوع مداد - کاغذی و خودگزارشدهی است ، مشتمل بر 25 گویه میباشد . گویههای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 خردهمقیاس » رفتار مبتنی بر اعتماد کردن «، گویههای 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 خردهمقیاس » تمایلات همکاریجویانه «، گویههای 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 خردهمقیاس » صراحت «، گویههای 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 خرده مقیاس » صداقت « و گویههای 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 خرده مقیاس » اطمینان « را میسنجند . نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت » کاملاً موافق « 5 =، » موافق « 4 =، » نظری ندارم « 3 =، » مخالف « 2 = و » کاملاً مخالف « 1 = انجام میشود . بنابراین ، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 25 و 125 خواهد بود . لازم به ذکر است که گویههای 2 ، 4 ، 14 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 23 ، 24 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند . پایایی و روایی در پژوهش صفارینیا و شریف ( 1389 ) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0 / 95 و برای پنج خرده مقیاس آن به ترتیب برابر با 0 / 97 ، 0 / 97 ، 0 / 96 ، 0 / 96 و 0 /

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1072 مشاهده

کد فایل:38463

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۷

حجم فایل ها:16.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط