پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع الگوهای ارتباطی زوجین،
در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه الگوهای ارتباطی
پرسش نامه الگوهای ارتباطی(CPQ): این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه 35 سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(1) تا خیلی امکان دارد (9) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:1- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای 4 سوال است که پاسخ هریک در مقیاس 9 نقطه ای درجه بندی شده است2- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله دارای 18 سوال است و 3- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از 13 سوال تشکیل شده است. پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره¬گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره-گیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره¬گیر زن و زن متوقع  / کناره¬گیر مرد.

پایایی و روایی پرسشنامه الگوهای ارتباطی
تحقیقاتی که از این پرسش نامه استفاده نمودند، روایی و پایایی قابل قبولی را در مورد خرده مقیاس های مختلف آن نشان داده اند. کریستنسن و سالاوی (1991) روایی سه خرده مقیاس این پرسش نامه را برآورد نمودند. در این مطالعه که در آن سه گروه از زوجین درمانده، غیر درمانده و در حال طلاق با هم مقایسه شدند؛ خرده مقیاس سازنده متقابل توانست بین هر سه گروه تمیز قائل شود، در حالی که خرده مقیاس های ارتباطی اجتناب متقابل و توقع / کناره گیری توانستند بین زوج های درمانده و غیر درمانده تفکیک قائل شوند( رسولی، 1380). نتایج پایای کریستنسن و هیوی (1990) و هیوی و همکارانش( 1993) بر روی آزمودنی های آمریکایی شباهت بسیاری با کار بتمن و همکارانش (1998) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی دارد. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش های این محققان بر روی 5 مقیاس پرسشنامه الگوهای ارتباطی از 44/0 تا 85/0 گزارش شده است که نتایج رضایت بخشی است. علاوه بر این نتایج پایایی بتمن و همکارانش (1996) بر روی آزمودنی های سوئیسی و آلمانی نیز رضایت بخش است. آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش این محققان بر روی مقیاس سازنده متقابل، بین 74/0 تا 78/0 گزارش شده است. ( عبادت پور، 1379). عبادت پور(1379) ضریب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده متقابل( پنج سوالی) 70/0، ارتباط اجتناب متقابل 71/0، ارتباط توقع / کناره گیر 66/0، زن متوقع  / کناره¬گیر مرد51/0 و مرد متوقع / زن کناره گیر 52/0 برآورد نموده است و به منظور روایی پرسش¬نامه، همبستگی میان این دو پرسش¬نامه و پرسش¬نامه رضایت زناشویی را به دست آورده است که نتایج نشان می¬دهد همه¬ی زیر مقیاس های پرسش¬نامه با رضایت زناشویی همبستگی دارد.
قبل از اجرای پژوهش، این پرسش¬نامه توسط پژوهشگر به مدت دو هفته به 30 زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد. پایایی کل این پرسش¬نامه توسط پژوهشگر با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0، همچنین در خرده مقیاس سازنده متقابل 91/0، خرده مقیاس اجتناب متقابل 79/0، خرده مقیاس توقع / کناره گیر 68/0، مرد متوقع / زن کناره گیر 76/0  و زن متوقع  / مرد کناره گیر  70/0 بدست آمد.

نمره گذاری پرسش نامه الگوهای ارتباطی
1-ارتباط سازنده متقابل
( A2+B2+B4)-(B1+B3+B15M+B16F).

منظور از A2 سوال دوم مرحله اول تعارض( زمانی که در روابط افراد مشکل ایجاد می شود) است و B2 سوال دوم قسمت B است و B4 سوال چهارم قسمتB  است. در قسمت دوم پرانتز سوال¬های مربوط به ارتباط مخرب وجود دارد که به این صورت است : B1 سوال اول قسمت B است و B3 سوال سوم قسمتB و B15M  سوال 15M قسمت B پرخاشگری مرد  و  B16Fسوال 16F  قسمتB  پرخاشگری کلامی زن. در پایان نتایج پرانتز اول از پرانتز دوم کم می شود.
M  منظور از M پاسخ آزمودنی مرد است که چه در پرسش-نامه¬ای که زن پاسخ¬گو است و چه در پرسش¬نامه که مرد پاسخ-گو است، ابتدا پاسخ مربوط به مرد آورده می شود.
F : منظور از F پاسخ آزمودنی زن است که در نمره گذاری پس از پاسخ مرد آورده می شود.
2-نمره کلی ارتباط کناره گیری/ توقع
A3M+A4F+B5M+B6F+B7M+B8F

در این مقیاس طبق فرمول ابتدا پاسخ های آزمودنی مرد آورده می¬شود. منظور از A3M سوال سوم مرحلهA  است که مربوط به بحث و اجتناب می¬باشد. اگر آزمودنی مرد باشد باید نمره این سوال را (وقتی من سعی می کنم بحث را شروع کنم، او سعی می¬کند از بحث کردن پرهیز کند.) در نظر گرفت و اگر آزمودنی زن است، باید نمره این سوال( وقتی که همسرم سعی می کند بحث را شروع کند، من سعی می¬کنم از بحث کردن پرهیز کنم) را برای   A3M در نظر گرفت.
منظور از  A4F سوال چهارم از مرحله A است که  مربوط به آزمودنی زن می باشد و به روش سوال   A3M نمره گذاری می شود.
در سوال  B5M و  B6F سوال های 5و 6 قسمت  B  می باشد که این دو سوال همانند دو سوال فوق، با توجه به اینکه آزمودنی زن یا مرد باشد، تغییر می کنند. سوالات بعدی نیز به همین صورت نمره گذاری می شود. در پایان تمام 6 سوال با هم جمع می شوند.
3-مقیاس مرد متوقع/ کناره گیری زن
A3M+B5M+B7M

در این مقیاس 3 سوال مربوط به آزمودنی مرد که در مقیاس دو می باشد با هم جمع می شود و نمره مقیاس مرد متوقع / کنازه گیر زن به دست می¬آید.
4-مقیاس زن متوقع / مرد کناره گیر:
A4F+B6F+B8F

در این مقیاس 3 سوال مربوط به آزمودنی زن که در مقیاس دو می باشد با هم جمع می شود و نمره مقیاس زن متوقع  / کناره گیر مرد به دست می¬آید.
5-مقیاس ارتباطی اجتنابی متقابل:
A1+C2+C4

منظور ازA1  سوال یک قسمت A است. این سوال اجتناب متقابل زوجین را ارزیابی می¬کند. منظور از  C2 سوال دوم قسمت C  است که کناره¬گیری  متقابل زوجین را ارزیابی می کند. منظور از  C4 سوال چهارم قسمت  C است که خودداری متقابل زوجین را ارزیابی می¬کند. در این مقیاس پس از بدست آوردن نمرات هر سه سوال برای ارزیابی مقیاس اجتناب متقابل باهم جمع می¬شوند و نمره کل بدست می¬آید.

 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 693 مشاهده

کد فایل:43058

انتشار در:۱۳۹۹/۱۱/۲۰

حجم فایل ها:21.1 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط