پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی Stress Questionnaire of sports fans این پرسشنامه به صورت محقق ساخته ، ) شاهین تیزپنجه ، 1393 ( طراحی گردیده است و دارای 20 سؤال است . هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران میباشد . مفاهیم و خرده مقیاسها این پرسشنامه دو خردهمقیاس استرس مثبت و منفی را در برمیگیرد : 1 - استرس منفی : اضطراب احساس عدم توازن بین قابلیتهای خود و قابلیتهای لازم در موقعیتی خاص . 2 - استرس مثبت : توانایی فرد در استفاده سودمند از استرس به نفع عملکرد . امتیازدهی پاسخگویی به سؤالات این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ) خیلی کم = 1 ، کم = 2 ، متوسط = 3 ، زیاد = 4 ، خیلی زیاد = 5 ( بوده است . البته این شیوه نمره گذاری در مورد سؤالات شماره 17 ، 19 ، 20 معکوس شده و به صورت زیر درخواهد آمد ) خیلی کم = 5 ، کم = 4 ، متوسط = 3 ، زیاد = 2 ، خیلی زیاد = 1 (. 1 - استرس منفی : شماره سؤالات 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 را شامل میشود . 2 - استرس مثبت : شماره سؤالات 17 ، 19 ، 20 را شامل میشود . برای بهدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع کنید . این امتیاز دامنهای از 20 تا 100 خواهد داشت . بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد ، بیانگر میزان استرس بیشتر فرد پاسخدهنده در نتیجه حضور تماشاگران ورزشی خواهد بود و برعکس . به عنوان یک نقطه برش ، نمره 50 و بالاتر از آن میتواند بیانگر وجود احساس محسوس در ورزشکار باشد . اعتبار و پایایی در پایاننامه تیزپنجه ) 1393 ( در جامعه ورزشکاران تیمی و انفرادی شهرستان بوکان ، اعتبار صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات پرسشنامه مورد تأیید دو تن از اساتید گروه مدیریت و تربیتبدنی دانشگاه قرار گرفت . همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد . ضریب اعتماد آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 0 / 69 است . لطفاً هریک از عبارات زیر را با دقت خوانده و براساس گزینههای ارایه شده ، میزان حالتی از عبارت را که برای شما پیش آمده است ، مشخص نمایید . / / / / / سؤالات    1 - هنگامی که در مسابقات پرتماشاگر شرکت میکنم ، احساس میکنم که در مقابل همه آنها مسئول هستم .  

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1114 مشاهده

کد فایل:38483

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۸

حجم فایل ها:28.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط