پرسشنامه سرسختی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سرسختی،
در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

سرسختی یکی از عوامل جدید روانشناختی است که روانشناسان بدان علاقمند شده و آن را در حوزههای مختلف مورد مطالعه قرار دادهاند (زاهد بابلان و همکاران، .(1391

سرسختی مجموعهای از بازخوردها و مهارتهایی است که شجاعت رویارویی با موقعیتهای تنیدگیآور زندگی را به.وجود میآورد (مدی1، .(2007 سرسختی روانشناختی2 متغیری است که توسط کوباسا(1988) 3 مطرح شد. وی سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف میکند که از 3 مؤلفه تعهد4، کنترل5 و مبارزهجویی6 تشکیل شده است. شخصی که از تعهد بالایی برخوردار است به اهمیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیتها و اموری را انجام میدهد باور دارد و قادر است در

1 -Maddi, S. R

2 - Psychological hardiness

3 - Kobasa, S. C

4 - Commitment

5 - control

6 – challenge

مورد آنچه که انجام میدهد معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد. افرادی که در مؤلفه کنترل قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیشبینی و کنترلپذیر میدانند و بر این باورند که با تلاش میتوانند آنچه را که در اطرافشان رخ میدهد، تحت تأثیر قرار دهند. مبارزهجویی نیز به این باور اشاره دارد که تغییر و تحول جنبه مثبتی از زندگی است و لذا افراد سرسخت، تغییرات زندگی را مخاطرهای برای امنیت خود تلقی نمیکنند. افراد دارای مبارزهجویی بالا، موقعیتهای مثبت یا منفی را فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر میدانند. عاملهای سرسختی در موقعیتهای فشارزا سبب خواهند شد که فرد ارزیابی تهدیدآمیزی از موقعیت نداشته باشد و از راهبردهای صحیح برای حل مسئله استفاده نماید (فلورین و همکاران، .(1995

ویژگیهای روانشناختی سرسختی از جمله حس کنجکاوی قابل توجه، تمایل به داشتن تجارب جالب و معنادار، ابراز وجود، پرانرژی بودن، توانایی و مقاومت و اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی است، میتوانند در سازش فرد با وقایع تنیدگیزای زندگی مفید باشند (کوباسا و پوکتی، 1983 به نقل از کیامرثی و همکاران، .(1377

نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که: مردان در مقایسه با زنان از سرسختی بالاتری برخوردارند (ویسی و همکاران، .(1379 بین سرسختی و افسردگی (ناکانو، (1990 و بین سرسختی با اضطراب، افسردگی، بیماریهای جسمانی و حساسیت بینفردی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (مدی و کوباسا، 1984 به نقل از حسنپور و همکاران، .(1386 سرسختی با سلامت بدنی و سلامت روانی رابطه مثبت دارد (رحیمیان بوگر و اصغرنژاد فرید، .(1387 بین امید به زندگی و سرسختی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، در این صورت امیدواری باعث پرورش دیدی خوشبینانه نسبت به زندگی میشود، فشارزا بودن وقایع را کاهش میدهد و به زندگی معنا و هدف میبخشد. فردی که دارای شخصیت امیدوار و سرسخت است بر این باور است که تجربیات و حوادث را میتوان پیشبینی و کنترل کرد، بنابراین با تقویت انعطافپذیری، حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ را هماهنگ میکند و به گونهای بهینه آن را مورد ارزشیابی قرار میدهد (نادری و حسینی، .(1389

به طور خلاصه وجود مؤلفههای سرسختی، سبب خواهد شد تا رویدادها، مثبت و قابل کنترل ارزیابی شوند و این ارزیابی سبب خواهد شد که فرد در مقابله با مشکلات دچار عدم تمرکز و آشفتگی نگردد و استراتژیهای مؤثر و مناسبتری در مواجهه با آنها به کار گیرد و آن را به تجربه ای مثبت تبدیل نماید (عسگری و همائی، .(1389

 

روایی آزمون
- روایی سازه: براساس تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس بعد از 7 تکرار 3 عامل استخراج شد (جدول .(2 - 10 این 3
عامل 50/16 درصد کل واریانس آزمون را تبیین میکنند. همه سؤالهای آزمون ضریب همبستگی بالاتر از 0/40 با کل آزمون
داشتند. هیچ سؤالی از فرم نهایی آزمون حذف نشد. این 3 عامل 50/159 درصد واریانس کل آزمون را تبیین میکنند. کوباسا و مدی
(1992) این آزمون را دارای روایی سازه مناسب میدانند.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1177 مشاهده

کد فایل:43699

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۷

حجم فایل ها:25.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط